манускрипт - Македонска академија на науките и уметностите

кум, бонбони или сладолед во корнети ретките граѓани и групите ита- лијански војници ... домашен, занаетчиски и земјоделски прибор и алати. Тогаш го видов ... делото на Томе Манчев „Санаториумска балада“ – циклус за глас и.

манускрипт - Македонска академија на науките и уметностите - Свързани документи

манускрипт - Македонска академија на науките и уметностите

http://manu.edu.mk/wp-content/uploads/2017/03/MANUskript-IV-1-2018.pdf

кум, бонбони или сладолед во корнети ретките граѓани и групите ита- лијански војници ... домашен, занаетчиски и земјоделски прибор и алати. Тогаш го видов ... делото на Томе Манчев „Санаториумска балада“ – циклус за глас и.

астрагали - Македонска академија на науките и уметностите

http://manu.edu.mk/wp-content/uploads/2017/03/Astragali-%E2%80%93-margina-12.5-%E2%80%93-32.pdf

вира од нивните астрални тела, затоа е малку пои- наква од ... Од која путка мајчина сега излезе тој ... Една порно-ѕвезда, лисеста, со кратко сечена.

1997 година - Македонска академија на науките и уметностите

http://manu.edu.mk/wp-content/uploads/2018/07/1997.pdf

или радикал) или, пак, има полнеж, т.е. претставува јон. ... M1Miu(XY4)2 • 12Н20 , каде што М1 и Мш се, соодветно, едновалентен и три- валентен ...

2006 година - Македонска академија на науките и уметностите

http://manu.edu.mk/wp-content/uploads/2018/07/2006.pdf

Францща. Од 1967 до пензионирањето во 1987 Година бил: пратеник во Собранието ... Тука чучулигата ja оста својата трага во воздухот и жегалецот ja ... поставува цивилни прашања, нема интерес за мојата епизода оној август.

ISSN 0351-3254 - Македонска академија на науките и уметностите

http://manu.edu.mk/wp-content/uploads/2017/03/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8.pdf

hormone; VO2 max, maximal aerobic capacity; PYD, pyridinoline; DPD, ... МЕЛАНОМ НА КОЖАТА ... на новородено, инциденца на мало за гестациска.

зборник на трудови - Македонска академија на науките и ...

http://manu.edu.mk/wp-content/uploads/2017/03/Zbornik-na-trudovi-Zivotna-Sredina.pdf

[12] Техномаркет, https://tehnomarket.com.mk/ ... секундарно третирана дрвна маса како средство за затоплување. Резултатите од измерените ... и/или лаптоп додека 32,16% од граѓаните купиле телевизор, лаптоп или персонален.

Преглед 1998 – 2007 - Македонска академија на науките и ...

http://manu.edu.mk/wp-content/uploads/2017/02/Progled-1998-2007.pdf

На jугозапад на Халкидик, во Олинт, Потидеjа и на Касандра,. 108-128. 111. Околу заливите на Касандра и Агион Орос, кон Ксерксовиот канал и низ ...

МАНУСКРИПТ

http://manu.edu.mk/wp-content/uploads/2017/03/MANUscript-II.pdf

та на децата, агресивноста на политиката, секојдневните проблеми со инспекции, казни ... Златна треска од Чарли Чаплин). Таа храна водачот првин ...

Предложения И.С.Маргулиса по ... - Манускрипт

http://mns.udsu.ru/mns/docs/Margulis.pdf

Создание упорядоченного набора современных и древних славянских символов (кириллица, глаголица), целесообразного для использования: ...

МАНУскрипт – списание на Одделението за уметност

http://manu.edu.mk/wp-content/uploads/2017/03/Manuskript_.pdf

па и вземи туѓ и притеснет ќе бидам сè дур не дојде ... 1. јаничар 2. башибозук 3. курбан 4. зандана 5. кодош. И Татко не ... него и Заветот со своите рани да го плати Спасот. Огреа и зајде во. Светлината и ... Книжевни каталози. 203 ... ин励ернешенл, што го најдов дури на влезот од една метро-ста- ница.

МАКЕДОНСКА

http://manu.edu.mk/wp-content/uploads/2017/09/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0

Ахъ! пуста младость, како летна, ни видена, ни чуена. Охъ! . . . Митра. ... Заптието. (Оправя столовете и канапета и после отива при вратата, отваря и ...

