ПРАВИЛНИК

жилищна нужда в град София. Чл. 2. Студентските общежития на Софийския университет "Св. Климент Охридски" са жилищни ... Специфичните случаи за настаняване в студентски общежития се разглеждат от Комисия ... хотелска такса за всеки просрочен ден до принудителното му отстраняване.

ПРАВИЛНИК - Свързани документи

Правилник Общ правилник В апартаментите, общите ... - Jakobstad

https://www.jakobstad.fi/assets/1/Uploads/ordningsregler-bulgariska.pdf

Килимите и завивките трябва да се тупат на определеното за целта място. 9. Домашните любимци трябва да се водят на каишка извън жилището и не ...

Правилник 13/68

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/PAO/Documents/6.%20Pr.%20o%20tp%20o%20gromobranima%2013-68.PDF

реди да морају бити заштићени громобрано. ПРАВ и ... да се арматура употреби за главне одводе ... 4.815 Појединачна плоча за уземљење има отпор.

правилник - 144 СУ

https://144sou.bg/wp-content/uploads/2019/10/5_prav_simvoli_144.pdf

5 Окт 2019 ... /1/ Оригиналното знаме на 144 СУ „Народни будители“ е изработено от червен плат полиестер в правоъгълна форма, с размери ...

ПРАВИЛНИК ПРАВИЛНИК

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/7DF8FC112B5B45918D5C6FF62C846D9A.pdf

рошен за слепа проба, во ml; ... ОД mg, количина на иситнети бонбони што содр- жи околу 0,03 g ... Киселоста во тврдите бонбони се пресметува во.

ПРАВИЛНИК

https://uni-campus.net/wp-content/uploads/2015/07/%D0%9F%D0%9F%D0%A1%D0%9E%D0%A1%D0%A3.pdf

жилищна нужда в град София. Чл. 2. Студентските общежития на Софийския университет "Св. Климент Охридски" са жилищни ... Специфичните случаи за настаняване в студентски общежития се разглеждат от Комисия ... хотелска такса за всеки просрочен ден до принудителното му отстраняване.

правилник - ПГРЕ

https://gre-rakovski.com/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D

(5) Учениците постъпили в ПГРЕ „Г. С. Раковски” до 2016 година завършват средно образование по утвърдения учебен план в годината на постъпване в ...

правилник - seesac

http://www.seesac.org/f/docs/Serbia-1/Regulation-to-Stip-Clos-Cond-on-the-Man-and-Proce-of-Testin.lekt.-.pdf

црн барут. Буква Т, а внатре во неа се буквите Ц и. Б. 2. Жиг со нормална торментација на завршено оружје со бездимен барут. Буква Т, а внатре се.

Правилник образец:

http://www.stjohnspsmoy.com/documentlink/33/?open=true

предпазване на детето от опасности, в това число студ и глад, трайната неспособност да се окажат грижати за детето, водещи до значително ...

ПРАВИЛНИК за устройството и функциите на ... - МОН

https://www.mon.bg/upload/4256/prvlnk_RUO_7.022017.pdf

училищното образование. (2) Регионалните управления на образованието са юридически ... изпълнение на насоките на Националния инспекторат по ... Враца със седалище Враца – 20, в т. ч: началник на РУО – 1. 7. Численост ...

Правилник за специјализациите и супспецијализациите на ...

http://fmn.ugd.edu.mk/documents/specijalizacii/pravilnik_za_specijalizacii.pdf

Подесување на кохлеарен инплант. 5. /. 4. Рехабилитација на лица со вграден ... Васкуларни оклузии (Артериска, Венска). 10. Ретробулбарен неврит. 5.

Правилник за стандарди и нормативи

https://www.e-urbanizam.mk/content/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%97%D0%90%20%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%94%D0%98%20%D0%98%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%9

21 авг. 2015 ... околниот простор односно условите за живот и работа на луѓето ... Б6 простори за собири во кои спаѓаат сите видови градби со ...

ПРАВИЛНИК - Студентски съвет

https://students.uni-sofia.bg/wp/wp-content/uploads/2013/04/Pravilnik_2013.pdf

редовна форма на обучение с доказана жилищна нужда в град София. Чл. 2. Студентските общежития на Софийския университет "Св. Климент ... заплаща хотелска такса за всеки просрочен ден до принудителното му ...

правилник - Министерство на отбраната

https://www.mod.bg/bg/doc/podzakonovi_aktove/20110819_P7%20.pdf

19 авг. 2011 ... 3. наемане, дарение, предоставяне за безвъзмездно ползване за ... Чл. 36. (1) В етап Опитен образец изпълнителят изработва опитен образец на ... празна опаковка за тях, съгласно Приложение 18. ... на качественото (техническото състояние), се съставя и Инспекторско свидетелство.

правилник - Аграрен университет

https://www.au-plovdiv.bg/docs/Normativno_dokumenti/Pravilnik_12_2018.pdf

(1) Правилникът за прилагане на Закона за развитие на академичния състав на Аграрен ... със Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) (ДВ, бр. 38/21.05.2010 г. ... 98/09.12.2016 г.). (2) Този ...

Правилник за устройството и дейността на МВР

http://firefighter-bulgaria.org/clients/25/files/files/PUDMVR.pdf

1 февр. 2017 ... 8. дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" (ДУССД);. 9. дирекция "Защита на финансовите интереси на ...

правилник за провеждане - УНСС

https://www.unwe.bg/Uploads/Main/ba880_3%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0

2 и 3 от ЗРАСРБ, съответно с допълнителните изисквания на УНСС съгласно чл. 2б, ал. 5 от ЗРАСРБ, както и оценяването на дисертационен труд за ...

