Правилник № 1 за условията и реда за ползване и настаняване ...

28 в Студентски град, гр. ... 12 Лицата, настанени в студентски общежития, имат право да ползват ... на НХА при възможност на разменни начала. ... основанието за ползване на общежитието живущите заплащат хотелска такса ...

Правилник № 1 за условията и реда за ползване и настаняване ... - Свързани документи

Правилник № 1 за условията и реда за ползване и настаняване ...

https://nha.bg/uploads/pagefile/files/originals/c3d83db516bdbc48689d5a0495970ad33ac9484e.pdf

28 в Студентски град, гр. ... 12 Лицата, настанени в студентски общежития, имат право да ползват ... на НХА при възможност на разменни начала. ... основанието за ползване на общежитието живущите заплащат хотелска такса ...

правилник за условията и реда за придобиване на научни ...

http://www.mu-sofia.bg/wp-content/uploads/2018/08/Pravilnik_MU-Sofia_Prilagane-ZRASRB.pdf

трябва да защитят дисертационен труд в Медицински университет – София при условията и по реда на ЗРАСРБ, правилника за неговото прилагане и ...

Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за ...

https://cpcp.mrrb.government.bg/cms/assets/Laws/notification_final_2014_278_BG_BG_1.PDF

5 февр. 2015 ... НАРЕДБА РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за ... 14 от 20.02.2015 г., в сила от ... Чл. 2. (1) Строежите се проектират така, че да са годни за.

НАРЕДБА № 15 от 31.10.2016 г. за условията и реда за ...

https://dfz.bg/assets/11288/NAREDBA_15_ot_31102016.pdf

31 Окт 2016 ... Националната програма по пчеларство за периода 2017 – 2019 г. ... и/или оборудване е заприходено в инвентарната книга на ЗС (за ...

Н А Р Е Д Б А за условията и реда за установяване жилищните ...

https://obs.sliven.bg/uploads/7940A14B1AE4470A0C728547715D77A7

молби за настаняване в общински жилища, картотекира нуждаещите се от жилище ... Документите, подадени от гражданите при кандидатстване за.

НАРЕДБА № 22 от 29 .07.2005 г. за условията и реда за ...

https://www.fsc.bg/d.php?id=25146

29 юли 2005 ... вписване в търговския регистър на неговото учредяване, съответно на увеличението на неговия капитал;. 2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) ...

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=17385

Тази наредба урежда: 1. създаването ... търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно идентификационен ...

НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за ...

https://www.sofiyskavoda.bg/SVDocuments/Naredba4_2013.pdf

на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, · предназначена за ... за откриване, промяна или закриване на партида, включително и служебно от ... 4 разлики и тяхната цена се записват на отделен ред и ...

НАРЕДБА 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за ...

https://www.dfz.bg/assets/15465/NAREDBA_6_ot_26102018_g_za_usloviqta_i_reda_za_predostavqne_na_finansova_pomos_po_Nacionalna_program.pdf

26 Окт 2018 ... С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне ... (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ) и за сортови вина без ЗНП/ЗГУ. ... характеристики, цена в левове, срок, количество и начин на доставка заедно с ... аа) бъчви за ферментация, съхранение и стареене на виното, ...

П Р А В И Л А за условията и реда за подпомагане на физически ...

http://www.brusartsi.com/assets/ObS%202011-2015/VAJNI/2013/Pravila%20ednokratna%20pomosht.pdf

лица с еднократни финансови помощи от бюджета на община Брусарци с ... техните законни представители, подават писмена молба-декларация по ... на общината прецени, че е необходима финансова подкрепа, той внася.

НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за ...

https://bultex99.com/wp-content/uploads/2018/05/Naredba-RD.pdf

16 Дек 2009 ... 3. програма за провеждане на обучението и/или инструктажа; ... (1) Начален инструктаж се провежда на лицата, които постъпват на работа, ... работа, издава служебна бележка съгласно приложение № 2, която ...

