Програмиране = Алгоритми; (Programming = Algorithms;)

7 септ. 2015 ... 1.1.6. Бройни системи и преобразуване. Най-общо бройната система бихме могли да определим като съвкупност от графични знакове.

Програмиране = Алгоритми; (Programming = Algorithms;) - Свързани документи

Програмиране = Алгоритми - Programming = Algorithms

https://www.programirane.org/wp-content/uploads/downloads/2015/09/Programirane= Algoritmi-v2015.pdf

7 септ. 2015 ... и да е повод без писменото съгласие на авторите. ... Преминаване от десетична в p-ична бройна система . ... общо кратно на две числа на лист, но не може да си напише ... при него изваждането лесно се свежда до събиране, което е ... тях се нарича алгоритъм на Евклид с изваждане:.

Програмиране = Алгоритми; (Programming = Algorithms;)

https://www.programirane.org/wp-content/uploads/downloads/2015/09/Programirane= Algoritmi-v2015.pdf

7 септ. 2015 ... 1.1.6. Бройни системи и преобразуване. Най-общо бройната система бихме могли да определим като съвкупност от графични знакове.

Expert C Programming - Programming for Performance

https://progforperf.github.io/Expert_C_Programming.pdf

24 Aug 1992 ... C is enough of an expression language that the compiler did not complain about a statement which evaluated ... The on-line manual pages of the original tunefs, like all Berkeley commands, ended with a "Bugs" ... z = y x;.

Лекции по Алгоритми

https://learn.fmi.uni-sofia.bg/mod/resource/view.php?id=83349

4.4.3 Реализация на приоритетни опашки с двоични пирамиди . ... Всяка задача се определя от множеството на своите примери ... ния, а значително по-бързото изчисляване на остатък при деление (което може ... то класовете на еквивалентост са n!, защото всеки клас се определя от това на коя позиция.

Дизайн и анализ на алгоритми

https://learn.fmi.uni-sofia.bg/mod/resource/view.php?id=15971

Ãëàâà 1. Ôîðìàëíè ìîäåëè. Възможно е, за някоя лентова дума α, машината на Тюринг M да не спре работа никога. Например, ако машината се намира в ...

Структури от данни и алгоритми

https://learn.fmi.uni-sofia.bg/mod/resource/view.php?id=107702

Мудъл сайт: https://learn.fmi.uni-sofia.bg/course/view.php?id=4662. Slack канал: sda-fmi-si.slack.com. За контролни и задачи за самостоятелна работа ще ...

Записки по дискретна математика и алгоритми

https://www.math.wisc.edu/~msoskova/teaching/notes/LectureNotesDMA.pdf

22 Окт 2016 ... Повторението на елементи също няма значение, на пример: ... С всяка релация свързваме две множества дефиниционна област (до-.

Критерии и алгоритми за сертифициране на ... - PassREg

https://passreg.eu/download.php?cms=1&file=PassREg_D5_2_1_PHI_CRITERIA_transparent_components_BG.pdf

детайл, вижте Таблица 3. Верифицирането става с ... рия, окачена фасада. За плъзгащите врати: всяко от споменатите вече ... Окачена фасада (cw).

Алгоритми за лечение на захарен диабет тип 2

https://publishing.arbilis.com/wp-content/uploads/2013/09/NE_2012_3_3.pdf

основава не само на стойностите на гликирания хемоглобин, но и на измерването на плазмената глюкоза на гладно (ПГГ) и постпрандиалнта плаз-.

Системно програмиране

http://pgmet.pleven.bg/wp-content/uploads/2019/08/nip_4810201_IIIst.pdf

Примерни приложни задачи: Задача 1. В зададения код на езика C открийте, документирайте и поправете грешките. Напишете кода на друг език за ...

методи, алгоритми и изчислителни архитектури за откриване на ...

http://www.iict.bas.bg/konkursi/2018/PDaskalov/dissertation.pdf

2.2.1 Експериментални резултати получени от подвижен GPS приемник и неподвижни ... Сигналите от различните сателитни навигационни ... Във Втора глава се разглеждат процесите на настройка на софтуерен GPS приемник, ... записване на ръка на маршрути, изминати километри, разход на гориво и ...

