европейска социална харта

Харта на основните права на Европейския съюз - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A12016P%2FTXT&from=FR

7 юни 2016 ... държавите-членки конституционни традиции и международни ... конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, ...

ХАРТА НА ЗЕМЯТА Въведение - Earth Charter

https://earthcharter.org/invent/images/uploads/EarthCharterBG.pdf

Трябва да разберем, че когато основните нужди са удовлетворени, основното развитие е преди всичко да бъдеш повече, отколкото да имаш повече.

1 ХАРТА НА КЛИЕНТА Национална служба за растителна ...

http://www.stenli.net/nsrz/files/harta.pdf

засаждане, за да бъде проведен фитосанитарен контрол по време на вегетацията . ПРИ ИЗНОС: ... Pyracantha Roem – Пираканта. 11. Pyrus L.- Круша.

Социална Пенсия

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf/All/175A9A59E0A59FAEC2257B7F002572C0/$file/2012-12-21%20Cypriot%20Guide%20for%20Bulgarian%20Migrants%20BG%20-%20FINAL.pdf

Когато започнете работа, вашият работодател ще ви даде документ за заетост, ... социална сигурност и да поискате издаването на документ “U1”.

КОНСПЕКТ ПО СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ

http://phls.uni-sofia.bg/documents/articles/1895/42_Social_Psychology.pdf

ЛИТЕРАТУРА: Арънсън, Е. (2009), Човекът – социално животно, С., „Дамян Яков“. Джонев С., (1996-7, 2004). Социална психология, том 1-5, С., „Софи-Р“.

емоционална и социална интелигентност

http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp13/5.1/5.1-15.pdf

Defining the categories “emotional intelligence” and “social intelligence” for the purposes of applied research: Тhe aim of this paper is to submit basic definitions ...

Кой съм Аз? - Международна социална служба

http://www.iss-bg.org/pic/Koi_sam_az.pdf

цялостен Аз, едновременно свързан и различен от другите. Откриването на ... образ за себе си и постига автономна позиция в обществото. Основното ...

СИП Социална компетентност в общуването и етикет

http://medcollege-plovdiv.org/UserFiles/HTMLEditor/Docs/Programs/MedCoz/%D0%A1%D0%98%D0%9F%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%

социалната компетентност в общуването, вербалните и невербалните средства за ... Семестър. Всичкочасове Часове седмично. От тях : лекции упражнения. Н ... Стаматов, Р. Психология на общуването, Изд. Хермес, П., 2012.

корпоративна социална отговорност - Hermes-OSR

https://www.hermes-osr.eu/attachments/214_pomagalo-2.pdf

те писмо или брошура в кореспонденцията си с доставчиците, в което ги информирате за това. Или изразете ... големите вериги като веригите (Aldi, Lidl, Carrefour,…) МСП могат ... Град/ държава: Бургас, България. Контакти: тел.

СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ /КОНСПЕКТ/ МЕТОДОЛОГИЯ НА ...

http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/%D0%B4%D0%BE%D1%86.%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20-%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%

ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ В СОЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ. МЕТОДОЛОГИЯ. МЕТОДИ. ОБЩУВАНЕТО КАТО СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКА ...

Социална психология - Великотърновски университет

http://www.uni-vt.bg/res/9661/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf

Арънсън, Е. Човекът – „социално животно”. София, 2007. 3. Величков, А. Психология на индивидуалното социално поведение. София, 2006. 4. Георгиев ...

Клинична социална работа - OAJI

http://oaji.net/pdf.html?n=2017%2F2961-1494934152.pdf

27 февр. 2017 ... ... за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), ... http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135542410 – посетен на 27.02.2017.

ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛНА ПРАКТИКА

http://78.83.209.239/dokladi_ot_konferentsii/files/Psihologia-2013.pdf

8 Цит. по Р. Чалдини, с. 244. 9 По данни от телевизионно интервю на д-р Пл. Димитров от 03.04.2013 г. 10 Р. Чалдини. Влиянието.Психология на ...

практическо пособие - Международна социална служба

https://www.iss-bg.org/pic/Prakticheski_socialen_naruchnik.pdf

Може да се проявят и други симптоми като нарушено хранене и сън, нощно напикава- ... лична употреба (шкафче, гардеробче или част от гардероб). ... видена от съответното национално законодателство), а съдилищата или ...

„терапевтична“ резидентна грижа - Международна социална ...

http://www.iss-bg.org/pic/Book_TRC.pdf

на мозъка на бебето и за неговото бъдещо емоционално развитие и напредък. От ... не може да говори, непрекъснато повръща, може би функцията на това повръщане е да ... боулинг. Подредени във формата на коридор кофички от мляко, в края на който се наредени ... Ориентиране в пресечен терен.

Социална стратификация и социални конфликти в съвременна ...

