оперативна програма „региони в растеж“ 2014-2020 г ... - ОПРР

Общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от ... по 1 отделен проект за студентски общежития за всеки отделен партньор - ... обекти в сграда на студентско общежитие или цялата сграда на хотелски начала, каквато.

оперативна програма „региони в растеж“ 2014-2020 г ... - ОПРР - Свързани документи

оперативна програма „региони в растеж“ 2014-2020 г ... - ОПРР

http://bgregio.eu/media/files/Kandidatstvane/Aktualni%20sxemi/2014-2020/%D0%BE%D1%81%201/160418%20Nasoki%20os%201%20rev%202_FINAL.pdf

Общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от ... по 1 отделен проект за студентски общежития за всеки отделен партньор - ... обекти в сграда на студентско общежитие или цялата сграда на хотелски начала, каквато.

оперативна програма „региони в растеж“ 2014-2020 г. насоки за ...

http://archive.eufunds.bg/tdocument/3747

28 общини на малки градове – опорни центрове от 4-то ... когато са записани окончателните данни и системата е генерирала регистрационен номер,.

„Региони в растеж“ 2014-2020, одобрена от ЕК на 05.12 - eufunds

https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/oprd/docs/2019-01/2014BG16RFOP001_5_2_bg_05-12-2018.pdf

на страницата на управляващия орган www.bgregio.eu, и на единния информационен портал на управление на Структурните и Кохезионния фонд на ...

оперативна програма по цел „инвестиции за растеж и ... - eufunds

https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/optti/docs/2018-12/Programme_2014BG16M1OP001_3_1_bg.pdf

строителство на инвестиционния проект за изграждане на трети метродиаметър в град София „бул. Ботевградско шосе - бул. Владимир Вазов - ЦГЧ ...

Средносрочна оперативна програма за изпълнение на ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=6859

2.1.1 Класификация на пътищата. Пътищата в България са класифицирани в две основни категории – републикански пътища и местни пътища.

оперативна програма - оп „транспорт и транспортна ...

http://www.optransport.bg/upload/docs/Stenograma___7_KN.pdf

6 юни 2017 ... големи проекта, от които 2 са за метрото, останалите 4 са в ... Руженци, трети участък Руженци-Монтана и четвърти участък Монтана-Враца, като ... строят като третият лъч на метрото или на които предстои да ...

Решение за предоставяне на БФП - Оперативна програма

http://ophrd.government.bg/view_file.php/17430

„Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” по Оперативна програма „Развитие на човешките ...

оперативна програма „административен ... - Община Русе

https://www.ruse-bg.eu/uploads/files/Strategii%20i%20Otcheti/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD_%D0%B8_%D1%8

производството, в производството на алуминиева и PVC дограма, интериорни врати, кожени изделия, алкохолни и безалкохолни напитки, сладкарски ...

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен ...

http://sf.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=682

19 февр. 2015 ... Програма в областта на цифровите технологии за Европа; ... o Нац. програма за развитие “България 2020”. ... МУ – Пловдив и УХТ.

оперативна програма "развитие на конкурентоспособността на ...

http://www.opcompetitiveness.bg/images/module4/files/42/610_INFO_Contracts_1.1.4_10_dog.pdf

7: НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара (брой) - 1. Индикатор 1: Персонал на. „Добруджански хляб” АД - Брой служители от 464 на 524;.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ТРАНСПОРТ” 2007-2013

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2013/BG/C-2013-9009-F1-BG-ANNEX-1-PART-1.PDF

Този факт е голямо предимство, но същевременно и огромно ... Транспортният пазар на пътнически превози по железен път трябва да бъде разделен на ... да се изнесе част от пътния трафик извън заселените зони и населени места. ... включва съоръжения за обществен транспорт ( от тип „паркиране ...

Наръчник за управление на Вариант 2 Оперативна програма ...

http://sf.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=1014

студентите, докторантите, постдокторантите, специализантите и младите учени с утвърдени изследователи от България и чужбина, редовни срещи ...

Оперативна програма Предмет на договора ... - eufunds

https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/eip/docs/2018-12/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D

„Закупуване на програмно време в ефира на bTV“. БТВ ... „Закупуване на програмно време в ефира на Телевизия „БГ он еър“ ... „Про Нюз България“. АД.

оперативна програма “регионално развитие” - Министерство на ...

https://www.mtitc.government.bg/upload/docs/OPRD_230307_bg_FINAL.pdf

7 мар 2007 ... 94 вида бозайници, над 400 птици, 36 влечуги, 16 земноводни, ... 3750 вида висши растения и повече от 6500 низши растения и гъби.

Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 ...

https://www.seea.government.bg/documents/OP_regionalno%20razvitie.pdf

www.bgregio.eu http://eufunds.bg. Oперативна програма „Регионално развитие” е съфинансирана от. Европейския съюз чрез Европейския фонд за ...

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007 ... - eufunds

https://www.eufunds.bg/archive2018/images/OPE_2007-2013_BG.pdf

Закона за опазване на околната среда и другите нормативни актове в сектора. Министерството на околната ... вредности по ЕСЕ R49. Природният газ ...

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5004

13 юни 2014 ... РЕЗЮМЕ. Планът за управление (ПУ) на резерват (Р) „Горната кория” е разработен въз основа на утвърдено от Министерство на ...

обучения и заетост за младите хора - Оперативна програма

http://ophrd.government.bg/view_file.php/22050

30 септ. 2015 ... ... на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез системен проект “Обучения и заетост за младите хора” стр. 2. 1.

КОНВЕРГЕНТНА ПРОГРАМА, 2014-2017

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=17638

нето им, както и оценка за очaквания количествен ефект от ... разлика между фактическия и потенциалния БВП в съотношение към потенциалния. ... Най-значително е намалението при бруто образуването на основен капи-.

