Проектът за изменение на Административнопроцесуалния ...

1.1 Чл. 6 от ЕКЗПЧ установява правото на справедлив съдебен процес. ЕКЗПЧ е ратифицирана със закон и е част от вътрешното право на Република ...

Проектът за изменение на Административнопроцесуалния ... - Свързани документи

Проектът за изменение на Административнопроцесуалния ...

https://amcham.bg/wp-content/uploads/2017/07/AmCham-position_Draft-Act_AP-Code_BG_Final.pdf

1.1 Чл. 6 от ЕКЗПЧ установява правото на справедлив съдебен процес. ЕКЗПЧ е ратифицирана със закон и е част от вътрешното право на Република ...

ПРОЕКТЪТ „ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА” И ...

http://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=2197&type=.pdf

the European Union, in 2019, European capitals of culture will be cities of Bulgaria and Italy. Sofia, Plovdiv, Varna, Burgas, Russe, Shumen, Veliko Tarnovo, Blagoevgrad ... Всеки град изготвя програма с културни събития, посветени на неговото ... EС отбеляза 25-ата годишнина на проявата „Европейска столица.

как започна проектът? - 104 основно училище

https://104ou.com/images/Filles/vestnik/OU-104_2017_new.pdf

за проект „Какъв да стана?“,. Финансиран от Регионален грант на Виваком ... ние – полицаи, шофьо- ри и др. ○ модерни професии. – ПР, НПО сектор ...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152 ОТ 26 ЮЛИ 2018 Г. за изменение и ...

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2018/08/03/postanovlenie-152-26-07-2018-naredba-medekspertiza.pdf

26 юли 2018 ... Забележка. Уврежданията на междупрешленните дискове без ... Дискогенни заболявания (дискова херния, дискова протрузия и ...

Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ VII - Община Септември

http://www.septemvri.org/pup/2019/PUP_PRZ_UPI_VII_374_kv_34_Boshulya.pdf

Предвижда се градоустройствената зона „ПП” – Предимно ... нормативи за устройството на отделните видове територии и ... 1. лв. е внесена с квитанция No [ ... да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и ... подробните устройствени планове на територията на Община ...

Постановление № 122 от 29 юни 2018 г. за изменение и ...

https://mu-plovdiv.bg/wp-content/uploads/2018/07/%D0%9F%D0%9F%D0%97%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%A0%D0%91-2018.pdf

и допълнителни изисквания към кандидатите за заемане на академични длъжности при спазване на ЗРАСРБ и на този правилник. (3) Допълнителните ...

М О Т И В И към проекта на Закон за изменение и ... - mon

https://www.mon.bg/upload/12678/Motivi.pdf

Законът за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАС) е приет през 2010 г. като алтернатива на отменения Закон за научните степени и ... от 43-то НС на 09.03.2016 г. заедно с 5 други законопроекта за ЗИД,.

Изменение микроциркуляции бульбарной конъюнктивы при ...

https://www.mediasphera.ru/issues/vestnik-oftalmologii/2016/2/downloads/ru/150042-465X20150216

куляторного бассейна конъюнктивы глаза, отражающее изменения во всей микроциркуляторной системе орга- низма [1]. Конъюнктива век и глазного ...

на изменение в Наредбата за пожарната безопасност и ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=10586

22 авг. 2017 ... на изменение в Наредбата за пожарната безопасност и ... байпасните връзки на водомери се обозначават съгласно Наредба Iз-2377 от ... обектите и Наредба № РД-07/8 от 20 Декември 2008 г. за ... извършване на дейности в земеделските земи”,„Наредба №Із-1971 от 29 октомври 2009г.

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА, 2007 г. - IPCC

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar4_syr_ru.pdf

ЭВЕРЕТТ, Джон. Оушн Ассосиэйтс Инк. ФАХЕ, Девид ... city) справедливость - equity. Средиземное море/Средиземноморский бассейн - Mediterranean ...

НАРЕДБА № Н-3 от 18.02.2013 г. за изменение в конструкцията ...

https://rta.government.bg/images/Image/n_uredba/n3-ikiopps.pdf

18 февр. 2013 ... Управител: ..................................., ЕГН .................. Данни за ППС: Регистрационен номер на МПС: ........................ , категория по чл. 149 ЗДвП .