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/05876.pdf

дове сумата е 683 лв., за жителите на малките градове – 553 лв., за жителите ... това показват, че дори в мечтите си българите са загърбили представата за ... същността, мащабът и даже ритъмът на социалния и/или кариерния ...

„Идеята за социална онтология и принципът на релевантността“

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/162483/1153672/version/1/file/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82.pdf

Данни в това отношение получаваме от проучванията на мазолесто тяло ... специално отношение към тялото на починалия като към социално и ...

ГАРАНТИРАНЕ НА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА В ... - SSRN Papers

https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID3144671_code2339936.pdf?abstractid=3144671&mirid=1

Най-натовареният отдел „Социална закрила” по първия критерий е в ДСП Велинград с 1 151 среден брой случаи и по втория критерий в ДСП Младост ...

община пловдив дирекция „социална политика“ - Isemoa

http://www.isemoa.eu/docs/reporting/good_practice/infodocs/2_The_initiative_Personal_assisstance_for_PRMs.pdf

Пловдив да помогне на нуждаещите се да получат обективна информация за предоставяните социални услуги в нашия хубав град. Наричат нашата.

Доклад за дейността за 2018 година - Международна социална ...

https://www.iss-bg.org/pic/Annual_report_2018_bg.pdf

децата. Осигурени са дрехи, обувки и лекарства на девет деца. Две от най- ... ДАЙХМАН ТЪРГОВИЯ С ОБУВКИ. ЕООД. СТАНИСЛАВ ЗАХАРИЕВ ГОЛЕВ.

Теоретико-практически модел на клинична социална работа при ...

http://oaji.net/pdf.html?n=2017%2F2961-1526884241.pdf

заболели, безработни, възрастни хора, хора с увреждания, социално слаби и ... отделяне на психично болните от обществото, настаняването им в институции от ... или в собствените им домове от собствените им семейства. ... в психиатрията – Холандия“ за България и страните от Югоизточна Европа.

институт за социална интеграция institute for social integration

http://www.enop.eu/?media_dl=4367

за сигурност - България”, “Национален алианс за работа с доброволци”, Фонда- ция ”Младите за България”, Сдружение. „Институт за социална ...

Вашите права на социална сигурност в България - Europa EU

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13741&langId=bg

Отдел С.2 — Модернизиране на системите за социална закрила. Лице за ... книги, абонамент за вестници и списания, тихи игри, цветарство, плетиво,.

екологична и социална оценка нетехническо резюме - EBRD

https://www.ebrd.com/documents/environment/psd-49366-nts-bulgarian.pdf

Проект за увеличаване на климатичната устойчивост на градската инфраструктура на Варна -. Екологична и социална оценка. Нетехническо резюме.

приложна психология и социална практика - Варненски свободен ...

https://www.vfu.bg/dokladi_ot_konferentsii/files/Psihologia-2012.pdf

9 авг. 2011 ... Съзависимост и психологически особености на дисфункциите в поведенческия модел на съзависимите – Десислава Иванова......600.

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/imco/dv/com_sec%282010%291151_/com_sec%282010%291151_bg.pdf

4 Окт 2010 ... на което и да е решение, което следва да бъде прието от Комисията. Водеща ... мотопед. Категория. Наименование на превозното средство ... уведомяване на водача, напр. чрез светлинен сигнал за ... Използването им в някои градове в ЕС е забранено от съображения за безопасност.

Европейска нощ на учените 2019

https://rn.fmi.uni-sofia.bg/KTRIO2015/docs/publications/booklet-2015.pdf

4 ян. 2015 ... Марияна Георгиева, Ти нищо не знаеш за мен. Прости ми… ... понеже сърцето не може да скрие ... Секира разсече душата ми. От скута ...

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 18.4.2018г. COM ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3Acf1c4c42-4321-11e8-a9f4-01aa75ed71a1.0008.01%2FDOC_2&format=PDF

18 апр 2018 ... ... по договор, на следните услуги: представителство на авиолинии, ... полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски,.

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 28.3.2019 г. COM ... - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2019%3A0157%3AFIN%3ABG%3APDF

28 мар 2019 ... кораби и техните екипажи се сблъскват със същите опасности и рискове в открито море както търговските морски кораби, подходящите ...

Европейска конвенция за предотвратяване на истезанията ... - Coe

https://rm.coe.int/16806dbb34%20

подложен на изтезания или нечовешко или унизително отнасяне или наказание“; отбелязвайки, че механизмът, предвиден от тази конвенция, действа ...

Европейска езикова рамка А1 А2 В1 В2 С1 С2 Слушане ...

http://www.kabinata.com/samoocenka.pdf

Мога да описвам преживявания и събития, своите планове, надежди и цели с прости свързани изречения. Мога кратко да изразявам и аргументирам.