32. Алгоритми за обработка и визуализация на данни от учебни ...

http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp09/3.2/3.2-32.pdf

изрази се въвеждат като символни низове в прозореца на вградения в ... осъществена в средата Borland C Builder с използване на обектно- ...

Лекция 2 1. Алгоритми Алгоритъмът представлява завършена ...

http://www.shtrakov.net/Programing/Lect_02.pdf

разгледат разликата и по-малкото от двете числа, то техният най-голям общ делител е същият както на изходните числа. Този факт позволява да се ...

35 алгоритми за сестринска дейност в неврологично отделение ...

http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/bitstream/10861/219/1/Maslarov-and-Nisimov_SD2-3-2010.pdf

използва мека четка за зъби и минимално коли- чество зъбна ... При бръснене е за предпочитане да се използва ... Доц. д-р Димитър Масларов, дм.

клинико-лабораторни параметри и алгоритми при неясно ...

http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/bitstream/10861/1203/1/Baymakova-M_det-infec-1-2015.pdf

аускултаторна находка на белия дроб, завишена. LDH (лактатдехидрогеназа), анемия, левкоцито- за, отклонения в уринарното изследване, абнорм-.

Програмиране и използване на компютри - I

http://www.tu-sliven.com/Studenti/UchebniM/PIK/PIK1-L1.pdf

фон Нойманова архитектура. ▫. Важен принос на Джон фон Нойман е и въвеждането на двоичната бройна система в развитието на компютърната ...

TNC 640 | Ръководство за потребителя DIN/ISO Програмиране ...

https://content.heidenhain.de/doku/tnc_guide/pdf_files/TNC640/34059x-05/diniso/892909-D0.pdf

Много производители на машини, както и HEIDENHAIN, предлагат курсове за програмиране за TNC. Препоръчваме тези курсове като ефективен начин ...

Лекции по логическо програмиране

https://www.fmi.uni-sofia.bg/fmi/logic/skordev/ln/lp/new/LP.pdf

едно просто достатъчно условие за еднозначен синтактичен анализ е в думите от ... и главни), цифри и подчертаване; изключваме думата _ и думите ...

Generic Attacks against MAC algorithms - Inria

https://who.rocq.inria.fr/Gaetan.Leurent/files/Generic_SAC15.pdf

From universal hash functions (randomized MACs). ▷ UMAC, VMAC, GMAC, Poly1305. G. Leurent (Inria). Generic Attacks against MAC algorithms. SAC 2015.

Benchmarking Rubik's Revenge algorithms - KTH

http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DD143X/dkand13/Group3Johan/final/brolin.echeverria.westermark.final.report.pdf

This report concerns the 4x4x4 Rubik's cube variation (Rubik's revenge). There are a few differences ... There are 24 centerpieces allocated in 24 center positions. Any given ... the art of solving a cube as fast as possible. The World Cube ...

New Algorithms for Weighted $ k $-Domination and Total $ k ...

https://arxiv.org/pdf/1803.04327

24 Jul 2018 ... Total k-Domination Problems in Proper Interval Graphs ... undirected path graphs (in the case of total k-domination). On the ... DS] 24 Jul 2018 ...

алгоритми чисельного розв'язання інтегральних динамічних ...

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mtkm_tekh_2013_8_11.pdf

05.09.05 «Теоретична електротехніка» /. К. М. Ключка. — К., 2012. — 20 с. ... Работа посвящена особенностям решения задач интерпре- ... 1): источника излуче- ния 1; держателя образцов 2; монохроматора 3; приемника инфра- ... ния, U(Θ) — поле на выходе ИУ — правая часть интегрального урав- нения ...

Интернет програмиране с Java – част 5

https://nakov.com/wp-content/uploads/2010/09/Internet-Programming-with-Java-Part-5.pdf

трябва да се зададат параметри, това става като към URI-то се добави въпросителен знак, а след ... The requested URL /img/nakov.gif was not found on ...

Програмиране в среда Arduino - asm.info

https://asm32.info/content/_files/arduino.pdf

2 авг. 2017 ... на напрежение и може да прегрее (пада КПД на стабилизатора на ... не 9V или 12V, чрез куплунга за външно захранване, с батериен ...