Решение за одобряване на обявление за изменение или ...

http://www.zop1.bg/download/1002095

Столична община - район Надежда. 0006963270598 ... Пощенски код: Държава: София. BG411. 1220 ... http://so-nadejda.com/obschestveni-porchki.html.

Договор за изменение и допълнение на НРД за ... - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=7CC3744C1F4F0878E05400144FFB42AE

20 апр 2018 ... (1) На основание чл. 59а, ал. 6 от ЗЗО лечебните заведения, които ... изпълнителите, които отговарят на условията по чл. 55, ал. 2, т. 1 ЗЗО и ... рецептурна бланка (образец МЗ-НЗОК №5А по приложение №7 ... подпис“, а думите „както и декларация, че не са с отнети права да ... 12а от ЗЗО.

Законопроекти за изменение и допълнение в ... - PwC България

https://www.pwc.bg/bg/publications/assets/tla-2018/PwCBulgaria_Tax%20newsletter_Amendments_Tax&AccountingLegislation_October2018_BG.pdf

декларация по чл. 55 от. ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО, подавана на всяко тримесечие, като внесат данъка в съответната териториална дирекция. Въпреки ...

Мотиви към Закон за изменение и допълнение на Закона за

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=14319

ЗИД на ЗКПО са насочени към всички данъчно задължени лица, които подлежат на облагане с ... Така например, съгласно разпоредбата на чл. 10а, ал. 7, т. 3 от Закона за ... 3, параграф 1 от Директива 92/83/ЕИО на Съвета от.

Коментари по Проект на Наредба за изменение и допълнение ...

http://www.strategy.bg/CommentsFileHandler.ashx?publicConsultationId=2824

21 авг. 2017 ... Окачената фасада следва да се разглежда като всяка друга фасада и ... проектна документация не се включва заверен проект за окачена фасада. ... 2. детайли за монтаж на фасади и на закладни части към ...

Проект на Наредба за изменение и ... - Община Раднево

https://radnevo.bg/inc/service/service.download.file.php?fid=1731

възможност за 2017 г. вече подадени декларации за вид и брой съдове за изхвърляне на битови ... организирани панаири, събори и празници за ...

Коментари по Закон за изменение и допълнение на Семейния ...

http://www.strategy.bg/CommentsFileHandler.ashx?publicConsultationId=2246

11 септ. 2016 ... информация на децата си за БР няма да се юрна да търся! ... Защо от родителите надеца заченати чрез донорство не се изисква същото - разрешение на донора за ... НЯМА КАМЪНИ ОТ БЪБРЕЦИТЕ ДА.

изменение на общ устройствен план на столична ... - Софпроект

http://www.sofproect.com/Images/web_maps19112009/17.pdf

Плана. Балша. Лозен. Житен. БАНКЯ. Вилите. БУХОВО. Владая. Герман. Волуяк. Кътина ... ОП "Софпроект - Общ градоустройствен план". СИСТЕМА ...

Проект за изменение и допълнение - Община Трявна

http://tryavna.acstre.com/inc/service/service.download.file.php?fid=6400

пътно превозно средство, което по конструктивни причини не може да се движи със скорост, по- висока от 30 km/h. Към бавнодвижещите се пътни ...

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на ... - ILO

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/90745/104783/F2138750539/BGR-90745.pdf

9 авг. 2011 ... за изменение и допълнение на Закона за висшето образование ... степен „бакалавър“ по съответното професионално направление ...

изменение на общ устройствен план на столична ... - Sofproect

https://www.sofproect.com/Images/web_maps19112009/12.pdf

Жк. Смф. Жк. Жм. Жилищни територии. Жг жилищна устройствена зона с високоетажно застрояване. Жк жилищна устр зона с комплексно застрояване.

1 ПРОЕКТ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ...

http://parliament.bg/bills/39/254-01-62.pdf

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА. НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА. / обн., ДВ, бр. 89, 22.10. 1996 г., изм. бр. 95 от 25.10.1997 г., бр. 90 от.

