математика 5 клас анубис

МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2 КЛАС ЕСЕН 2013: 2 КЛАС ...

http://www.mathwithoutborders.bg/wp-content/uploads/2019/04/2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81_2017_bg.pdf

B) 6. C) 3. Задача 5. Умаляемото е равно на умалителя. Разликата е: A) 0. B) 1. C) 2. Задача 6. Намислих си число. Събрах го с 11 и получих 22. Числото ...

Математика за VII клас

https://www.mon.bg/upload/15412/code_7kl_matematika.pdf

ПРОЕКТ НА УЧЕБНИК. ВИД НА ... електронен вариант. МАТVII-02 ... МАТVII-05 ... КОДОВЕ НА ПРОЕКТИТЕ НА УЧЕБНИЦИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА VII КЛАС.

тест за 7. клас по математика

https://www.mon.bg/upload/5443/07_01_08_test_math.pdf

8 ян. 2007 ... Цветна градина има форма на трапец с основи 5 м и 3м и височина 4 ... 8. Брат и сестра купили книга за 2,70 лв. Братът заплатил. 10. 3.

МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 8 КЛАС

http://mathematicalmail.com/documents/59/8_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81_2017_bg.pdf

Два еднакви квадрата Х и Y, всеки с лице 4, са разположени така, ... На чертежа квадратът, правилният петоъгълник и правилният шестоъгълник.

Тест за 7 клас по математика

https://www.mon.bg/upload/5439/07_02_02_test_math.pdf

50° и 60°, то най-малкият ъгъл на триъгълника ABC е равен на: ... Б) двата триъгълника са еднакви съгласно I признак за еднаквост на триъгълници.

Тест по математика за VII клас 2 10. 5 15 16 = AP 9:5 : = AB BP 1 2 ...

https://www.mon.bg/upload/5415/test_math_7kl_2_2009.pdf

10 май 2015 ... Равнобедрен правоъгълен триъгълник с лице 12,5 кв. см е завъртян около ... височина, ъглополовяща и медиана към хипотенузата AB.

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ІV КЛАС

https://www.mon.bg/upload/2551/test_answers_matematika_4kl_2007.pdf

ТЕСТ. ПО МАТЕМАТИКА ЗА ІV КЛАС. Прочети внимателно всеки въпрос и отговори, ... 4. Разликата на числата 764 708 и. 32 507 е равна на: а) 732 201.

Математика. 1 клас. Розробки уроків

https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2018/05/Matematyka_Metodychnyy-suprovid-dlya-uchyteliv-1-121-uroky.pdf

Числа та дії з ними, геометричні фігури — все це вивчає старовинна наука ма тематика. Сьогодні ми починаємо знайомство в школі з цією наукою.

КОНСПЕКТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 12 КЛАС – ЗАДОЧНА И ...

https://pgme-pirdop.com/site/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2016-10-21_298.pdf

Ъгъл между две прави. 3. Перпендикулярност на права и равнина. 4. Ъгъл между права и равнина. Теорема за трите перпендикуляра. 5. Двустенен ъгъл.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА за III клас

https://www.mon.bg/upload/2626/matematika_3kl.pdf

Учебната програма по математика за трети клас е разработена в съответствие с ДОИ за учебно съдържание (Наредба №2 от 18.05.2000г.) и учебния ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА VI КЛАС

https://www.mon.bg/upload/2694/mathematics_6kl.pdf

Усвояване на действието степенуване и на операциите с рационални числа, техни основни свойства и приложения. 2. Разширяване на знанията за ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА VII КЛАС ...

https://www.mon.bg/upload/12220/UP_Math_7kl.pdf

показател) с цели изрази, извършва тъждествени преобразувания с тях и пресмята стойност на цял израз;. • решава линейни уравнения без ...