Интерактивно програмиране в система Mathematica

http://web.uni-plovdiv.bg/bodurov/lectures/Mathematica/Lecture%201.pdf

Използването на знакът равно (=) след променливата x, например, означава ... ако Mathematica не може да прецени дали една стойност е по-голяма от.

Програмиране за .NET Framework - Българска асоциация на ...

https://www.devbg.org/dotnetbook/Nakov-Programming-.NET-Framework-Book-Volume-2-ver-1.03.pdf

Деян Варчев, Иван Митев и Христо Дешев. Текстът е базиран на ... MS SQL Server, MS IIS и MS Exchange. ... градове – София, Пловдив, Варна, … 5.

Част 1. Програмиране - Икономически университет

http://informatics.ue-varna.bg/files/Rukovodstvo_1.pdf

да се преглеждат и изпратените решения от други потребители. На фиг. ... Решенията на задачите се проверяват с неизвестни на състезателите тестови данни, ... Наков, Св. Въведение в програмирането с Java. София, 2008. 4.

„Програмиране на форматни телевизионни предавания в ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/191642/1317761/file/Avtoreferat_Boyko_Novev_FINAL.pdf

2. Телевизионните формати са водещ фактор при определянето на ... 9. Наблюдава се тенденция на засилен интерес към формати и програми с ... Кошмари в кухнята, Master chef, Survivor, Сделка или не, Господари на ефира, ... Рейтинг данни 18.11.2012 г., финaлeн епизод VIP Brother, Нова телевизия, ...

Progressive Algorithms for Domination and Independence - MIMUW

https://www.mimuw.edu.pl/~siebertz/progressive.pdf

16 Nov 2018 ... results for domination- and independence-type problems. • For every t ∈ N, the D S problem on any Kt,t-free graph G can be solved in time.

Reconstruction Algorithms based on Compressive Sensing ...

https://web.fe.up.pt/~tavares/downloads/publications/relatorios/TAEI-Pilastri.pdf

André Luiz Pilastri. Supervisor:: Prof. Dr. João Manuel R. S. Tavares. Report: Advanced Topics in Informatics Engineering. Doutoral Program in Informatics ...

Computer Vision: Algorithms and Applications - Szeliski.org

http://szeliski.org/Book/drafts/SzeliskiBook_20100903_draft.pdf

3 Sep 2010 ... The seeds for this book were first planted in 2001 when Steve Seitz at the University of Wash- ington invited me to co-teach a course called ...

Визуално Програмиране за Деца с Programiram.com (2-4 клас ...

https://blog.programiram.com/wp-content/uploads/2017/08/programa2-4-klas.pdf

ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА за РАБОТА НА ГРУПАТА. Визуално Програмиране за Деца с Programiram.com. (2-4 клас). Използване на Образователен ...

Академия за таланти по програмиране Бургаски свободен ...

http://www.minchev.eu/wp-content/uploads/2012/09/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.pdf

За инициативата. Академията за деца е национална образователна инициатива на Телерик, част от Telerik Academy, която цели да събуди и запази ...

Геометрията в състезателното програмиране Част I - Infoman

http://infoman.musala.com/files/view/static/anniversary/articles/geometry_pt1.pdf/

10 мар 2009 ... Съдържание. 1 Формули. 2. 1.1 Уравнение на права. Свойства . . ... 1.4 Разстояние между две точки и между точка и права . ... За да намерим коефициентите A,B,C на права, минаваща през точките с координати.

Система за оценка на знанията на студентите по програмиране

http://www.math.bas.bg/~nkirov/2013/NETB101/programirane.pdf

26 септ. 2012 ... Преподаването на програмиране на студентите от началните курсове е една трудна ... http://www.math.bas.bg/~nkirov/teach_bg.html.

Visualization of Rubik's Cube Solution Algorithms - Caleydo

http://data.caleydo.org/papers/2019_eurova_rubik.pdf

cessed: 2019-02-28. URL: https://ruwix.com/the-rubiks-cube/ · different-rubiks-cube-solving-methods/. 2. [Fri97] FRIDRICH J.: My system for solving Rubik's cube ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.