НАРЕДБА № 2 от 4.04.2014 г. за условията и реда за ...

https://www.dfz.bg/assets/7092/NAREDBA_2_ot_4042014_g_za_usloviqta_i_reda_za_predostavqne_na_finansova_pomos_po_Nacionalna_programa.pdf

4 апр 2014 ... изкоренената площ и умножено по определена със заповед на министъра на земеделието и храните цена за килограм грозде ...

НАРЕДБА № 4 от 15.02.2012 г. за условията и реда за ...

http://www.iag.bg/data/docs/naredba4.pdf

15 февр. 2012 ... (6) За поддържане на влажностния режим на почвата, пълноценното ... обеззаразяване или постигане на бързо и едновременно поникване. ... обеззаразяват за 2 ч. в 0,5 % разтвор на калиев перманганат; след ...

ИНФОРМАЦИЯ по чл.10 (1) от Наредбата за условията и реда ...

http://www.dvemogili.bg/pdf/news/2019/OS-DM.pdf

Обикновена паламида. Matricaria perforata Merat. Коронеста лайкучка. Taraxacum Sect. Taraxacum Dahlst. officinale group. Лечебно глухарче. В състава ...

НАРЕДБА № 29 ОТ 19 ЮЛИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ...

https://www.bda.bg/images/stories/documents/kravni/nar_29_register.pdf

19 юли 2004 ... 36 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането ... (1) Лечебните заведения за болнична помощ и диспансерите със ...

НАРЕДБА № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за ...

https://www.minfin.bg/upload/7635/NAREDBA_2_ot_31032006_2010.pdf

31 мар 2006 ... 3. по вътрешноградския транспорт, включително метрополитена, ... в страната с издадена карта за безплатно пътуване по образец, ... петдесет на сто от редовната цена на месечна абонаментна карта за.

НАРЕДБА № 9 на МЗ за условията и реда за блокиране и ... - ИАЛ

https://www.bda.bg/images/stories/documents/regulations/naredbi/naredba9_blok.pdf

23 апр 2008 ... лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ);. 3. лекарствени продукти, които се предлагат в опаковки и/или с листовки, ...

за условията и реда за управление и разпореждане с общински ...

http://www.oblevski.com/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=154%3Anaredba9&id=29%3A---&Itemid=12

Чл.14. Документите, подадени от гражданите при кандидатстване за настаняване под наем в общинско жилище, се съхраняват в общината до 5 години.

Наредба №17 за условията и реда за ... - Община Разград

https://razgrad.bg/images/images/Obs_docs/NAREDBI/Naredba_17.pdf

подадени от гражданите при кандидатстване за настаняване под наем в общинско жилище, се съхраняват 5 години. Чл.12. Поредността по групи и ...

НАРЕДБА за условията и реда за събиране на таксите за ...

http://www.api.bg/index.php/download_file/11621/203/

1 ян. 2018 ... Приета с ПМС № 291 от 07.11.2016 г. Глава първа ... 3. месечна винетка с валидност един календарен месец считано от датата на.

НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за ...

https://rta.government.bg/images/Image/n_uredba/n-kompensacii.pdf

следва: 1. определя се средна за страната цена на абонаментна карта за ... транспорт, включително метрополитена, в цялата страна се компенсира на ... колона 9 се посочва месечна цена, изчислена за периода на използване.

Наредба за реда и условията при отглеждане на ... - Община Лом

https://adm.lom.bg/pdf/obs/nar-animals-2014.pdf

отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на ... пауни и фазани, отглеждане в затворени помещения и в кафези, с търговска или.

НАРЕДБА 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на ...

https://www.dfz.bg/assets/6184/nar5_8.pdf

27 февр. 2009 ... 4. ползватели на земеделски земи по чл. 37в, ал. 4 или 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

НАРЕДБА № 1 от 7.11.2006 г. за условията и реда за издаване и ...

https://www.mtitc.government.bg/upload/docs/2016-05/NAREDBA_1_izmenena_17_05_2016.pdf

7 ноем. 2006 ... пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки ... номиналната стойност, тиражът, видът на изданието и срокът за.

