Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския ... - EUR-Lex

22 апр 2014 ... вегетация или цъфтене; разсад, растения и корени от цикория, ... Осв. от адвалорно мито (входна цена). 0703 ... 0709 20 00 – Аспержи.

Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския ... - EUR-Lex - Свързани документи

Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014R0374&from=EN

22 апр 2014 ... вегетация или цъфтене; разсад, растения и корени от цикория, ... Осв. от адвалорно мито (входна цена). 0703 ... 0709 20 00 – Аспержи.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 536/ 2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014R0536&from=DE

27 май 2014 ... Съществуващото определение за „клинично изпитване“, което се съдържа в Директива 2001/20/ЕО на Европейския парламент и на ...

Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014R0655&from=EN

15 май 2014 ... Настоящият регламент не следва да се прилага спрямо запор на сметки, държани в държавата членка на съда, сезиран с молба за ...

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/ 746 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32017R0746&from=HU

5 апр 2017 ... РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/746 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ... предимно цели, свързани със здравето или със здравословен начин на живот, като ... среда по отношение на светлината или шума).

B РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 952/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02013R0952-20161224&from=DE

24 Дек 2016 ... за създаване на Митнически кодекс на Съюза · (преработен ... на митниците и определения. ГЛАВА 2 ... частично свързаните с митниците операции. ... i) ограничения, наложени или изисквани по силата на закон.

Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32013R0168&from=LV

15 ян. 2013 ... изисквания за свидетелствата за управление на МПС, огра ничения на ... максималната нетна мощност на двигателя на дву- или ... система, при която спирачките най-малко на предните и ... Съюза за хармонизация и че не представляват опасност за ... взема по-голямата стойност. 5.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/ 792 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0792&from=EN

24 май 2016 ... Кафемашини, чайници и кани за приготвяне на чай и подобни уреди. 05.3.2.3. Ютии ... Пътнически транспорт с метро и трамвай. 07.3.2.

Регламент (ЕО) № 596/2009 на Европейския ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32009R0596&from=EN

18 юни 2009 ... Всяка година програма от ad hoc модули, обхващаща няколко години, се съставя от Комисията. ... видена в член 77, параграф 5.“; б) параграф ... „ж) в случая на кухненски отпадъци, посочени в параграф 1, буква л), ...

B РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 853/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ...

http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%D0%97%D0%96%D0%91%D0%A5-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/853.sflb.ashx

29 апр 2004 ... храни след първичното производство и свързаните с него операции, се ... „Трансфер“ е прехвърлянето на живи двучерупчести мекотели в море ... начени за консумация от човека замразени храни от животински ... Животните, показващи симптоми на заболяване или с произход от стада, за ...

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/ 858 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018R0858&from=EN

14 юни 2018 ... ii) категория N2: моторни превозни средства с максимална маса, надвишаваща 3,5 тона, но ненадвишаваща 12 тона; и iii) категория ...

B РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 273/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02004R0273-20180707&from=EL

7 юли 2018 ... Фенилоцетна киселина и нейните соли. 1 kg. Пипердин и неговите соли. 0,5 kg. ▽B. 02004R0273 — BG — 07.07.2018 — 004.001 — 16 ...

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/ 787 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32019R0787&from=CS

17 май 2019 ... б) термините „ликьор“ или „крем“; ... указания се използват заедно с думи или фрази като „вид“, „тип“, „стил“, „произведен от“, „с аромат ... „kirsch“ за дестилатна спиртна напитка от череши (Prunus avium (L.) L.),.

B РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 725/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02004R0725-20090420&from=LT

20 апр 2009 ... сигурност и нивата на сигурност, при които е оперирал ... Контролът по сигурността на пристанищата може да бъде ... се извършат през интервали, не по-дълги от пет години. 4. ... ността, който могат да породят други кораби, движения или кому- ... Един от изброените информационни.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1308/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32013R1308&from=EN

20 Дек 2013 ... организацията на пазара на вино в ЕС, и по-конкретно ... (157) Митническата система дава възможност за премахване на ... Мътеница, заквасени млека и сметана, кисело мляко, кефир и други ферментирали или ... „Зърна с червени жилки“ означава зърна, набраздени надлъжно в червено ...

B РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1069/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02009R1069-20140101&from=EN

1 ян. 2014 ... Страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека, са потенциален източник на рискове за общественото ...

Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32017R0625&from=EN

7.4.2017 г. BG ... Позиция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. ... информация, придобита по време на неговото извършване, когато тази ...

Регламент (ЕС) 2018/ на Европейския парламент и на ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018R0848&from=EN

30 май 2018 ... повдигнати лехи в биологичното земеделие следва да зависи от доклад на Комисията, който следва да се публикува пет години след ...

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 110/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ...

https://mi.government.bg/library/index/download/lang/bg/fileId/53

15 ян. 2020 ... или изрази като „род“, „вид“, „стил“, „произведено от“, „с аромат ... Guignolet е ликьор, получен чрез накисване на череши в етилов ...

B РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1013/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ... - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02006R1013-20160101&from=IT

1 ян. 2016 ... Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета от 1 февруари 1993 г. относно наблюдението и контрола на превозите на отпадъци в рамките ...

B РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1308/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02013R1308-20170801&from=LT

1 авг. 2017 ... За целите на настоящия регламент се прилагат отнасящите се до някои сектори ... б) мерки за обучение и обмен на най-добри практики; ... Храни за кучета и котки, пригодени за продажба на дребно: ... Гъби и трюфели, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или.

B РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02009R1107-20140630&from=IT

21 Окт 2009 ... правила за схеми за директно подпомагане в рамките на. Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за ...

Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32009R1223&from=EN

30 ноем. 2009 ... Оцветител CI 12075 (Pigment Orange 5) и неговите лакове, ... Оцветител CI 45170 и CI 45170:1 (Basic Violet 10) ... б) Шампоан и про.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/ 1021 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32019R1021&from=EN

25 юни 2019 ... BG. (14) Решение на Комисията 2014/955/ЕС от 18 декември 2014 г. за изменение на Решение ... лиди, амиди и други производни,.

Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32009R1069&from=HU

21 Окт 2009 ... Страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека, са потенциален източник на рискове за общественото ...

B РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1333/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02008R1333-20180212&from=FR

12 февр. 2018 ... Протеинови продукти, с изключение на продуктите, обхванати от ... сиропи за млечни шейкове и сладолед; подобни продукти). E 200 - ...

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/ 679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ...

https://www.cpdp.bg/userfiles/file/New_legislation/Regulation_EU_2016_679_Bg.pdf

27 апр 2016 ... Физическите лица все по-често оставят лична информация, която е публично достъпна и ... малките и средните предприятия, в настоящия регламент е включена ... BG. (1) Директива (EС) 2016/680 на Европейския парламент и на ... тването на лични данни в аудио-визуалната област и в ...

B РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1169/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02011R1169-20180101&from=FR

1 ян. 2018 ... „пускане на пазара“ и „краен потребител“ в член 2 и член 3, ... й) „етикетиране“ означава всички текстове, данни, марки, ... г) сирене, масло, ферментирало мляко и сметана, към които не са ... на български език:.

B РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2195/2002 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02002R2195-20090807&from=EN

7 авг. 2009 ... Продукти за автомати за продажба на храна. 15894600-7. Гарнитури ... Джипове. 34113200-4. Превозни средства с висока проходимост. 34113300-5 ... Механични резервни части за военни транспортни средства.

Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32012R1215&from=EN

20 Дек 2012 ... Брюксел Европейският съвет прие нова многогодишна програма ... 1) а) по дела, свързани с договор — в съдилищата по мястото.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/ 1191 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ...

https://www.grao.bg/normact/Reglament-1191.pdf

6 юли 2016 ... Позиция на Европейския парламент от 10 май 2016 г. ... ряване, че лицето е живо, смърт, име, брак (включително брачна ... зичните стандартни формуляри, които са подходящи за електронен обмен. ... от 3 юни 1971 г. за определяне на правилата, приложими за срокове, дати и крайни.

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския ... - eufunds

https://www.eufunds.bg/sites/default/files/2018-11/_CPR_1303_2013.pdf_.pdf

17 Дек 2013 ... ... органи следва да вземат решение кои са най-подходящите форми за прилагане ... начинът, по който е отчетен ДДС на равнището на крайния получател ... изготвя и приема свой процедурен правилник. Член 48.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 702/ 2014 НА КОМИСИЯТА - от 25 юни 2014 ...

https://www.minfin.bg/upload/15663/Reglament 702.2014 - MSP za selskoto stopanstvo.pdf

25 юни 2014 ... Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна ... инструмент за устойчив и конкурентоспособен селскостопански ... където минималното време преди отсичане е не по-малко от ... Численост на персонала и финансови тавани при определяне на категориите предприятия.

РЕШЕНИЕ № 445/ 2014/ ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014D0445&from=EN

3 май 2014 ... ното действие след 2019 г. показват, че то постепенно се е ... „Европейска столица на културата“ за годините 2007 — 2019 (ОВ L 304, ... Италия. Страна кандидатка или потен циален кандидат. 3.5.2014 г. L 132/12.

Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014L0047&from=NL

3 апр 2014 ... точка за контакт при връзката с други съответни компетентни органи. ... електронен път на Комисията данните, събрани във връзка с проверените на тяхна територия превозни средства ... в) Повредена гъвкава връзка. X ... оборудване за теглене ... скоростен лост в неутрално положение и.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 842/ 2014 НА КОМИСИЯТА - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014R0842&from=CS

8 авг. 2014 ... S. 10.51.52.45. Ароматизирано кисело мляко или подки селено мляко (заквасено мляко; сметана, кисело мляко и други ферментирали.

B ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 3/2014 НА ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02014R0003-20161016&from=SK

16 Окт 2016 ... подобряване на осветеността на пътя при мъгла, снеговалеж, ... светлинното устройство е напълно видима, когато съотв ... 90) „тип превозно средство по отношение на видимостта назад“ ... компоненти на превозното средство не се свалят с използването ... фара за дълги светлини. 2.3.1.5 ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.