К О Н С П Е К Т ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7 клас /НОВА ПРОГРАМА/ 1 ...

http://www.javorov.com/pdf/samostoqtelna_forma/konspekti/7mat.pdf

Тъждествени изрази. 9. Формули за съкратено умножение. Приложение. 10. Разлагане на многочлени на множители. Видове разлагане на многочлени ...

Външно оценяване в VІІ клас БЕЛ и математика

http://sou90.org/wp-content/uploads/2016/05/NVO__2016-7kl.pdf

18 май 2016 ... слушането на текста за преразказ в VII клас е извън времето ... ❑Лист за отговори за първия модул от НВО, към който е прикрепена с перфорация идентификационната бланка;. ❑Свитък за допълнителния модул.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА VII КЛАС

https://www.xn--l1acc.xn--90ae/upload/2722/mathematics_7kl_expanded.pdf

Учебната програма по математика за VII клас се реализира в рамките на 136 ... 3. Изучаване на уравнения и неравенства на базата на свойствата на ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА V КЛАС

https://www.mon.bg/upload/2665/mathematics_5kl.pdf

Тази програма регламентира учебното съдържание по математика за задължителна ... 5. Създаване и развиване на волеви качества като самостоятелност, упоритост, спо ... Учениците трябва да усвоят: Тема 1. Дробни числа. Десетични дроби ... верявани с устно изпитване, с писмени работи или тестове.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА за IV клас

https://www.mon.bg/upload/2645/matematika_4kl.pdf

резултатите, които учениците трябва да постигнат след завършване на трети клас; ... числата над 1000 с едноцифрено число; умножение и деление на ... числата над 1000. • хиляди. • десетохиляда. • стохиляда. • милион.

В 3 клас ПО МАТЕМАТИКА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ:

http://danielavelcheva.weebly.com/uploads/2/2/8/5/22859602/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D1%80._%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО свойство на умножението спрямо събирането – произведението на сбор с число е равно на сбора от произведенията на всяко ...

Учебна програма математика 3 клас-ИУЧ

http://obukirilimetodii.com/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-3-%D0%BA%D0%BB%D0%

свойство на умножението относ но събирането. разпределително свойство на ум ножението относ но събирането. Умножение на числа от вида 20.3 ...

КОНСПЕКТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 11 КЛАС – ЗАДОЧНА И ...

https://pgme-pirdop.com/site/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2016-10-21_309.pdf

Аритметична прогресия. 2. Формула за общия член на АП. Формула за сума на АП. 3. Геометрична прогресия. Формула за общия член на ГП. Формула ...

ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС

http://www.prosveta.bg/uploads/images/pdfs/PGR_math_4kl_ProsvetaPlus-new.pdf

4. 5. 6. 3. 1. Събиране и изваждане на числата до 1000. Извършва аритметичните действия събиране и изваждане на ... Разпознаване на милиона като бройна единица. Сравняване на ... събираемо, след записването им по.

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА СЕДМИ КЛАС

https://www.regalia6.com/ucRegalia/regalia_files/konkursni_izpiti_7kl/test_math_7kl-2008.pdf

Две от страните на равнобедрен триъгълник са 15 см и 34 см. Намерете ... триъгълника в сантиметри. А) 64 ... съответно височината и ъглополовящата.

МАТЕМАТИКА 5 - 12 клас - Career Rocket

http://career-rocket.eu/bg/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf

Задачи от учебното съдържание по математика за 5 клас ... Задача: Математическо състезание чрез тест, изработен от учителя. ... Превръщането на обикновени дроби в десетични и обратно се разглежда от Кавалиери през.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА VIIІ КЛАС

https://www.xn--l1acc.xn--90ae/upload/2752/mathematics_8kl.pdf

УЧЕБНА ПРОГРАМА. ПО МАТЕМАТИКА. ЗА VIIІ КЛАС. І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА. Осми клас е последният клас от ...