1 проект ! инструкция за условията и реда за осъществяване на ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=14653

ГЛАВА ВТОРА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ... оборудване (индивидуално и колективно) за осигуряване на водолазни спускания на дълбочина до 10 м ... Ръката с длан напред и събрани във вид на "О" палец ... Алпийска стълба. 1 брой. 12.

НАРЕДБА № 2 от 4.04.2014 г. за условията и реда за ... - МЗХГ

http://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/03/06/naredba__2.pdf

4 апр 2014 ... Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) предоставя ... 1. разходи по закупуване на оборудване и съоръжения втора употреба; ... (поставяне на съответния продукт в съдове с търговска цел за своя ...

наредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за ...

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bul180846.pdf

17 февр. 2015 ... Тогенбургска коза;. 10. Саанска коза;. 11. Алпийска коза. Списък на породите овце и кози, ползвани за месо, под селекционен контрол.

НАРЕДБА за условията и реда за ... - Община Габрово

https://gabrovo.bg/files/OBS/np/n-prava-tyrgovski-drujestva.pdf

Търговския закон еднолични дружества с ограничена отговорност или еднолични ... (4) Не са общинска собственост по смисъла на Закона за общинска.

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни ...

https://gabrovo.bg/files/OBS/np/nar%20nast%20naem%20091117.pdf

9 ноем. 2017 ... не се прилага при липса на такова общинско жилище. ... адрес през последните 10 години без прекъсване, а при кандидатстване за.

НАРЕДБА № 10 от 13.12.2019 г. за условията и реда за прилага ...

https://www.dfz.bg/assets/17472/%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%91%D0%90_%E2%84%96_10_%D0%BE%D1%82_13.12.2019_%D0%B3._%D0%B7%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_

13 Дек 2019 ... 2. по мярка Б "Борба срещу агресорите и болестите в кошера, ... анализ на пчелен мед, като всеки от изследваните показатели по ал.

1 НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/189938/1307712/version/1/file/naredba.pdf

Чл. 4. В срок до 31 юли на текущата година ректорът или определен от него заместник-ректор на държавното висше училище представя на министъра ...

наредба № 37 от 2 август 2002 г. за условията и реда за ...

https://rta.government.bg/images/Image/rtaoldsite/n_uredba/n37.pdf

правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС) от ... 1. копие на документ за собственост или договор за наем или лизинг за ...

НАРЕДБА 12 от 5.05.2015 г. за условията и реда за признаване ...

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2019/05/28/naredba_12_ot_2015_izm_2019.pdf

5 май 2015 ... 38 от 10.05.2019 г. Глава първа ... от 2019 г. ) правила при напускане на член, върху чиято земя е извършена инвестиция; ... от 2019 г. ) I. Образец на заявление за признаване на организация на производители на.

Наредба № Н-5 от 16 февруари 2016 г. за условията и реда за ...

https://www.mod.bg/bg/doc/podzakonovi_aktove/20161007_Naredba_N5_Priem_kursanti_VUZ.pdf

16 февр. 2016 ... конкурсни изпити, класиране, приемане и зачисляване за ... е допуснат, резултатите му от конкурсните изпити се анулират. ... Военноморските сили, Многопрофилна болница за активно лечение към ВМА - Варна, ...

наредба за условията и реда за регистриране на експертите за ...

http://www.dker.bg/uploads/2017/06/13-1/ordinance_vik1.pdf

17 мар 2006 ... 1. решение за съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние на лицето, регистрирано по Търговския закон (за ...

НАРЕДБА 9 от 22.06.2005 г. за условията и реда за одобряване ...

http://www.babh.government.bg/userfiles/files/KH/Doc/NAREDBA_9_ot_22062005_g_za_usloviqta_i_reda_za_odobrqvane_i_registraciq_na_predpriqtiqta_za_prerabot.pdf

22 юни 2005 ... приложение 1. Чл. 5. (В сила от 31.12.2006 г.) При добиването и първичната преработка на восък, цветен пчелен прашец, пчелен клей и ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.