ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за опазване на ...

3 ЗСПЗЗ. Чл. 53. (1) Земеделската земя, върху която е извършено строителство преди влизането в сила на Закона за собствеността и ползването на ...

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за опазване на ... - Свързани документи

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за опазване на ...

https://www.mzh.government.bg/odz-pernik/Libraries/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/PRAVILNIK_za_prilagane_na_Zakona_za_opazvane_na_zemedelskite_zemi.sflb.ashx

3 ЗСПЗЗ. Чл. 53. (1) Земеделската земя, върху която е извършено строителство преди влизането в сила на Закона за собствеността и ползването на ...

1 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на ...

https://ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2014/09/prvl-ZRAS-060718.pdf

24 септ. 2010 ... България (ЗРАСРБ). (2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.) С този правилник се определят и минималните национални ...

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ...

http://nma.bg/uploads/files/pravilnik-zrasrb-07.2018.pdf

ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.) С правилника се урежда прилагането на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). (2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от ... 4. препоръки за по-нататъшното развитие на докторантурата, като при необходимост препоръчва ...

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за народната ... - МОН

https://www.mon.bg/upload/4271/pravilnik_zkn_narodnata_prosveta.pdf

30 юли 1999 ... лична карта на ученика; протокол от специализирана по профила на заболяването ... 1, 2 и 4 имат и следните права и задължения:.

Правилник за прилагане на Закона за акцизите - Министерство ...

https://www.minfin.bg/upload/551/pravilnik_za_prilagane_na_zakona_za_akcizite.pdf

23 февр. 1999 ... Акцизът за вина и ракии, произведени от физически лица от плодове и ... на началното екстрактно съдържание в градуси Плато на видовете пива ... следва да имат таблица за определяне на вместимостите им,.

Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу ...

https://www.minfin.bg/upload/553/Pravilnik_zzmsip.pdf

9 Окт 1998 ... 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП се подава пред лицето по чл. ... 3, ал. 2 и 3 ЗМИП изисква, а клиентът подава декларация по чл. 4, ал.

Правилник за прилагане на закона за народната просвета

https://www.navet.government.bg/bg/media/PPZNP_05_09_14.pdf

1. не заплащат такси за училищно обучение в рамките на държавните образователни ... Завършването на II и III клас се удостоверява с ученическа книжка. ... ползват есенна, коледна, зимна, пролетна и/или великденска и лятна.

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за експортния контрол на ...

http://www.exportcontrol.bg/docs/Pravilnik_za_prilagane_na_Zakona_za_eksportniq_kontrol_na_produkti_svyrzani_s_otbranata_i_na_izdeliq.pdf

6. копия на документи, удостоверяващи произхода, придобиването, техническите характеристики и ... стоката, условия на доставка, стойност, срок за изпълнение; ... 6. писмена декларация по образец от крайния потребител, че:.

правилник за прилагане на закона за движението по пътищата

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider8/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/02f8d75f-prprzdvppdf.pdf

действие или бездействие оказва влияние на движението по пътя. ... в) повреден е карданният вал или полуваловете; ... движение, когато отстраняването на неизправността на място е ... а) "Преминаването е разрешено" за водачите на пътни превозни ... 8. тегленето с гъвкава връзка по хлъзгав път.

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за лова и ... - Biodiversity.bg

http://www.biodiversity.bg/files/File/prav_bg_zakonzalova.pdf

пъдпъдък. - до 15 броя, а по линия на организирания ловен туризъм. - до 30 броя;. 2. (нова - ДВ, бр. ... 2. необходимостта от създаване и попълване на учебни колекции;. 3. графикът, програмата и ... Клетки за кучета. 9. Рецепция ...

Правилник за прилагане на закона развитието на академичния ...

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider61/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0/pravilnik-za-prilagane-na-zakona-za-razvitieto-na-_6.pdf?sfvrsn=971cb26_0

г С правилника се урежда прилагането на Закона за развитието на академичния състав в Република България ЗРАСРБ. Нова ДВ бр от г в сила от.

правилник за прилагане на закона за обществените поръчки - aop

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/Normativna%20baza/PPZOP_16_12_2014_1.pdf

определяне на цените по договори, сключвани по реда на чл. 12, ал. 1, т. ... Чл. 2. (1) Лицата по чл. 7, т. 5 и 6 ЗОП имат качеството на възложители само ... 12а и 14 се изготвя съгласно образци, утвърдени от изпълнителния ... списък в приложение № 2, договорът за обществена поръчка се сключва на ...