МАТЕМАТИКА за 8. клас Издателство САНПРО, по лиценз на ...

http://www.longman-bulgaria.com/mariela/Math_8_klas_PEARSON-SANPRO-otgovori.pdf

МАТЕМАТИКА за 8. клас ... 8 4 cm. 9 160 о. , 20 о. 10 30 о. , 150 о. 11 108 cm2. 1.6 Подготовка за входно ниво ... 2 →. Раздел 4 Триъгълник и трапец.

Книга за учителя по математика за 10. клас - Просвета

https://www.prosveta.bg/uploads/files/KU_2019_4_10_kl/KU_Matematika_10kl_Prosveta.pdf

ването на въведения още в 7. клас дедуктивен метод за обосноваване и ... пропуски и успешно да се подготви за контролна или класна работа.

Идеи за Проектно обучение по математика 5 клас

http://www.wefbulgaria.com/wp-content/uploads/2017/06/5-klas.pdf

Запишете всички формули, които ще използвате за намиране на обиколките на фигурите ... Модел на стаята (правоъгълен паралелепипед), направен ...

Конспект по математика за писмен изпит – X клас

http://soumgsz.info/cms/Za%20nas/Konspekti/10%20klas/matematika%2010%20kl%2019-20.pdf

Формула за сбора от първите n члена на геометрична прогресия. 17. Комбинирани задачи от аритметична и геометрична прогресия. 18. Проста лихва.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА VIII КЛАС ...

https://www.mon.bg/upload/13462/UP_8kl_Maths_ZP.pdf

средна отсечка в триъгълник, медицентър на триъгълник, средна отсечка (основа) в трапец. 4. Квадратен корен. 4.1. Ирационални числа. Квадратен ...

1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА ДЕСЕТИ КЛАС ...

https://www.mon.bg/upload/13865/pril2_UP_10kl_MATH.pdf

Функции. Измерване. • знае тригонометрични функции на ъгъл в интервала [. ] ... пространството;. • умее да намира линеен ъгъл на двустенен ъгъл;.

Сборник със задачи по математика за 4 клас - СМБ Плевен

http://smb-pleven.com/wp-content/uploads/2016/11/SBORNIK-1.pdf

Тогава, ако за числата а,b,с и q е в сила а :b =с (ост. q), то q=0 или 0 ... По колко начина тя може да плати точно сладолед от 35 стотинки? ... съща цена?

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2019 ... - mon

https://www.mon.bg/upload/20577/10class-math2020.pdf

образователен стандарт за общообразователна подготовка; ... равнището на компетентностите се проверява писмено чрез тест с общо 17 задачи;.

Конспект по математика за писмен изпит – IX клас

http://soumgsz.info/cms/Za%20nas/Konspekti/9%20klas/matematika%209%20kl%20new.pdf

Функция, дефиниционно множество. 9. Начини на задаване на функции. 10. Графика на линейната функция. Свойства. 11. Квадратна функция.

учебна програма по “it математика” за i клас - СУ „Димитър ...

https://sou4emi.info/wp-content/uploads/2019/04/UP_IT-Matematika-1klas.pdf

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО “IT МАТЕМАТИКА” ЗА I КЛАС ... Блок за математическо моделиране , среда за дигитална математика, прозорец, бутон. 3.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 2 КЛАС - Обединено ...

http://obukirilimetodii.com/wp-content/uploads/2018/10/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B

Учебната програма за избираемите учебни часове по математика за втори клас е съставена ... начини, развива се умението за самостоятелна работа и за работа в екип. ... овладяване и прилагане на табличното умножение и деление; ... (9). Извършва действията събиране и изваждане на числата до 20.

към системата задачи по математика за 6. клас to the system of ...

http://www.math.bas.bg/omi/toni/rezume-statii/13-palnota_6.pdf

обикновено решаващите приключват работа върху задачата. ... споменатите задачи в учебниците по математика до 6. клас. ... 2. 1 . Оставя се достатъчно време за самостоятелна проверка на ... умножение, деление, скоба. За ... Задача 9 Представете с произведение от три последователни цели числа: а.

