ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

1 ян. 2017 ... ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 6 Декември ... 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Не са данъчно задължени.

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - Свързани документи

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

https://www.damtn.government.bg/wp-content/uploads/2019/06/zakon-za-danak-varhu-dobavenata-stoinost.pdf

1 ян. 2017 ... ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 6 Декември ... 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Не са данъчно задължени.

ЗАКОН за данък върху добавената стойност Обн., ДВ, бр. 153 от ...

https://www.minfin.bg/upload/382/ZDDS _2_2006.pdf

23 Дек 1998 ... ОБХВАТ НА ЗАКОНА. Предметен обхват. Чл. 1. Данък върху добавената стойност, наричан по-нататък "данък", се дължи за.

(ДДС) Данък върху добавената стойност

http://www.hbcbg.com/files/custom/HORIZONS/3_VAT.pdf

С данък върху добавената стойност (ДДС) се облага потреблението на стоки и услу- ги. Българското законодателството, регламентиращо облагането ...

Законът за данък върху добавената стойност

http://www.forcom-bg.com/dds/5/pdf/5.1.pdf

Цел на закона. Чл. Този закон урежда облагането с данък върху добавената стойност. (ДДС). обект на облагане. Чл. 2. С данък върху добавената ...

Промени в Закона за данък върху добавената стойност

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/bg/pdf/bg-Tax-News-BG-VATA_2.pdf

1 ян. 2019 ... начисляване на ДДС при внос. Обезпечение при доставки на течни горива. Местен таван при предоставяне на електронни услуги.

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената ...

https://www.minfin.bg/upload/15617/PRAVILNIK_za_prilagane_na_Zakona_za_danyk_vyrhu_dobavenata_stojnost.pdf

15 септ. 2006 ... 8 от 2016 г. , в сила от 29.01.2016 г.) За доставка на ... 2 от закона, съответно идентификационен номер по смисъла на § 1 ППЗДДС или.

особености при начисляване на данък добавена стойност в ...

https://vsim-journal.info/index.php?journal=vsim&page=article&op=view&path%5B%5D=115&path%5B%5D=Atanasov-2016-1

Резюме: В статията се разглеждат особеностите при начисляване на данък добавена стойност (ДДС) в процеса на ценообразуване в туризма от ...

Указание относно прилагането на Закона за данък върху ...

https://www.minfin.bg/upload/10961/Ukazania.pdf

туристическият данък по Закона за месните данъци и такси (ЗМДТ) се включва в данъчната основа на настаняването (чл.26, ал.3, т.1 от ЗДДС);.

ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ...

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2018/10/25/zknvp.pdf

25 Окт 2018 ... Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за ... заведения, регистрирани по Закона за лечебните заведения и други ... КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ.

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ...

http://schetovodnakantoravarna.com/wp-content/uploads/2014/04/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D-%D0%97%D0%90-%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%AA%D0%A6%D0%98%D0%A2%D0%95-%D0%92%D0%AA%D0%A0%D0%A5%D0%A3-%D0%94%D0%9E%D0%A5%D0%9E%D0%94%D0%

Чл. 1. Този закон урежда облагането на доходите на физическите лица, ... облекчения се ползват с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50, към ... 1, се прилага за срок, не по-кратък от 5 последователни данъчни години. ... правоотношения, за който се подава информация по реда на чл. 73, ал.

Окончателен данък при източника по чл. 37, ал. 1, т. 7 от ЗДДФЛ ...

http://www.vkslawyersbg.com/wp-content/uploads/2015/07/Okonchatelen-danak-pri-iztocnika.pdf

облагат „възнагражденията за технически услуги“ от източник в България, ... 1. възнаграждението да е начислено/изплатено на чуждестранно физическо лице. ... да сключат договор не представлява „техническа услуга“4.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОН ЗА ЛОВА И ...

http://parliament.bg/bills/40/954-01-7.pdf

ловна площ от 70 хектара за един ловец..." се заличават. В останалата си част алинеята остава непроменена. Изменената редакция на алинея 2 ...

