Ръководство относно член 6, параграф 4 от Директива ... - Europa

„Цялостна кохерентност“ на мрежата Натура 2000. 1.4.3. Цел и общо ... въздействия върху околната среда от първостепенно значение, или други.

Ръководство относно член 6, параграф 4 от Директива ... - Europa - Свързани документи

Ръководство относно член 6, параграф 4 от Директива ... - Europa

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/new_guidance_art6_4_bg.pdf

„Цялостна кохерентност“ на мрежата Натура 2000. 1.4.3. Цел и общо ... въздействия върху околната среда от първостепенно значение, или други.

Ръководство за прилагане на Директива 2006/42/ЕО относно ...

https://www.damtn.government.bg/wp-content/uploads/2019/02/rakovodstvo_za_prilagane_na_direktiva_2006-42-eo.pdf

Битови електрически уреди за домакинска употреба. 2ро тире ... циркуляр или фреза с вертикална ос, или когато работна платформа е монтирана ... машини, предназначени за употреба от потребители в дома или градината,.

Публикация на заявка съгласно член 50, параграф 2, буква а) от ...

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/03/06/zaiavlenie.pdf

6 мар 2018 ... Публикация на заявка съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент ... условия розите да изцъфтяват бавно и равномерно в периода на розобера. ... До Втората световна война Българското розово масло е ...

Публикация на заявка съгласно член 50, параграф 2, буква б) от ...

http://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/03/06/publication-eu-1432014.pdf

6 мар 2018 ... кайсерова смес от натурални подправки и бяло вино. ... свински вратове се подреждат в подходящи чисти съдове за осоляване. Сместа ... Осолените вратове се подреждат плътно в пластмасови или неръждаеми.

Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на детските ...

https://www.damtn.government.bg/wp-content/uploads/2019/02/Guidance-document.pdf

Развитието на технологиите на пазара за детски играчки постави нови ... декоративен Дядо Коледа за Коледа. Независимо от това е важно да се ...

Директива относно ефективността при крайното потребление ...

https://www.me.government.bg/library/index/download/lang/bg/fileId/170

27 апр 2006 ... и недостатъци, които възпрепятстват ефективното крайно пот- ... на кухини в стените и покриви, прозорци с двоен/троен стъклопакет,.

директива относно екологичната отговорност – общ преглед

https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/eld_training/ELD%20Training%20Slides%20-%202%20Days_bg.pdf

Разходи, свързани с екологичните отговорности съгласно ДЕО. ➢Разходи за оценка на екологичните щети (или непосредствената заплаха за ...

Ръководство на ESSA относно хигиената при ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52017XX0708%2801%29&from=DE

8 юли 2017 ... и семена за производство на кълнове и тази информация да бъде на ... 41. 1.З.2. Микробиологично обеззаразяване на кълновете .

Известие на Комисията относно Ръководство за ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52017XC0523%2803%29&from=EN

23 май 2017 ... болести (ОВ L 54, 26.2.2011 г., стр. ... ii) Продължителността на престоя на пъпешите/дините в цистерната следва да бъде сведена до ...

Ръководство относно информационни листове за ... - ECHA

https://echa.europa.eu/documents/10162/22786913/sds_es_guide_bg.pdf/2fbab16b-b6a4-6f54-d1a8-fa6fe345d10b

Европейска агенция по химикали, 2018 г. © Изображения: Европейска агенция по химикали, Fotolia, iStock. Документът може да се намери на следните ...

Прилагане на член 12 и член 33 от Конвенцията на ООн за ...

http://bcnl.org/uploadfiles/documents/comparative_study_uncrpd_final.pdf

лицето, чието поставяне под запрещение се иска не са гарантирани в процеса, ... Шведска национална асоциация за социално и психично здраве (The ...

Ръководство за потребление - Europa EU

https://ec.europa.eu/environment/generationawake/pdf/generationawake-consumption-guide_bg.pdf

Суровините като вода, минерали и дървесина трябва да се управляват по- ... милиарди евро, за да купуват дърво, бои, лакове и други материали и да си ... масло налагат отсичането на големи площи тропически гори и пресу- ... Непрекъснато ни съветват, че е хубаво пет пъти на ден да ядем плодове и ...