Правилник за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените ...

https://www.mod.bg/bg/doc/podzakonovi_aktove/20090612_pravilnik_prilagane_ZOVS.pdf

12 юни 2009 ... 3. писмено уведомява кандидатите за резултатите от класирането и връща ... дисциплинарно наказание "понижаване на военното звание с ... събиране на доказателства за извършеното нарушение, ... (2) Към протокола се прилагат всички събрани доказателства и писмени обяснения.

Правилник за прилагане на закона за държавните помощи

http://minimis.minfin.bg/Files/PPZDP.pdf

съхранява и предоставя за справки информация за предоставените и получени минимални помощи съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 от 2014 г. и ...

2019g. Правилник за прилагане на закона за развитието на ...

http://www.bio21.bas.bg/imb/files/Regulations%202019.pdf

правилниците си и допълнителни изисквания към кандидатите за заемане на академични длъжности при спазване на ЗРАСРБ и на този правилник.

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената ...

https://www.minfin.bg/upload/15617/PRAVILNIK_za_prilagane_na_Zakona_za_danyk_vyrhu_dobavenata_stojnost.pdf

15 септ. 2006 ... 8 от 2016 г. , в сила от 29.01.2016 г.) За доставка на ... 2 от закона, съответно идентификационен номер по смисъла на § 1 ППЗДДС или.

Правилник на БАН за прилагане на ЗРАСРБ приет 20181029 ...

http://ipn-bg.org/media/dokumenti/zakoni_dokturanturi/v2018/Pravilnik_BAN_2018.pdf

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Чл. 1. (1) (Изм. – 29.10.2018 г.) Този Правилник урежда условията, реда и изискванията по прилагането на Закона за ...

Правилник Общ правилник В апартаментите, общите ... - Jakobstad

https://www.jakobstad.fi/assets/1/Uploads/ordningsregler-bulgariska.pdf

Килимите и завивките трябва да се тупат на определеното за целта място. 9. Домашните любимци трябва да се водят на каишка извън жилището и не ...

СХЕМА за опазване на Лозя от болести СХЕМА за опазване на ...

https://genkoenchev.com/image/polezno/-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D1%8F-2017.pdf.cAqf2WNrWJ6oP5Orv2ewEj3v22Y5I1oc

СХЕМА за опазване на Лозя от болести. СХЕМА за ... Идеалният вариант е да правите калибриране на пръскачката преди всяко пръскане, за да е.

Методологическо ръководство по прилагане на СБП

https://www.minfin.bg/upload/181/COA-TRANSITIONAL-MANUAL.pdf

сметки с оглед отграничаване на незавършеното строителство от ... не и основен ремонт на инфраструктурни обекти по стопански начин – сметки.

практическо ръководство за прилагане на ... - aop

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/novini/Handbook_22-03-2017_last.pdf

22 мар 2017 ... изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни ... възложителят трябва да докаже на кои дати са били изпратени чрез потвърждение за ... Отказът се съобщава на възложителя в срок 3 работни дни, считано ... търговци, в размер от 1000 лв. до 50 000лв.

Допълнителни указания от АСП по прилагане на механизма ...

http://www.namrb.org/download/file/3337

сключване на трудов договор са предвидени изрично следните документи: ... 2 от КТ - за извършване на определена работа, като се запише „За.

Административно споразумение за прилагане на Спогодбата ...

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=5f7523b5-cd04-4d69-b6a2-89d6029ef1ef

1, ал. 1, т. 5 от Спогодбата са: В Черна гора: 1. За болест. - Фонд за здравно осигуряване на Черна гора, Подгорица. 2. За старост, смърт и инвалидност.

Презентации на лекторите: ПРИЛАГАНЕ НА ХАРТАТА НА ...

http://www.era-comm.eu/charter_of_fundamental_rights/kiosk/pdf/speakers_contributions/Speakers_online_416DT13_BG.pdf

Хартата на основните права на ЕС и Европейската конвенция за защита ... Задължение да се съблюдава тълкуването на ... Член 24 (права на детето).

НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 ...

https://dfz.bg/assets/9520/NAREDBA_7_ot_24022015_g_za_prilagane_na_mqrka_10_Agroekologiq_i_klimat_ot_Programata_za_razvitie_na_.pdf

24 февр. 2015 ... Бели вир цяло землище. 03424 с. Бели дол цяло землище. 03438 ... Лястовичи. Лук (Allium cepa L.) Конкурент. Тримонциум. Юбилей 50.

НАРЕДБА № 20 от 27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 ...

https://www.dfz.bg/assets/10414/%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%91%D0%90_%E2%84%9620-%D0%9C4.2.pdf

27 Окт 2015 ... 4. пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, ... регистриран по реда на Закона за стоковите борси и тържища не ... за изкупуване за първа прогнозна.

Прилагане на Европейското законодателство относно ...

http://babh.government.bg/uploads/File/Actuality/Food/13-0306-5-Food-4-Plastmasi.pdf

Мерки за отделни материали и предмети. Винилхлориден ... храни, като: опаковъчни материали за храни, кухненски съоръжения, съдове и прибори за ...

Всеобхватна оценка на потенциала за прилагане на ...

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/bul_chp.pdf

Добрич. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 534. 48. 119. 701. Кърджали. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 453. 28. 99. 581 ... Добрич. 3,5. Кърджали. 2,7. Кюстендил. 2,3. Ловеч. 1,9. Монтана. 2,0.

Инструкция за геодезическите работи по прилагане на ...

https://cadastre.bg/sites/default/files/instrukcii_za_geodezicheskite_raboti_po_prilagane_na_podrobnite_0.pdf

координатограф от дециметровата координатна мрежа се отчитат координатите на осови ... точките А, В, С и D в произволна система. ... За ъгли на пресичането на улиците от 100g до 300g, т.е. във II и III квадранти, знаците на.

наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в ...

http://mobility.government.bg/root/f/documents/0/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D0

отменения Единен класификатор на длъжностите в администрацията, които не са предвидени за съответната администрация в Класификатора на ...

Хармонизирано прилагане на Регламент (ЕС) № 225 ... - БАБХ

http://babh.government.bg/uploads/File/Actuality/KF/13-0192-5-KF-Reglament_225_2012.pdf

или дестилирани, мастен алкохол, естери или на глицерин, или на глицерол. Ако ... процес, което изключва използването на глицерина за фураж.

НАРЕДБА № 14 от 28.05.2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 ...

https://www.dfz.bg/assets/8467/NAREDBA_14_ot_28.05.2015_g_podmqrka_6.1.pdf

28 май 2015 ... Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ... 3. за увеличение на СПО на стопанството, изцяло свързано с отглеждане на животни и/ или култури от сектор ... Пъдпъдъци и други птици.

НАРЕДБА № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 ...

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/02/21/naredba-12-25072016-m72.pdf

25 юли 2016 ... представен съгласно режима на двустранния договор. Чл. 33. ... Житен. 29444 с. Зограф. 31303 с. Изворово. 32467 с. Йовково. 34045 с. Калина ... Лимец. 43726 с. Луличка. 44344 с. Малко Каменяне. 46601 с. Гривка.

прилагане на иновативни подходи за работа в ... - МОН

https://www.mon.bg/upload/12341/16_OU_Gorno_ezerovo_Burgas.pdf

... клас. Има записани и 38 ученици над 16 годишна възраст в самостоятелна на форма ... 3 по-точно, липсата на положителен резултат по образователните ... На проведеното междинно ниво през месец декември 2015 година, децата ... презентации, тестове, електронно портфолио на групата или класа.

Правила и нормативи за прилагане на ОУП и ... - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/bf422870db71defe81b8078d539ecb78.pdf

... НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ. София, юли 2016 г. ... устройствени зони и самостоятелни терени съгласно Приложение № 1. ко. 30. НИ. Чл.2. Основната ...

ПРИЛАГАНЕ НА ХАРТАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ...

http://www.era-comm.eu/charter_of_fundamental_rights/kiosk/pdf/speakers_contributions/Speakers_online_416DT13_BG.pdf

Системата за защита на основните права ... конвенция за защита на правата на човека и основните ... права на човека и основни свободи, които в.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.