Патентният данък вече се определя от общините Стари ...

http://www.edksoft.com/docs/PatentenDanukOtObshtinite.pdf

15 юни 2008 ... Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни ...

Данък уикенд и свързаното с него данъчно третиране на ...

https://www.legaldl.com/the-weekend-tax/?pdf=361

Целта и логиката на данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Директива 2006/112/ЕО относно общата система ...

CL Код Име Стойност

https://testsp.customs.bg/eportal/common/downloadFile?fileId=35

За стоки, напуснали склада под режим отложено плащане на акциз до друг ... Житен. 29444 с. Житен. 29458 с. Житница. 29461 с. Житница. 29475 с. ... Лимец. 43730 с. Липен. 43743 с. Липец. 43757 с. Липинци. 43760 с. Липник.

Диагностична стойност на тиреоглобулина при ...

https://publishing.arbilis.com/wp-content/uploads/2013/09/NE_2007_3_10.pdf

ропин рецепторни антитела). Повишеното ... Detection of thyrotropin-receptor messenger ribonucleic acid (mRNA) and thyroglobulin. mRNA transcripts in ...

ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ

http://szdp.bg/Zakoni/HCVF_Vitinja-doklad_korigiran_szdp1.pdf

Среща се в широколистни гори и храсталаци в планините и предпланините, главно на варовик. Включен е в Червена книга на България т. 1 с категория ...

1. алтернативна стойност 2. крива на производствените ...

http://web.uni-plovdiv.bg/asehri/MAT_MIKRO.pdf

функцията на пазарно търсене на стоката, а вторите – на пазарното ѝ ... на производната, следователно, ценовата еластичност на търсенето е ...

1 СТОЙНОСТ НА ПАРИТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО (the Value of Money ...

https://interaccount.eu/upload/files/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8-%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9

Бъдеща стойност и сложна лихва (Future Value and Compound Interest) ... За щастие съществува формула за изчисляване на бъдещите стойности:.

БИОМАРКЕР СРЕДНА СТОЙНОСТ 1SD ELF -test 7,547 0,78 Apo ...

http://ramuslab.com/wp-content/uploads/2016/11/%D0%95%D0%9B%D0%A4.pdf

1-СМДЛ РАМУС ООД, София, 2- МУ МК „Й. Филаретова“, гр. София. Цел на изследването: Тенденцията за непрекъснато увеличение на ...

оповестяване на предоставяне на стойност към медицински ...

https://www.servier.bg/sites/default/files/disclosure_2017_30.06.2019.pdf

30 юни 2019 ... ВАРНА. БЪЛГАРИЯ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ № 1. 0400004019. 156. 156 ... БЪЛГАРИЯ Д.КОНСТАНТИНОВ 11. 1600000554. 222. 222 ... БУРГАС. БЪЛГАРИЯ УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 73. 0300001346. 900. 900.

Данни за 2018 за предоставянето от Рош на стойност към ...

https://www.roche.bg/content/dam/rochexx/roche-bg/roche_bulgaria/bg_BG/transparency/2019.06.28_EFPIA_Report_PUBLISHED%20on%2028.06.2019.pdf

28 юни 2019 ... България 234 бул.Цар Освободител 100 ... България. България. 1606 София. 9020 Варна ... СМДЛ Синево. Съюз на българските ...

гори с висока консервационна стойност - Ekoteknika

http://ekoteknika.com/web/files/products/8/file.pdf

Да не се извеждат сечи в старите гори с установено обитаване на вида. Също така не бива да се употребяват химически средства за защита в ...