Службен гласник на општина Македонска Каменица

https://www.makedonskakamenica.gov.mk/wp-content/uploads/2018/04/Sluzben_Glasnik_10.pdf

М-р Дарко Митевски с.р. М.Каменица ... весници, сувенири, цвеќиња, сладолед, потоа телефонски говорници, автобуски постојки, типски објекти за ...

Марина Јовановић Мирослава Кристофоровић - Академија ...

http://akademija.sld.org.rs/global/pdf/Publikacija7.pdf

Одложена на притисак – вертикални притисак (после 3-8 часова). На топлоту ... кувари и фризери [3]. Резултати ... “informatika” I “Zora”,Novi Sad, 1999. 6.

Наш језик 30 - Српска академија наука и уметности

http://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/1359/NJ%2030%20%281995-96%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

примједбе (МН 88), Мебелино избављење (Из, 76), Мебелино лице (Из. 30, 190), Мебелина одважност (Из. 16), Мебелине очи (Из. 230), Мебелине.

72 D Antonijevic Dromena Sajt.pdf - Српска академија наука и ...

http://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/3941/72%20D%20Antonijevic%20Dromena%20Sajt.pdf?sequence=2&isAllowed=y

... третирају и поми- њу уопште маске, костиме, предмете, а не утврђују њихов посебни. 11 ... отприлике 20 стихо- ва). Они показују за грчку народну песму типичан шаблон извесних ... (Бугарска). Сл. 1 7. Кукерски блаГослов иосле.

Mihailo Petrović Alas - Српска академија наука и уметности

http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/news/news_pages/Mihailo%20Petrovic%20Alas%20-%20zivot,%20delo,%20vreme.pdf

доста писало, крајем прошлог века објављена су његова сабрана дела. Зато су ... и дела професора Петровића. Тим пре што је његово дело огромно, креће се у разним правцима и ... тичком институту, које су евидентиране у библиотечком каталогу шез- ... Антоан Франсоа де Фуркроа (Antoine Francois.

Водич за јавна понуда на хартии од вредност - Македонска берза

https://www.mse.mk/Repository/UserFiles/File/ZABERZATA/Vodic%20za%20javna%20ponuda%20na%20hv.pdf

Овој Водич има за цел генерално да ја објасни целокупната постапка за издавање на сопственички хартии од вредност. (акции) по пат на јавна понуда ...

Универзитет у Бањој Луци – Академија умјетности Бања Лука ...

http://eprints.ugd.edu.mk/10497/1/Apstrakti%202%252c%202014%20final%20%284%29.pdf

имитационо грађених миса (како слободно имитационих, тако и миса парoдија и ... Значај Асена Диамандиева је ипак највише дошао до изражаја кроз ...

улицата трета македонска бригада стана булевар - Град Скопје

https://skopje.gov.mk/media/3671/grad-skopje-dekemvri-2014.pdf

зеленилото, се редат бекатон-плочки на пешачките патеки, а ќе следува ... кај објектот „Бриколаж“, при што беа вградени полипропи- ленски цевки, Ф ...

българска академия на науките а в т о р е ф е р а т - БАН

http://www.bio21.bas.bg/ippg/bg/wp-content/uploads/2011/07/avtoreferat_anna-dimitrova.pdf

I. УВОД. Структурните хромозомни мутации (възникващи спонтанно или индуцирани изкуствено) са от голямо значение както за изясняването на някои.

българска академия на науките - IBER-BAS - БАН

http://www.iber.bas.bg/sites/default/files/ISemerdjieva_Avtoreferat.pdf

12 мар 2014 ... установените масиви в подрайона на Карловска котловина, 10 са „събираческите масиви” на вида в подрайона на Хасковско поле и 2 в ...

Българска академия на науките Институт по ... - ИМИ-БАН

http://www.math.bas.bg/omi/IMIdocs/ZRASRB/docs/Tihomir_Ivanov/TIvanov-avtoreferat.pdf

коефициент на пропорционалност χ;. (Г) хищникът има константна смъртност d. Както е добре известно, решенията на (I.1) отговарят на периодични.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ...

http://www.imbm.bas.bg/uploads/Proceduri/St_Stefanov/stefanov_dthesis_corrected_30_10_2011.pdf

Структурата на дисертацията се състои от 8 глави с общ обем от. 311 стр., в които са ... тоянно, като едни въхрови клетки се появяват, делят се и се развиват, други се ... състояния (атрактори) се реализира по различни пътища на междинни- те състояния ... Gas flow in a permeable medium, Journal of Fluid ...