Европейско ръководство - Europa EU

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_guidance_artisanal-cheese-and-dairy-products_bg.pdf

План, основаващ се на HACCP „Събиране на млякото, съхранение в ... Пастьоризатор: ежегодно. •. Термографи ... подложки, постелки, етикети с цени,.

Ръководство за бенефициенти на Европейските ... - Europa EU

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_bg.pdf

цедурите за кандидатстване са също толкова разнообразни, както и ... Това Ръководство за бенефициенти няма за цел да представи ... 2020“, и се провежда от 2014 до. 2017 г. Цел 3 от Здравната програма на ЕС, която е ... тообитанието, като извършва плащания ... изграждане на нова директна железо-.

Практическо ръководство: достъп до процедурата за ... - Europa EU

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical%20Tools-%20Access%20To%20Procedures-Practical-Guide-BG.pdf.pdf

Обърнете внимание на езика на тялото. 10. Бъдете ... при достъпа до процедурата за предоставяне на убежище. Основни ... жени и момичета, изложени на риск, включително бременни жени; деца, включително непри- дружени и ...

Препоръчително ръководство за добра практика при ... - Europa EU

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?langId=bg&docId=6790

Ако обектът е под ъгъл спрямо наблюдателя, тогава ... граничен коничен ъгъл на измерване на зрителното поле, изразен в милирадиани (mrad); γm.

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 и член 71 став 2 од Законот ...

http://www.nbrm.mk/content/Odluka_zaedinstvenaTarifanadomestoci_NBRM_2018_3.pdf

Ова претставува неофицијален пречистен текст на Одлуката за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на ...

ДИРЕКТИВА (ЕС) - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018L0410&from=EN

19 мар 2018 ... производство на енергия, които използват твърди изкопаеми горива, различни от ефективни и устойчиви топлофика ционни мрежи в ...

B ДИРЕКТИВА 95/31/ЕО НА КОМИСИЯТА от 5 юли ... - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG%3A1995L0031%3A20061229%3ABG%3APDF

29 Дек 2006 ... Химично наименование. Изомалцът е смес от хидрирани моно- и дизахариди, чиито основни компоненти са следните дизахариди:.

Член 3 Министерството за внатрешни работи се ... - ILO

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/106830/131230/F-203374814/PDF.pdf

29 февруари 2016. Бр. 38 - Стр. 193. МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ. Член 3. Министерството за внатрешни работи се определува како надлежен орган ...

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/ 720 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32015L0720&from=EN

6 май 2015 ... въздействието на опаковките и отпадъците от опаковки върху околната ... подобни торбички да се обозначават като „биоразградими“,.

B ДИРЕКТИВА 2006/126/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A02006L0126-20150515&from=FR

15 май 2015 ... чителния знак на държавата-членка, която издава свидетелството. 2. Без да се ... категория В1 не е задължителна; в държави-членки, които ... включително аварийно спиране при минимална скорост 50 km/h;.

B ДИРЕКТИВА 2006/112/ЕО НА СЪВЕТА от 28 ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG%3A2006L0112%3A20071229%3ABG%3APDF

29 Дек 2007 ... фициран за целите на ДДС в държава-членка, различна от тази, в която ... методите за прилагане на ДДС за определени доставки и вътреобщностни ... Комитетът по ДДС приема свой процедурен правилник. 4.

B ДИРЕКТИВА 2009/144/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ... - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/144/2010-09-29/bul/pdfa1a

30 ноем. 2009 ... свързани с теглената маса (теглените маси), да продължат да прилагат своите ... повдигащия механизъм, контролната равнина се определя от напречната вертикална равнина ... С = Повдигащ прът. D = Шаси на ... видена в точки 2.1.1 – 2.1.7 (виж примера за табелка на произво дителя). 3.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 127 ...

https://mvr.gov.mk/Upload/Documents/br.2.pdf

5 септ. 2007 ... анилин (шевро), а во предниот дел од кепер платно. ... Чевлите со дебел ѓон се изработени од природен материјал говедска кожа во ... Поткомбинезонот е изработен од футровано штеповано памучно платно.