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 14.3.2018 COM ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52018PC0135&from=ES

14 мар 2018 ... се стимулира банковото кредитиране за дружествата и гражданите. ... Директивата за ипотечните кредити, за да постановява, че при ... кредит да бъдат променени по взаимно съгласие или по силата на закона,.

101 идеи за европейска българия - AHK Bulgarien

https://bulgarien.ahk.de/fileadmin/AHK_Bulgarien/Dokumente/101_Ideen_MASSNAHMENKATALOG_BG.pdf

29 юли 2010 ... По образец на немската конституция се предлага да бъде дадена ... права”. Като образец да се използва ... менителница, запис на.

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 30.4.2015 г. COM ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A582b312b-ef38-11e4-a3bf-01aa75ed71a1.0015.01%2FDOC_2&format=PDF

30 апр 2015 ... за маси или салфетки или на подобни текстилни артикули, в опаковки ... неблагородни метали; статуетки и други предмети за украса, ...

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 27.1.2016 г. COM ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A587d0b4f-c5aa-11e5-a4b5-01aa75ed71a1.0002.02%2FDOC_2&format=PDF

27 ян. 2016 ... Да се посочи дали теглещото превозно средство е предвидено да тегли полуремаркета или ... Способност за потегляне по наклон (самостоятелно превозно ... Тип каросерия, като се използват кодовете, посочени в част В от ... светлини. 5. Предни фарове за мъгла. 6. Заден фар за мъгла. 7.

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 17.12.2019 г. COM ... - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2019%3A0633%3AFIN%3ABG%3APDF

17 Дек 2019 ... ... следващия период на докладване Комисията трябва да проследи ... радиоактивните отпадъци за превоз (определени като пратка) ...

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 22.1.2014 г. SWD ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52014SC0036&from=EL

22 ян. 2014 ... 4 Вж. измененията на Закона за съдебната власт от 9 март 2012 г. 5 Представляващи съдиите, прокурорите и следователите.

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 17.10.2018г. COM ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3Acecd32a2-d2e8-11e8-9424-01aa75ed71a1.0021.02%2FDOC_7&format=PDF

17 Окт 2018 ... за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и ... Парфюмирани соли и други препарати за баня.

Иск, предявен на 22 септември 2011 г. — Европейска ... - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AC%3A2011%3A355%3A0009%3A0010%3ABG%3APDF

3 Дек 2011 ... Въззиваем: Seguros Allianz Portugal SA. Преюдициални въпроси а) Трябва ли член 1а от Трета директива (90/232/ЕИО) (1), въведен с ...

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 5.6.2019г. COM ... - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2019%3A0540%3AFIN%3ABG%3APDF

5 юни 2019 ... Актуализиран доклад за засилено наблюдение – Гърция, юни 2019 г. ... място, неотдавнашното изменение на закона може да доведе до припокриването ... общински дългове с до 120 месечни вноски. ... Въпреки че обхватът на социалноосигурителния дълг е по-целенасочен, тъй като.

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 17.5.2013 COM ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52013DC0286&from=EN

17 май 2013 ... Интензивно отглеждане на селскостопански животни. ... в особения случай на отглеждане на пъдпъдъци (член 73, параграф 3, буква а) .

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Страсбург, 12.4.2016 г ... - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2016%3A0221%3AFIN%3ABG%3APDF

12 апр 2016 ... изискването за виза, Регламентът изисква Комисията да приеме ... допълнителна информация, а на органите на САЩ — да вземат ...

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 8.11.2017г. COM ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52017DC0658&from=EN

8 ноем. 2017 ... адаптиране по отношение на сцеплението на гумите, ... Горивната ефективност на гумите се определя въз основа на коефициента на ... настилка, т.е. способността на гумата да спира върху мокър път. ... пътна настилка по скалата от A до G, като най-добрите класове имат най-високи.

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 26.3.2019 г. COM ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A088294a7-4fae-11e9-a8ed-01aa75ed71a1.0003.02%2FDOC_3&format=PDF

26 мар 2019 ... изделия (с изключение на бамбук и ратан). 8 %. B (10 г.) ... Изкуствен корунд с определен или неопределен химичен състав. 8 %. B (10 г.).

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 4.11.2019 г. COM ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3Ad0f37dde-ff22-11e9-8c1f-01aa75ed71a1.0007.02%2FDOC_2&format=PDF

4 ноем. 2019 ... септември 1962 г. за вноса, износа и транзита на стоки и свързани с тях технологии. - Член 231 от Общия закон за митниците и.

ЕВРОПЕЙСКА СОФИЯ - Фондация за развитие на ...

http://www.datasociety.eu/wp-content/uploads/2015/09/Dobrite-Praktiki_web.pdf

готови с резервни варианти да се предаде сигналът“, уточнява Кин ... ложки, салфетки, хартиени чаши в заведения за хранене. ... на вода, които се превръщат в авангардни полилеи. Много от потърсилите помощ хора имат ...

