СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.34

мата на домашен увозник се сметаат како цигари што илегално се ... прав, овошно желе, овошен сируп, сладолед, каша од овошје и ... Васе Манчев,.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.34 - Свързани документи

службен весниk - Службен весник

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/E0B77E3148EE460AA4C0DC8C8BCB2CED.pdf

„Владата на Народна Република Македонија се состои од: ... може да прави поравнања (спогодба) за процеси до. 5.000 дин., а за поголеми процеси ... Посла,дени ракии (ментовка. вишновка, мали- нов ка и т. н.) 40° со 20% шекер ...

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.16

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/f21fe456551f430e97994da546eef4ca.pdf

книшка, начинот на нивното издавање и заменување и за начинот на ... ржината на образецот на возачка книшка за запишува- ње на негативни ...

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/2F7AB20B51814ABA9F9878D8C8942D19.pdf

ХОЛНИ ПИЈАЛАЦИ - БИТОЛА. Член 1. Да се изврши ... најмалку 10 §г;. 6. за стоки во листови или плочи: сса 30 х 30 сш, а за пластични маси најмалку 10 §г; ... ворена ликвидациона постапка над ППП "Икеа" Дел- чево, со решение ...

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ бр.5

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/436C53DF703845ADA951A29755F055F5.pdf

Овошје со семки (коска): сливи, кај син, праски, цреши ... Ракии направени од жито: вотка (од 'рж) руска и полска. ... жолти, зелени, сини и сиви бои.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.171

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/459dd0fb38c94924b2b4b113a71bc0dd.pdf

плет за дожд (виндјакна и панталони), чевли со поте- нок ѓон, чевли со ... извивка е составена на ендларица, страните се сос- тавени на ендларица и грбот ... вратна извивка, а етикетата со симболи за одржува- ње е сошиена во ...

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.68

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/3FE586A2E31948F69DE489594DE24274.pdf

Перески БИЗНИС ЦЕНТАР МИЛЕНА ДО- ... Амбиент-Стил Стојанка и Милка ДОО увоз- извоз Берово, кеј ... рамки на уметнички слики, гоблени и други.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ бр.43

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/F59AA0AFE9534EBD95983FF950349713.pdf

Мајден - Мушев гроб. 557) Беловодица — Расимбегов мост ... томеханичарска работилница на Круме Николов- ски" — Скопје", се огласува за неважен.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.37

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/43b8a3a3ee4a423d9299f1c0454f6986.pdf

модринки, петехии и екхимози преку практикување на медицина заснована на докази. Член 2. Начинот на медицинското згрижување е даден во прилог, ...

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ бр.11

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/361343DDF26F40C8979458DF6C8BDF5A.pdf

механичарска, кафемелачка, градежно-претприе- мачка и слаткарска уште со ... 433 — Прилеп. (4221). Свидетелство од VIII одделение, на име Зора.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ бр.30

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/F653070DDD964F9FB49969A7C911BE63.pdf

кафемелачка, градежнопретприемачка и е л а з а р - ска данокот од личен ... чискиот дуќан под фирма: Сода-вода на Зора Јо- ванова Здравковска од ...

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ бр.27

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/77A6BFF197D749E081D62F537C397969.pdf

3,20 дин. Жиро сметка бр. 401-1-16. 242. Врз основа на член 102 став 2 од Законот за високото ... Свидетелство за завршено основно образование.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.24

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/efdcc14582224ef78c395dc17694f052.pdf

Одлука за престанок и за давање на трајно ... начин иситнет, ткаен (развлакнет) или во плочи пресу- ван тутун кој ... 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност ... леком АГ (Deutsche Telekom AG), со главно седиште на.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.20

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/b97d012134904181af1d90d6a7eeaa40.pdf

2. Број 20. 5 февруари 2016, петок ... 264/2014 од 14 март 2014 за измена на Анекс II од Регулативата (ЕЗ) бр.1333/2008 на Европскиот парламент и на.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ бр.15

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/EAB9C0EC6111430691BEEA76227423DB.pdf

работени од памучно ткаено. 2. Летната ... со патент, а е поставена со лесно памучно платно. ... исплетени од дебело волнено предиво и достигну-.

Службен весник на РМ

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/144fa59c966c42d3bb106b1bda82a840.pdf

нализација, која гласи: „Право да поднесе барање за де- национализација има ... ски признато право. Целта на Законот за денационализација била имо- ... За нов заменик претседател се избира ЖАКЛИНА. МАРКОВСКА ...

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.6

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/7d6eb35d4b994ac18a33d546a93080e8.pdf

и се влива во реката Струма. Во Република Македонија реката Струмица има дол- жина од 75,1 km и дренира сливна површина од 1.520 km2.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ бр.42

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/DF10518B8C6C42BDBEB61054C736E30A.pdf

трактори: нивните технички особини, намена, ... линдерот, клип и неговите бочни притисоци во! ... Трактори, нивната конструктивна особина сире-.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.141

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/a89541ac216248dd850f93873ef6c5d7.pdf

пнеумофтизиолог од центарот за астма и ХОББ и RSS- пулмоалерголог“; ... лице настане пов- торна повреда со иста шифра на дијагноза по МКБ 10.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.154

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/d6a85b77120d4b6a910e0d186803ca1a.pdf

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГО-. ДИНА ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА. Член 1. Со овој календар се утврдува организирањето на.