ЗАКОН ЗА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО (СЪРБИЯ) 1. Обхват член 1 ...

http://4volunteering.org/wp-content/uploads/2017/05/law_volunteering_rs_bg.pdf

По смисъла на този закон, доброволчество, се разбира, че означава доброволно и организирано предоставяне на услуги или извършване на дейности ...

Врз основа на член 13 став 1 од Законот за прометот на ...

https://mvr.gov.mk/Upload/Documents/1-a%283%29.pdf

Бездимен ловечки барут тип "Златибор НЦ-04", производство - СР Југославија, фирма "Милан Благоевиќ", издаден акт-решение УП I бр. 17-1432/2 од ...

Врз основа на член 49 од Законот за данокот на добивка ...

http://opm.org.mk/wp-content/uploads/2010/10/Pravilnik%20za%20svojstvata%20na%20detskite%20igracki%20sto%20se%20pustaat%20vo%20promet.pdf

Модел на бебе -манекен;. 20. Верни репродукции ... ткаенини, конец и плетиво што се обработени со оловни или живини соли; и. - ткаенини полнети со ...

1 Врз основа на член 34, став 2 од Законот за трговија ...

http://transparency.cefta.int/bundles/appapp/documents/TradePortal/Macedonia/MK-LCL-M1-2-1-D-A1-V2-0511.pdf

Ветрогонова габа (Pleurotus eryngii (D.C:FR) QuOl.) 0709 59 90 18. 0712 39 00 18. Моликово волчјо лепче (Suilus sibiricus (Sing.) Sing.) 0709 59 90 19.

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Людмила Маринова Андреева, член на ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/171359/1203972/version/1/file/Andreeva.pdf

26 февр. 2017 ... обучение: НБУ, „Либхер“, „Стинг фарма“, Институт по публична администрация и европейска интеграция, ВУ, ПУ, Бургаски университет ...

Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2010%3A280%3A0001%3A0007%3Abg%3APDF

BG. 26.10.2010 г. Официален вестник на Европейския съюз. L 280/1 ... имат нужда от помощта на устен преводач. (22). Устният и писменият превод ...

П Р Е В О Д Декларация за съответствие съгласно директива ...

https://www.pfeiffer-armaturen.com/download/BA01a-01_BG.pdf

ЗАБЕЛЕЖКА: Настоящата декларация на производителя се отнася за всички ... Таблица 2 – Стойности на затягане за фланцеви съединения по DIN.

B ДИРЕКТИВА 2001/82/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ...

http://babh.government.bg/uploads/File/Documenti/Mejdunarodno/VMP/Direktiva%202001%2082%20%D0%95%D0%9E%20na%20EUParlament%20-%206.11.2001.pdf

6 ноем. 2019 ... вида бозайници, обикновено гризач и заек. ... ложения за избор на фактор за безопасност и за приемлива дневна дажба (ПДД);.

Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=18558

24 юни 2019 ... видове птици, за които са е обявено НАТУРА 2000 мястото . ... B.1.b Видове птици от Директивата за птиците. ... и плаващи подвижни.

Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014L0047&from=NL

3 апр 2014 ... точка за контакт при връзката с други съответни компетентни органи. ... електронен път на Комисията данните, събрани във връзка с проверените на тяхна територия превозни средства ... в) Повредена гъвкава връзка. X ... оборудване за теглене ... скоростен лост в неутрално положение и.

Директива 2009/28/ЕО на Eвропейския парламент и ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32009L0028&from=EN

(2). (3). L 140/16. BG. Официален вестник на Европейския съюз. 5.6.2009 г. ДИРЕКТИВИ ... (23). Държавите-членки може да насърчават местните и регио налните ... Общността следва да предприема подходящи стъпки в кон ... SPF = коефициент за прогнозните средни резултати на термопомпите по сезони;.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.