ПРОЕКТЪТ „ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА” И ...

http://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=2197&type=.pdf

the European Union, in 2019, European capitals of culture will be cities of Bulgaria and Italy. Sofia, Plovdiv, Varna, Burgas, Russe, Shumen, Veliko Tarnovo, Blagoevgrad ... Всеки град изготвя програма с културни събития, посветени на неговото ... EС отбеляза 25-ата годишнина на проявата „Европейска столица.

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 5.12.2018 г. COM ... - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2018%3A0794%3AFIN%3ABG%3APDF

5 Дек 2018 ... Очертаните действия включват разработването на кодекс ... управление на рисковете за демократичния изборен процес, свързани с ...

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 28.9.2016 г. COM ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A1b8f930e-8648-11e6-b076-01aa75ed71a1.0009.02%2FDOC_2&format=PDF

28 септ. 2016 ... във времето импулси тя е равна на общата „лазерна“ енергия на изход за единичен ... невъоръжено човешко око, със или без корекция на зрението. b. ... Турция. Част 3 —. Условия и изисквания за използване. 1.

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 24.7.2019 COM ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3Ab30436f9-aef1-11e9-9d01-01aa75ed71a1.0009.02%2FDOC_2&format=PDF

24 юли 2019 ... ръчно бродирани гоблени. (например с полегат бод, с кръстосан бод), ... гоблени, на бродирани покривки ... комплектовани и сглобени.

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, XXX г. […](2012 ... - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2012%3A0380%3AFIN%3ABG%3APDF

неприемливо състояние. 3.3. Огледала или устройства за виждане назад. Визуална проверка. а). Огледалото или устройството липсва или не е ...

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 25.5.2016 г. SWD ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52016SC0163&from=EN

25 май 2016 ... цените, премии и подаръци, когато са разрешени в държавата членка, където е установен ... за персонални покупки. 202. Органът е ...

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 17.10.2018 г. COM ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3Acecd32a2-d2e8-11e8-9424-01aa75ed71a1.0021.02%2FDOC_5&format=PDF

17 Окт 2018 ... пръчки, парчета или калъпи и хартия, вата, филц и нетъкан текстил, напоени ... подредени в една плоскост, дори завършени (например рогозки, ... Тънки пòла. 12. B5 ... Спално бельо, трикотажно или плетено. 12.

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 11.2.2016 г. COM ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A642a3ade-d186-11e5-a4b5-01aa75ed71a1.0004.02%2FDOC_11&format=PDF

11 февр. 2016 ... Дадена пратка може да се ползва от разпоредбите на член 22, параграф 1, буква б) ... правило предвижда възможността за използване на материал без произход на ... многократно пълнене ... бебешки пелени и.

EUROPEN Европейска организация за опаковки и ... - Булекопак АД

https://www.bulecopack.com/sites/default/files/files/RAKOWO~2.pdf

Европейския Съюз за опаковките и отпадъците от опаковки (94/62/ЕС). СПОРЕД ... Пример: 300 гр. бисквити 'Joe Smith', опаковани в PP фолио, 48 опаковки в кашон, ... вакуумиран плик за еднократна употреба (Б), подобен на тези, ...

какво е европейска квалификационна рамка за ... - Еврогайдънс

http://euroguidance.hrdc.bg/wp-content/uploads/2019/01/obshta-broshura-evrogaydans-evropas-i-ekr.pdf

Европас документите са: • Europass автобиография и Мотивацион- но писмо (Europass CV& Cover letter). • Europass езиков паспорт (Europass.

Европейска квалификационна рамка - European Union

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/eqf_interactive_brochure_bg.pdf

Целта на Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР) е да се повишат прозрачността, съпоставимостта и преносимостта ...

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ DG(SANTE) 2016-8754 - MR ...

https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/act_getPDF.cfm?PDF_ID=13029

28 мар 2017 ... октомври 2016 г., като част от публикуваната програма на ... Националната база данни за еднокопитните животни включва ... субсидия за насърчаване на отглеждането на автохтонни породи еднокопитни.

Сборник материали от ученическа експедиция - Европейска ...

http://folklorebridge.eu/uploads/files/32/Sbornik_Satovcha_web.pdf

Места е 32- 36°C, а в среднопланинската част - 23- ... ват между склоновете и сякаш слънцето, небето, планините, въздухът, цялата природа ни ...

ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА ... - Пловдив 2019

https://plovdiv2019.eu/data/fms/Documents%20General%20Plovdiv%202019/Monitoring%20BG/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0%20

обявен за Европейска столица на културата, а Фондация „Пловдив 2019“ ... Антония Костадинова (магистърска програма Културен мениджмънт).Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.