1. Новият учебник по математика за 6. клас - Издателство ...

http://arhimedbg.com/file_download/22/Kniga_Uchitel_6_klas.pdf

развивките на правилна триъгълна призма, правилна четириъгълна пирамида ... и правилна шестоъгълна призма – преговаря се формулата за лице на.

XI Московска олимпиада по математика за 5. клас: 29.01.2017 г ...

http://mathbaby.ru/sites/default/files/xi_mo_5_grade_bg.pdf

29 ян. 2017 ... средата на пътя от къщата на Заека до къщата на Мечо Пух има пчелин. В този момент Прасчо е точно по средата между дома на ...

МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 6 КЛАС В някои задачи вместо ...

http://mathematicalmail.com/documents/59/6_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81_2017_bg.pdf

Числа от 1 до 9 разделены на две группы: в одной две числа, в другой семь чисел. Сумма этих ... Колко процента от всички трицифрени числа се записват само с ненулеви цифри? А) 72 % ... число n. Ако. 2. 1 n се намира между. 1.

МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 4 КЛАС В някои задачи вместо ...

http://mathematicalmail.com/documents/59/4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81_2017_bg.pdf

Задача 4. Кое от числата 110110, 110 109 и 110 099 е най- малко? ... Числото осемстотин и осем милиона осемдесет и осем хиляди и осем се ... След възстановяване на числовата редица се оказва, че най-много пъти се среща ...

Книга за учителя Математика 3. клас - Издателство Бит и Техника

http://www.bititechnika.com/uploads/downloads/%D0%9A%D0%A3_%D0%9C%D0%90%D0%A2_3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf

Събиране и изваждане на числата до 1000 без преминаване ... Устните изчисления – по-специално събирането и изваждането до 20 със и ... В учебната тетрадка са предвидени задачи за самостоятелна работа – за две групи.

нво - национално външно оценяване по математика след 7 клас ...

https://teza.bg/modules/uploads/sites/9/2019/09/7class-NVO-matematika-2020.pdf

числа. Признаци за делимост;. - Рационални числа. Действия с рационални числа (събиране, изваждане, умножение, деление, степенуване). Свойства ...

нови задачи по математика 4. клас - Издателство Слово

http://izdatelstvo-slovo.com/docs/books/406-1.pdf

за самостоятелна работа, са съобразени с изискванията, заложени в новата ... I. ЦЕЛИТЕ ×ИСЛА ОТ 0 ДО 1000. ЧЕТЕНЕ И ... СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА МНОГОЦИФРЕНИ. ЧИСЛА БЕЗ ... Умножение с 20, 30… 200, 300…

МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 9-12 КЛАС В някои задачи вместо ...

http://mathematicalmail.com/documents/59/9-12_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81_2017_bg.pdf

лицето на този триъгълник, ако обиколката му е 36 cm. Задача 12. ... Задача 5. Страните на правоъгълен триъгълник изразени в сантиметри са три.

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2019 – 2020 ...

https://www.mon.bg/upload/20574/7class-math2020.pdf

Триъгълник. Сбор от ъглите в триъгълник. Външен ... Равностранен триъгълник; ... В библиотека доставили S на брой помагала по три учебни предмета ...

нови задачи по математика 3. клас - Издателство Слово

http://izdatelstvo-slovo.com/docs/books/388-Math.pdf

3. КЛАС. ЗА РАБОТА В КЛАС. ЗА ДОМАШНИ УПРАЖНЕНИЯ. ВЕЛИКО ... къв брой десетици и единици. 2. Напишете четните числа от 56 до 68. 3.

Книга за учителя Математика 4. клас - Издателство Бит и Техника

http://www.bititechnika.com/uploads/downloads/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%204%20%D0%BA%D0%BB%D

3. Математика 4. клас. ПРЕДСТАВЯНЕ на учебния комплект по ... Включени са два урока „Светът на математиката“ за входяща и междинна диагностика. ... Междупредметни връзки: човекът и обществото, човекът и природата.