С Т Р А Т Е Г И Я 2014 - 2020 г. - PreventionWeb

https://www.preventionweb.net/files/38902_drrstrategybulgariabg.pdf

Национален институт по геофизика, геодезия и география-БАН. НИМХ ... В тази връзка и следвайки промените в Закона за защита при бедствия. (ЗЗБ) от 2011 г., ... намаляване на риска от бедствия в дългосрочен план.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ до 2020 г.

http://obs-silistra.com/files/2017/PUO-2020.pdf

и община Дулово; на запад – с община Ситово, на север и североизток – с Румъния ... керемиди и други) и да се предоставят на желаещи домакинства, да се ... рециклиране на материали - например на пластмасови продукти или ...

програма веи 2020-2023 - Община Елхово

http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2020/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%92%D0%95%D0%98-2020-2023.pdf

30 ян. 2020 ... Добрич; ІV-79021 Добрич - Попово;ІV-79307 Разклон - Стройно; ІV-79309 Жребино ... пелети брикети други. Преобразуване в биогорива.

общински план за развитие 2014 – 2020 - Портал за ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=7778

Събрани са над 100 експоната, дарени от 52 души. ... преобладаващ дял на праскови и кайсии. Това се ... През същия квотен период са разпределени 13 492 276 кг за доставки и 4 920 ... гостите на двора – там е приготвена трапеза, на която задължително има ракия, баница ... излизат и на повърхостта.

Концепция за брандинг и визия 2014-2020 - eufunds

https://www.eufunds.bg/sites/default/files/2018-11/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB._4_%D0%BA%D1%8A%D0%BC_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0

в общия и най-вероятния случай ще се планира боядисване на ограждащите стени. Предвид ... 160/75/75. ПДЧ с ламинирано/ меламиново покритие,.

ПРЕХоД За ВЪГлЕДоБИВНИТЕ РЕГИоНИ В ЮГоЗаПаДНа ...

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/web_spravedliv_prehod_osnoven_doklad_prilojenia_low_res.pdf

Електрическата енергия от възобновяеми източници се изкупува от ... на Козани на шафран и ароматни и енергийни растения, както и по-нататъшното.

2020 г. Списък с одобрените за финанси - Столична програма ...

https://kultura.sofia.bg/assets/2020/Spisyk_predlojenie_za_finansirane_SPK-2020.pdf

"АРТ ФАКТОРИ" ООД. "Мотовете". 8 000. № Рег.№ Кандидатстваща организация. Име на проекта. Предложено финансиране. 1. 10. "Кантус Фирмус" АД.

Инвестиционна програма на Община Габрово за 2020 година

https://gabrovo.bg/files/BF/Budget/Budget%202020_Public%20hearing/Investment_programme.pdf

2020/2020. 500 000. 500 000. 500 000. 0. 0. 0. 2/745. Проект за реконструкция на ритуална зала Централен гробищен парк. Община Габрово. 2020/2020.

Национална програма по пчеларство за периода 2020 ... - МЗХГ

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2019/06/26/npp_2020-2022_g.pdf

26 юни 2019 ... на реализирания пчелен мед по направления, за основните ... за борба срещу болестите в кошера, на платформи за подвижно ...

ПРОГРАМА ISIC В ПАМПОРОВО И МЕЧИ ЧАЛ 2019/2020

https://isic.bg/upload/Program_Pamporovo_ISIC_2019-2020.pdf

Каса ски център №2 Малина при ски гардероб „Пампорово“ АД и каса ски център №2 Малина при долна станция на лифт №5 Малина - връх Снежанка.

Общински план за развитие на Община Враца 2014-2020 г.

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=7390

25 юни 2014 ... Враца“, който се разработи по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. BG161PO001/1.4.-07.2010 “Подкрепа за ...

община суворово общински план за развитие 2014-2020

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=7591

16 септ. 2013 ... Общинският план за развитие на Община Суворово е разработен от екип специалисти от общинска администрация съвместно с ...

общински план за развитие на община раднево 2014-2020

https://radnevo.bg/assets/Proekti_Programi_Strategii/Obshtinski_plan_za_razvitie/Obshtinski_plan_za_razvitie_2014-2020/OPR_RADNEVO_2014-2020.pdf

25685. 16417. 4683. 701. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 8132. 418. 2504. 3031. 1309. 652 ... Към Районна пощенска станция Раднево при “Български пощи“ ЕАД са ...

Общински план за развитие на община Своге 2014-2020

http://www.svoge.bg/wp-content/uploads/2012/02/PlanZaRazvitieNaObshtinaSvoge.pdf

Костинброд (Софийска област), на север с общините Вършец (област ... микроклиматичен режим, изключително подходящ за балнеолечение на ... които жълта тинтява (Gentiana luted), бял равнец {Achillea millefolium complex),.

общински план за развитие на община бобошево 2014-2020 г.

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=8277

Таблица 15. Механично движение на населението на Република България, Област. Кюстендил и община Бобошево за периода 2007-2014 г. (в брой) .

Областна стратегия за развитие на Област Пловдив 2014-2020 г.

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=6928

опазят естествените находища на дървовидна хвойна и черен бор. НАТУРА 2000 е ... Търговските сесии се провеждат всяка сряда и петък в четири ... Настоящи инвеститори: „Кауфланд България“, „Уилям Хюз България“ ООД,.

общински план за развитие на община ковачевци 2014-2020

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=8272

Таблица 9 Брой и динамика на населението в област Перник по общини . ... Изработването на междинна оценка на ОПР е предвидено за 2017 година.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.