ПРИМЕРНА УЧЕБНА ПРОГРАМА по Български език и ...

Учебната програма по БЕЛ за избираеми учебни часове в 3. клас е в пряка ... Учебното съдържание е отразено в годишно разпределение. II. Очаквани ...

ПРИМЕРНА УЧЕБНА ПРОГРАМА по Български език и ... - Свързани документи

ПРИМЕРНА УЧЕБНА ПРОГРАМА по Български език и ...

http://izdatelstvo-slovo.com/docs/books/389-2.pdf

Учебната програма по БЕЛ за избираеми учебни часове в 3. клас е в пряка ... Учебното съдържание е отразено в годишно разпределение. II. Очаквани ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за ІІІ ...

https://www.mon.bg/upload/2625/bl_3kl.pdf

сродни думи в речта си. Ядро 2: Езикови компетент- ности. Стандарт 1: Ученикът открива ... художествените образни определения – епитетите в ...

1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ...

https://www.mon.bg/upload/13541/UP_10kl_Lit_PROEKT.pdf

резюме) както откъм смисловата й, така и откъм действената й страна, а също и ... Разпознава литературни похвати в „Бай Ганьо се върна от Европа“ и ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за ...

https://www.mon.bg/upload/2644/bl_4kl.pdf

2. І. Общо представяне на учебната програма. Обучението по български език и ... трети клас умения за общуване, за конструиране и създаване на собствен текст. ... произведения; за самостоятелно четене на художествени и ... Възприемане и осмисляне на художествен текст в урока по литература.

Учебна програма по български език за VІ клас

https://www.mon.bg/upload/2692/be_6kl.pdf

Учебна програма по български език за VІ клас. 3. Колона 1. Колона 2. Колона 3 ... време на глагола. • минало предварително време. • бъдеще време в.

1 Приложение № 1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ...

https://www.mon.bg/upload/13863/pril1_UP_10kl_BE.pdf

граматична норма. 4. Пунктуационна норма Познава пунктуационната норма. Прилага пунктуационната норма в писмената реч. Открива и редактира ...

1 Учебна програма по български език за VІІ клас за обучение ...

https://www.mon.bg/upload/7547/be_7kl_ch.pdf

Колона 4 Колона 5. Колона 6 ... текстове, създадени в различни сфери на общуване. Учениците трябва да усвоят: ... видове текстове. Редактират с ...

Учебна програма по български език за V клас Ядро 1:

https://www.mon.bg/upload/2663/be_5kl.pdf

изречение, еднородни части. Използват в речта си синонимни варианти. Стандарт 5: При редактиране на собствен текст умеят да правят съответните.

1 Учебна програма по български език за VІ клас за обучение ...

https://www.mon.bg/upload/7546/be_6kl_ch.pdf

особености на научния текст и умеят да извличат съществената информация от урочни статии. научна сфера. • научен текст. • отговор на научен.

1 Учебна програма по български език за V клас за обучение ...

https://www.mon.bg/upload/7545/be_5kl_ch.pdf

Колона 4. Колона 5. Колона 6. Ядра на учебното съдържа- ние. Очаквани ... текстове. • ситуация на общуване – цел, предмет, участници, условия ... езика. • Владеят синтактични средства на езика – различни видове изречения по.

Учебна програма по български език за Х клас – първо равнище

https://www.mon.bg/upload/2826/be_10kl.pdf

Езикова задължителността и езикови средства в научен текст. Знанията и ... индоевропейското езиково семейство: индоевропейско езиково семейство.

учебна програма по български език и литература за пети клас ...

http://obukirilimetodii.com/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%91%D0%95%D0%9B-5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D0%A0%D0%9F.pdf

Основни учебници Български език за 5. клас“ , издателство „Булвест 2000“ ... годишно. Цели на обучението в избираеми учебни часове по български език и ... РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА ... 3. Учебна програма по БЕЛ за 6.клас. Изготвил. /Пенка Димитрова/.

ПРИМЕРНА УЧЕБНА ПРОГРАМА по Бълга - Издателство Слово

http://izdatelstvo-slovo.com/docs/2018/BEL2DIST.pdf

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ... Преразказва устно съдържанието на кратък художествен текст; ... Учебното помагало за избираеми учебни часове по БЕЛ, 2. клас има за цел да надгради ... в учебната програма за общообразователна подготовка по предмета: подробен преразказ,.

Примерна бланка за теста по български език и ... - Dnevnik.bg

https://www.dnevnik.bg/file/3925389.pdf

17 юни 2019 ... БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В VII КЛАС - 17 юни 2019 г. ... отбелязвайте с черен цвят на химикалката в листа за отговори.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК

https://www.mon.bg/upload/12251/UP_AE_B1_9kl.pdf

английски език и е предназначена за обучение на ученици в IX и X клас за постигане в края на Х клас на ниво В1 по Общата европейска езикова рамка.