договор с изд. анубис булвест за доставка на учебници

https://ourakovski.com/download/pages/200/dogovorAnubis_Bulvest.pdf

София, ул.Васил Друмев № 36, тел 02/8061300, факс: 02/9446547, e-mail: [email protected] ЕИК: BG131 576 447 ", представлявано от.

Анубис - Булвест - ОУ "Св. Патриарх Евтимий"

http://oupe-vt.com/wp-content/uploads/2015/10/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%90%D0%BD%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%81-%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82-2015-16.pdf

30 Окт 2015 ... на учебници и учебни помагала за 1, 2, 3, 4, 5, 6. и 7. клас за учебната 2015/2016 година. ... 2 |Булвест 2000| за всеки ученик | 148.

8. клас Информационни технологии за 8. клас - Domino.bg

https://www.domino.bg/docs/2/Domino_Kniga_IT_8.pdf

Тема2: Среди и средства за споделена съвместна работа и обучение. Основни компетенции, които трябва да постигнат учениците: • познават ...

9. клас Информационни технологии за 9. клас - Domino.bg

https://www.domino.bg/docs/2/Domino_Kniga_IT_9.pdf

на шаблони при решаването на конкретни практически задачи. •работят с готови шаблони в различен режим. •създават шаблон за текстов документ.

3. клас Човекът и обществото за 3. клас - Domino.bg

https://www.domino.bg/docs/2/Domino_Kniga_CO_3.pdf

Основна дидактическа цел на урока: диагностика на входното ниво ... вариант на учебника, атлас по „Човекът и обществото” за 3. клас, географска карта на ... към посочване на основните белези на тракийското общество.

10. клас История и цивилизации за 10. клас - Domino.bg

https://www.domino.bg/docs/2/Domino_Kniga_Istoria_10.pdf

Тракийските гробници и съкровища . ... Методи за преподаване и за учене: беседа, презентация ... познават най-значимите съкровища и гробници;.

6. клас Информационни технологии за 6. клас - Domino.bg

https://www.domino.bg/docs/2/Domino_Kniga_IT_6.pdf

КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА. Разделът съчетава теория и практика. Част от понятията в този раздел са познати на учениците от обучението ...

7. клас Информационни технологии за 7. клас - Domino.bg

https://www.domino.bg/docs/2/Domino_Kniga_IT_7.pdf

Създаване на компютърна презентация с вграждане на звукови и видеообекти .............. 16. 20. ... разчитане на описание на компютърна конфигурация;.

4. клас Човекът и обществото за 4. клас - Domino.bg

https://www.domino.bg/docs/2/Domino_Kniga_CO_4.pdf

описание по алгоритъм на природни области, както и определяне на разположението им на картата и др. Уроци за обобщения – представени са чрез ...

10. клас Информационни технологии за 10. клас - Domino.bg

https://www.domino.bg/docs/2/Domino_Kniga_IT_10.pdf

използване на шаблони при решаването на конкретни практически задачи в ... Учениците по различни поводи биват награждавани с грамоти или ...

Математика - МОН

https://www.mon.bg/upload/17791/regl_math_4-7_2018.pdf

II. ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА. 1. Общинският кръг на олимпиадата по математика се провежда съгласно графика, утвърден от министъра на ...

математика - Lib.kg

https://lib.kg/?wpfb_dl=2205

Вы приступаете к работе с учебником по математике для 6 класса. ... детям научиться находить оптимальные пути решения задачи в за- висимости от цели ... Мы довольно подробно говорили о натуральных числах в 5 клас- се.

Математика 1

http://194.149.136.143/gf/wp-content/uploads/2018/02/03_stara_Matematika_1ciklus_Gradeznistvo.pdf

Проекција на вектор врз оска, линеарни комбинации на вектори: колинеарни и компланарни вектори. Векторски простор и база. Декартов координатен ...Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.