С О Д Р Ж И Н А - Службен весник

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/C3EEBC67584D5946B6C8B4101327E77A.pdf

Турција, со седиште во Истанбул............ 91 ... условна осуда за време од 2 години на осудените лица: 1. ... Член 98. (1) Ако работодавачот го откаже договорот за рабо- ... та на арбитражата е конечна и задолжителна за двете.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.39

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/66B4910FF10E4C7EB08BB6F80F71D2F9.pdf

4 септ. 2010 ... Begonia semper florens Link. et. Oto,. Bei опија. 3. ... Градинска божурнка. Petunia х hybrid ... Begonia х tubcrhybrida Woss. Бегон ија. 1. 2. 3.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.113

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/37a37e7feddf4d5da5c2ac248a21d9fd.pdf

маат и во текот на јуни (кога цистите се слободни во почвата). Член 7 ... во мај, кога се следи дали на овошките се присутни ка- ... Тие се режат и.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ бр.37

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/2E525B5B71474B15ADA84B809760CC7B.pdf

Се покануваат лицата Ицо и Мице Ноневи, ... определеното време конкурсот останува отворен ... средна стручна спрема и 5 години работен стаж.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.34

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/4A6ED09452C2432ABF04C83551EF8F6A.pdf

мата на домашен увозник се сметаат како цигари што илегално се ... прав, овошно желе, овошен сируп, сладолед, каша од овошје и ... Васе Манчев,.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.116

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/07f9c2686a4447a6846b926560fbcb44.pdf

програми. Член 10. Со денот на влегувањето во сила на овој календар престанува да важи Календарот за организација на учебната 2016/2017 година ...

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ бр.4

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/47C3930E3260F84798E6CF12339F6355.pdf

бивање стручна спрема на работниците со практич- ... Текстилен печатар,. 12. ... и во лаворот, како и во сушилниот- шкаф. ... Работни, алишта и обувки.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ бр.17

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/2F7AB20B51814ABA9F9878D8C8942D19.pdf

ХОЛНИ ПИЈАЛАЦИ - БИТОЛА. Член 1. Да се изврши ... најмалку 10 §г;. 6. за стоки во листови или плочи: сса 30 х 30 сш, а за пластични маси најмалку 10 §г; ... ворена ликвидациона постапка над ППП "Икеа" Дел- чево, со решение ...

службен весник на република македонија

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/518F005631B1402E897C846949936277.pdf

козметичка и фармацевтска. 20г индустрија. 20г. Радовиш. ALKOZIN маст. Лекот може да се издава само со ЈАКА 80. 16-2059/00 лекарски рецепт (Р).

Царинска тарифа - Службен весник

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/05A9A424FE25E240BAD14504A7995440.pdf

(в) риби (вклучувајќи нивни џигери и икра) или черупкари, мекотелци и други ... маслинки, капар, мирудија, тиквички и тикви, модар патлиџан, пченка ...

740. ЗАКОН ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО (пречистен ... - Службен весник

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/8AE19693195B459B9FB3EC5B15BA1B35.pdf

од толку мала вредност што со нејзината делба ро- дителите би западнале ... носно на наследниците на умрениот родител и нивната' способност За ...

Закон за квалитетот на земјоделските ... - Службен весник

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/2FEC8E4CDA60E343A6D6B266534C6B64.pdf

Број 140. Год. LXVI. Четврток, 21 октомври 2010. Цена на овој број е 280 денари ... јајца, вклучително и јајца за инкубација и пилиња и ме- со од живина ...

НА ФЕАЕРЛТИВ^ УКАЗ ЗАКОН ЗА ... - Службен весник

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/9480CF162A1C4E1F8B782A2F8D4122B1.pdf

за живот е повикан на наследство со наследниците од вториот наследен ред, ... ја наследи целата оставина, ако е таа од толку мала вредност што со ...

Број 171 28 декември 2012,петок година LXIX - Службен весник

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/5F1CDE48D849CF46B319D77910F44469.pdf

31 дек. 2012 ... Стр. 2 - Бр. 171 ... припаѓа на лицата од ставот 1 на овој член, доколку ме- стото на ... своите намери да предложи или да донесе дире-.

Број 91 20 јули 2012, петок година LXVIII - Службен весник

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/98066D6A94D38F4C9B43644ABA35BE90.pdf

12) ”сопственик” е секое лице или лица, физичко или правно, кои поседуваат свињи или се одговорни за чување на свињи, без одглед дали за тоа се ...

"Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба ...

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/BA9E4D66F9FBAD4F824A8D11C04916F8.pdf

Росица Џикова се разрешува од должноста член на. Управниот одбор на Јавното претпријатие за берзанско ра- ботење "Агро-Берза"-П.О.-Скопје. 2.

Закон за изменување и дополнување на ЗЈН Сл. весник на РМ ...

http://www.bjn.gov.mk/wp-content/uploads/2018/11/Zakon-za-izmeni-i-dopolnuvanje-fevruari-2016.pdf

... весник на РМ, бр. 27 од 15.2.2016 година ... февруари 2016 година. ... Во членот 14-г став (5) точка 5) алинеја 4 запирката на крајот од реченицата се.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.