Английски език - учебна програма

http://www.ac-arcus.com/sys/download.php?f=VVBfSVhfRUwucGRm

текстове по изучаваните тематични сегашно перфектно продължително време (Present Perfect области и по актуални събития,. Progressive Tense);.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ІІ КЛАС

https://www.mon.bg/upload/2615/eng1_2kl.pdf

Обучението по английски език е тясно свързано с обучението по родния език и култура. ... ход, които са се утвърдили в съвременната методика. ... Още от този начален етап на обучението започва и изграждането на ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА IV КЛАС ...

https://xn--l1acc.xn--90ae/upload/13653/pr_UP_AE_4kl.pdf

Обучението по английски език в начален етап е насочено към овладяване на основни знания, умения и отношения, свързани с общуването и с ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА V КЛАС ...

https://www.mon.bg/upload/13477/UP_V_AE.pdf

Обучението по английски език в прогимназиалния етап на основната образователна степен е ... Въвеждане на фонетичната транскрипция (знаци на гласни и ... Глаголни времена (Минало просто време– неправилни глаголи,.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА II КЛАС

https://www.mon.bg/upload/2616/german1_2kl.pdf

обосновки. * * *. Настоящата програма по немски език е предназначена за учениците от втори клас на основната образователна степен в българското ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА III КЛАС ...

https://www.mon.bg/upload/12198/UP_AE_3kl.pdf

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА III КЛАС ... Обучението по английски език в начален етап е насочено към ... изпълнение на упражнения и.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА III КЛАС ... - mon

https://www.mon.bg/upload/12198/UP_AE_3kl.pdf

Обучението по английски език в начален етап е насочено към овладяване на ... Тази програма е продължение на учебната програма по английски език за II клас и е предназначена за обучение на ... учителя;. • да се ориентира във времето и числата. кратка и несложна ... Mark's book, my mother's bag).

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА ...

https://www.mon.bg/upload/13450/UP_8kl_AE_ZP_A2_neintensiven.pdf

Минало просто време – правилни и неправилни глаголи (Past Simple) ... Сегашно перфектно време (Present Perfect – ever, never, already, just, yet, since ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СТАРОГРЪЦКИ ЕЗИК ЗА XI КЛАС (II ...

http://mc.government.bg/files/4229_UP_StgrE_11kl.pdf

За реализирането на поставените по-горе глобални задачи обучението по старогръцки език и цивилизация ползва следния инструментариум и.

учебна програма по английски език за іі клас - mon

https://www.mon.bg/upload/2615/eng1_2kl.pdf

Реализацията на младите хора през новия век е ... II. ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК. Настоящата учебна програма свързва ...

ПО РУСКИ ЕЗИК ПО УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ...

https://www.mon.bg/upload/15495/code_A1_ruski.pdf

„Классно!“ A1, часть 1 - учебник по руски език за постигане на ниво А1. Автори на текста: Татяна Игоревна Алексиева, Олга Игоревна. Лазова, Виолета ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ІІІ КЛАС

https://www.mon.bg/upload/2633/eng1_3kl.pdf

(дните на седмицата). СВЕТЪТ ОКОЛО МЕН. • Родно място. (държава, град/ село). • Училище (лични. Учениците трябва да усвоят следните езикови ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА III И IV КЛАС

https://www.mon.bg/upload/2653/german1_3_4kl.pdf

области, които да използват в учебна обстановка и при реално общуване. Аз и моят свят това съм аз; дневен режим /дните на седмицата, часовник.

Приложение № 4 към т. 4 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ...

https://www.mon.bg/upload/13580/BEL_6kl_f.pdf

Свързва безсъюзно прости изречения в сложно съчинено ... Свързва примери за проблеми и конфликти от изучавани литературни текстове с лични ...

Приложение № 2 към т. 2 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ...

https://www.mon.bg/upload/14968/pr_UP_Lit_12kl_170418.pdf

тематичен, ценностен, проблемен и жанров избор текстове и с ... Тълкува „Ветрената мелница“ съобразно жанровите характеристики на творбата и.

Приложение № 1 към т. 1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ...

https://www.mon.bg/upload/12295/BEL_1kl.pdf

1. УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА І КЛАС ... лексикология, като се поставя акцент върху звуковете (гласни и съгласни) и ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА VIII КЛАС

https://www.mon.bg/upload/2759/eng2_8kl_1.pdf

МОЯТ СВЯТ. • Още за моя свят. • Моята външност ... литература. • разказ по картини. • съчинение-описание ... система. • природата на моя роден край.

учебна програма по немски език за постигане на ниво в1.1 ...

https://www.mon.bg/upload/17187/pr_UP-PP_NE_291018.pdf

норми на немския език в степен, необходими за успешна писмена комуникация. 3. Граматика: Морфология. Преговор и функционална интеграция на ...

учебна програма по старогръцки език и цивилизация за ix клас

http://mc.government.bg/files/4227_UP_StgrE_9kl.pdf

За реализирането на поставените по-горе глобални задачи обучението по старогръцки език и цивилизация ползва следния инструментариум и.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА VIII КЛАС ...

https://www.mon.bg/upload/2763/german_int_8kl.pdf

годишни времена, месеци, дни от седмицата;. - климатични особености, прогноза за времето. Пътуване, туризъм: - ориентация на непознато място;.

учебна програма по английски език за постигане на ниво а2

https://www.xn--l1acc.xn--90ae/upload/13450/UP_8kl_AE_ZP_A2_neintensiven.pdf

Обучението по английски език в първи гимназиален етап на средната ... Транскрипция (с фокус върху разпознаването и изчитането на символите за ... Минало просто време – правилни и неправилни глаголи (Past Simple).

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.