Изменение климата и водные ресурсы - IPCC

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/climate-change-water-ru.pdf

болот и прилегающих к ним прибрежных низин, за период с 1978 г. по 2000 г. ... Реки Амазонка, Парана-Плата и Ориноко вместе несут в Атлантический ...

Проект! ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ...

https://www.minfin.bg/upload/20529/%D0%97%D0%98%D0%94%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%97%D0%9A%D0%9F%D0%9E%20-%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%

В чл. 171 се създава ал. 3: „(3) Алинея 2 не се прилага за данъчно облекчение ... 7. В чл. 185 се създава ал. 3: „(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за данъчно облекчение, представляващо държавна ... 83 от 1998 г.; изм. и доп., бр.

Проект Закон за изменение и допълнение на Закона за ...

https://parliament.bg/bills/41/054-01-22.pdf

В чл. 10б се правят следните изменения и допълнения: 1.В ал. 1 след думите „равностойни земи” се добавя „от държавния или”, а изречение второ и ...

Доклад за ОСВ на план: „Изменение на ОУП на Община ... - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/951d9ef631d70ce3526a65be9fb8ecb4.pdf

предназначението на земята за фотоволтаична централа. 13. №041065. „Кадиеви ... работеща строителна и транспортна механизация. В следващата ...

изменение на общ устройствен план на столична община

https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft%2Fplanove%2FOUP-2009_All_2009-08-10%2F54.pdf

Плана. Балша. Лозен. Житен. БАНКЯ. Вилите. БУХОВО. Владая. Герман. Волуяк. Кътина ... ОП "Софпроект - Общ градоустройствен план". ТЕРИТОРИИ ...

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ ... - Vivacom

https://www.vivacom.bg/bg/files/4546-izmenenie-i-dopylnenie-na-ob-sht-i-uslovi-ja-ou-za-predostav-ja-ne-na-uslugata-vivacom-wi-fast-v-sila-ot-01-08-2016-g.pdf

1 авг. 2016 ... ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА VIVACOM WiFast ... Славейков № 4А, интернет страница www.kzp.bg, e-mail: [email protected].

Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на ...

https://www.minfin.bg/upload/8301/MOTIVI_ZDDS.pdf

освобождаване на някои сделки от ДДС, ползвано от международните ... освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои ...

Приложение II Научни заключения и основания за изменение на ...

https://www.ema.europa.eu/documents/referral/ergot-derivatives-article-31-referral-nicergoline-annex-ii_bg.pdf

артериална оклузивна болест (PAOD Стадий II) ... мултиинфарктна деменция, съдова деменция, болест на Паркинсон и др. ... съществува терапевтична нужда от това вещество като алтернативна/последна линия на лечение.

проект ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника ...

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2017/10/20/pravilnik_car_-_proekt.pdf

20 Окт 2017 ... В буква „д“ в края се добавя „или на яйцеклетки (в случаите по чл. ... 4 фоликулни пункции под ехографски контрол, оплождане, замразяване и ... (в лв.) №. Вид. К-во. Ед. цена. Стойност. 1. Ехографски прегледи. 2.

3. Изменение размеров оброчных платежей и степень их ...

https://vos.olimpiada.ru/upload/files/Arhive_tasks/2014-15/final_tasks/hist/tasks-hist-9-11-2tur_proect-final-14-5.pdf

Самое важное в профессии историка – анализ источника, умение извлечь из него необходимую информацию. Перед Вами – данные о величине ...

ЗАДАНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ...

https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2F%D0%BE%D0%BE%2FOO NA ZADANIE ZA IOUP%2FZadanie_IOUP_Komunik_transp_sistema.pdf

13 мар 2018 ... обхвата и срока на изработването му, като акцентът бе поставен върху ... Разклонение на втори метродиаметър – линия №2 от бул.

Управление заявками на добавление и изменение объектов ...

http://www.proindi.ru/download/controlmdm.pdf

Функциональность. PLM и ERP нацелена на выполнение конкретных прикладных задач, в рамках которых управление. НСИ – вспомогательный сервис, в ...

изменение роли учителя в современных образовательных ...

http://sch3-now.ucoz.ru/VR/rol_uchitelja.pdf

или повторением за учителем, они являются его собственными, он их пережил и обдумал, и только после этого принял. Использование даже отдельных ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.