хранителна стойност на фуражна биомаса от ... - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Viliana_Vasileva/publication/328492198_HRANITELNA_STOJNOST_NA_FURAZNA_BIOMASA_OT_TREVNI_SMESKI_NA_ZVEZDAN_S_EZOVA_GLAVICA_TRSTIKOVIDNA_VLASATKA_I_PODZEMNA_DETELINA_NUTRITIVE_VALUE_OF_

СМЕСКИ НА ЗВЕЗДАН С ЕЖОВА ГЛАВИЦА, ТРЪСТИКОВИДНА. ВЛАСАТКА И ПОДЗЕМНА ДЕТЕЛИНА. Вилиана Василева и Йорданка Найденова.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ... - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=88D61224A9957028E05400144FFB42AE

на четири вноски в 15-дневен срок след изтичане на съответното тримесечие, считано от датата ... Подават декларации по образец на възложителя за липсата на обстоятелствата по чл. ... ОТветствие с изискванията на чл.25б от ЗЗБУТ. ... Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Проучване на диагностичната стойност на тест за количествено ...

https://publishing.arbilis.com/wp-content/uploads/2015/01/NIP2_5.pdf

²MDL “CibaLab”. Abstract ... The analysis of HBsAg quantity values shows in a dynamic way ... tained results confirmed by data in medical literature a sharp HBV.

Добавяне на стойност към продукти от риболов и аквакултури

http://mirg-pomorie.eu/images/infomateriali/FARNET_Adding-value_Guide-3_BG.pdf

тази публикация, тя не носи отговорност за точността, съдържанието или становищата, ... каракуда – риба, която не става за консумация в естествения си вид . ... на консервирана риба в доматен сос . ... Великобритания – „Marks and Spencer“, която също така помага за разработването на нови рецепти и.

Мрежа/ Параметър Измерване Стойност ... - UNEX

http://unexnet.net/upload/show/264.pdf

данни. Минимална постигната скорост на предаване на данни. 10.94 Mbit/s. Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта на предаване на ...

Номер с добавена стойност описание на услугата ... - Vivacom

https://www.vivacom.bg/web/files/richeditor/terms/ceni-za-obajdane-kym-nomera-s-dobavena-stojnost-1700-hh-hhh-443-bg-BG.pdf

Крайна дата. Цена без ДДС. Цена с ДДС таксуване. 170 017 001. Предоставяне на информация за куриерски услуги Спийди. 02.02.2007 без фиксирана.

Цени към международни услуги с добавена стойност ... - Vivacom

https://www.vivacom.bg/bg/files/397-informacija-za-cenite-na-povikvanijata-kym-nomera-s-dobavena-stojnost-v-ramkite-na-es.pdf

Цени към международни услуги с добавена стойност за клиенти на VIVACOM в роуминг в лв. с ДДС. Държава. Оператор. Код на държав ата.

Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност - Vivacom

https://www.vivacom.bg/bg/files/1499-ceni-za-obajdane-sms-kym-nomera-s-dobavena-stojnost.pdf

1 авг. 2011 ... предоставени от VIVACOM номера с добавена стойност тип 090 за гласови повиквания. Номер с добавена стойност. Тип на услугата.

Поглед върху народопсихологията на българите.

http://www.assa-m.com/kniga_pdf/studenti/doklad_Antoaneta_Todorova.pdf

също. Пишейки „Бит и душевност на нашия народ”, Иван Хаджийски прави ... Това е и редът, в който върви изложението в неговата книга, която е уди-.

КП № 202 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ВЪРХУ ЩИТОВИДНА И ...

https://pirogov.eu/bg/download/952

щитовидната жлеза. При доброкачествени заболявания на паращитовидните жлези - извършва се екстирпация на наличния аденом, а при ...

ВЛИЯНИЕ НА АФЛАТОКСИН В ВЪРХУ РАСТЕЖА И ...

https://animalscience-bg.org/page/download.php?articleID=313

съобразена с възрастта им, производство на фуражния завод зоохранинвест – Стара загора. Птиците бяха хранени с гранулирани смески за стартер ...

40. Върху картинки и графики Специфики при ...

http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp14/7/7-40.pdf

подписи на художници върху картини и графики. Людмил ... създават копия на световно известни майстори и дори организират експозиции с ... тора, Златю Бояджиев, Цанко Лавренов, Генко Генков, Никола Танев и др. Сред.

Разположение на нерелсовите ППС върху пътя

https://rta.government.bg/images/Image/testovevodachi/MABT/tema5.pdf

На двулентов път с двупосочно движение водачът трябва да се движи: ... 5/23.1 При тази ситуация водачът на червения автомобил: може да продължи ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.