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ... - geology.bas.bg - БАН

http://www.geology.bas.bg/konkursi/Petjo/Avtoreferat%20.pdf

3 Дек 2014 ... Гоце Делчев) и интрузивни скали (Северен и Централен Пирин), които покриват целия спектър от магмени разновидности в района.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ... - ИМИ-БАН

http://www.math.bas.bg/report/IMI%20Jubilee%20Book.pdf

Ст.н.с. II ст. д-р Атанас Илиев: бирационална алгеб- ... д-р Виржиния Кирякова, д-р Живко Атанасов, ... с Петър Шопов, Таня Костова-Василевска,.

българска академия на науките - Институт за изследване на ...

http://www.iphs.eu/n/images/Psihologiq/Teodora_Lazarova/avtoreferat_teodora_lazarova.pdf

Лидерски стилове при управлението на организациите . ... демократичен стил на управление и пазарна икономика. За разлика от управлението.

българска академия на науките - Институт за литература - БАН

http://ilit.bas.bg/images/pdf/competition/Denica_Petrova/avtoreferat.pdf

Летописните съчинения са самостоятелен дял в българската книжнина. Средновековната българска ... всички познати днес съчинения са писани поне век след „турченето”. През османския период ... Златния век. – Преславска ...

българска академия на науките - Институт по биофизика и ...

http://biomed.bas.bg/bg/wp-content/uploads/2012/06/TApostolova_avtoreferat.pdf

АП – акционен потенциал, потенциал на действие; ... пика на деполяризационната фаза на потенциала до базовата линия, както и нормализираната ...

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА

https://fri.bas.bg/wp-content/uploads/Avtoreferat_P.Glogov.pdf

17 ян. 2018 ... Карта на Лозенска планина с избрани трансекти и обособени райони. ... броя таксони на висшите растения във флората на България ...

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Статика и динамика при ...

http://www.imbm.bas.bg/uploads/pdfs/LPCH/diser_stani.pdf

С n на Фиг. 1.1. е означена единичната нормала на lf. Σ в посока извън течността. ... В тази ситуация може отново локално да се предположи валидност на ... тънка непрекъсната линия, означена с (2), е показана равновесната контактна линия ... образува от пресичането на повърхността Γ0 и s. Σ е удобно ...

българска академия на науките институт по биофизика и ...

http://biomed.bas.bg/bg/wp-content/uploads/2012/03/IVardeva_avtoreferat.pdf

от особено голямо значение при предаване на конфиденциални данни по ... криптиране и декриптиране на информацията, преминаваща през ...

българска академия на науките институт по ... - IBER-BAS - БАН

http://www.iber.bas.bg/sites/default/files/2015/Tsvetanka_Borisova/CBorisova_Avtoreferat.pdf

ЦЕРКОСПОРОИДНИ ХИФОМИЦЕТНИ ГЪБИ В. БЪЛГАРИЯ. АВТОРЕФЕРАТ НА ДИСЕРТАЦИЯ за придобиване на образователна и научна степен ...

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА Научен ...

https://www.npao.ni.ac.rs/files/528/BASA_2019_-_The_paper_-_A._%C4%8Cur%C4%8Di%C4%87_at_all_bfd4a.pdf

23 ноем. 2019 ... Марина Трайкова , УАСГ, София проф. д-р инж. Фантина Рангелова, УАСГ, София доц. д-р инж. ... Мирослав Тодоров , Антон Малеев.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА

http://www.imbm.bas.bg/uploads/documents/IMech/Edu/files/9_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8,%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%

строителна вар и киселиноустойчив цимент - втвърдяване, свойства, област на ... Разновидности на портландцимента: бързовтвърдяващ, сулфатоустойчив, бял и ... Свойства, определяне на състава и области на приложение на.

българска академия на науките институт по ... - IOMT - БАН

http://www.iomt.bas.bg/pages/13/ivan_bodurov/IvanBodurov-Avtoreferat.pdf

При ъгли на падане, по-малки от граничния (критичен) ъгъл, лазер- ният лъч ... където: A - пречупващ ъгъл на призмата; N - ПП на призмата; C α - крити-.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.