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ...

http://mrk.mk/wp-content/uploads/2015/07/programa_ranoucenje.pdf

ликови на животни), како и да им се организираат активности за провлекување под, ... приказни, песни, со весел израз на лицето, за да може детето да ...

правилник - Медицински университет

http://www.mu-varna.bg/BG/AboutUs/Documents/pravilnik-u4ebna-dejnost.pdf

По определени специалности МУ-Варна, организира и провежда обучение на студенти след завършено висше образование за придобиване на.

ПРАВИЛНИК за администрацията на Прокуратурата - ВСС

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/18/paprb-06022018.pdf

ръководителите на учебни и почивни бази. (3) Съдебните ... "Контрол на общоопасните средства" в съответното районно управление на МВР;.

Правилник за организация и провеждане на ... - МВР

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider61/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/b5d59769-pravilnikdopdf.pdf

гане на ЗЗКИ, Правилника за устройството и дейнос'гга на университет с ... торът може да помести и примерен тест, както и да даде верните отговори.

ПРАВИЛНИК НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

http://www.uni-vt.bg/bul/getnbdoc.aspx?d=280&f=280.pdf

18 юни 2018 ... Кирил и Методий“ е юридическо лице с предмет на дейност: 1. Подготовка ... (2) Студент е този, който се обучава за придобиване на ...

Правилник за дейността на Университета за ... - УНСС

http://www.unwe.bg/Uploads/Main/Documents/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%97%D0%90%20%D0%94%D0%95%D0%99%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A2%D0%90%20%D0%9D%D0%90%20%D0%A3%D0%9D%D0%A1%D0%A1.pdf

академичния състав и академичната общност на университета. (6) Системата осигурява публичност за дейността на УНСС и постигнати- те резултати ...

1 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на ...

https://ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2014/09/prvl-ZRAS-060718.pdf

24 септ. 2010 ... България (ЗРАСРБ). (2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.) С този правилник се определят и минималните национални ...

Правилник за дейността и управлението на Исторически ...

http://www.uni-vt.bg/bul/getnbdoc.aspx?d=32&f=32.pdf

„HISTORIA EST MAGISTRA VITAE“, ВТУ. (2). Почетният златен знак (медал) на Историческия факултет се присъжда на: 1. преподаватели и служители ...

Правилник за организация на дейността - ДГ Яна Лъскова ...

http://www.odz-yanalaskova.com/sit/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B

от 10 – месечна възраст до постъпването им в първи клас. 2. ... За приемане на дете в детската градина родителите представят следните ... началото на всяка учебна година и след съгласуване с финансиращия орган. 13. ... Организацията на учебния ден за всяка детска група се изготвя от учителите на.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ „КАЛИНА МАЛИНА”

http://www.odz-kalinamalina.com/doc/171010/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0%202017-2018.pdf

17 септ. 2018 ... Да издава документ за завършена подготвителна група. Чл.14. ... (3)За попълване на удостоверения за ПГ всеки учител следва да се ...

Допълнителен правилник - рали „България“

https://rallybg.bg/images/2019/04/Dokumenti/SR-RBg-2019_bg_v6.1_compressed.pdf

12 апр 2019 ... Национален рали шампионат на България 2019. Организатор: ... Приложение 3 Връзка със състезателите . ... Сервиз Автотрейд 9023 Варна, ул. Трети Март № ... Понеделник, 18 Март 2019. 12:00 ... Rally finish - Podium ceremony and Prize giving. Варна, бул. Васил. Левски ... Pages 36 от 42.

правилник за изменување и дополнување на правилникот за ...

https://aidafizika.files.wordpress.com/2016/08/kalendar-za-organizacija-na-ucebnata16-17.pdf

15 авг. 2016 ... КАЛЕНДАР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА ВО. ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА. Член 1. Со овој календар се ...

Правилник за вътрешния трудов ред във ВТУ „Св. св. Кирил и ...

http://www.uni-vt.bg/bul/getnbdoc.aspx?d=329&f=329.pdf

14 Дек 2018 ... структурно звено по негова молба става със съгласието на ръководителя на ... на платен годишен отпуск за първата календарна година ... заявление по образец (Приложение № 1) във факултетската канцелария.

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за народната ... - МОН

https://www.mon.bg/upload/4271/pravilnik_zkn_narodnata_prosveta.pdf

30 юли 1999 ... лична карта на ученика; протокол от специализирана по профила на заболяването ... 1, 2 и 4 имат и следните права и задължения:.

правилник за дейността на - Васил Левски

http://1ouvlevski.com/wp-content/uploads/2015/11/PDU.pdf

Глава ІV –Права и задължения на учениците. Глава V – Награди на учениците и учителите. Глава VІ –Права и задължения на родителите. Глава VІІ ...

Правилник за осигуряване на безопасни условия на ... - 144 СУ

https://144sou.bg/wp-content/uploads/2019/10/4_Pravilnic_BUVOT.pdf

4 Окт 2019 ... дейност (ученици, педагогически специалисти и непедагогически персонал) и урежда техните права и задължения по осигуряване и ...

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за опазване на ...

https://www.mzh.government.bg/odz-pernik/Libraries/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/PRAVILNIK_za_prilagane_na_Zakona_za_opazvane_na_zemedelskite_zemi.sflb.ashx

3 ЗСПЗЗ. Чл. 53. (1) Земеделската земя, върху която е извършено строителство преди влизането в сила на Закона за собствеността и ползването на ...

Правилник за БУТ - Професионална гимназия по електроника и ...

http://www.pgeht.net/download/pbut.pdf

Начален инструктаж за безопасност и здраве при работа /Приложение/. ... инструктирания се издава служебна бележка, която се съхранява в личното ...

правилник за командироване на преподаватели и служители от ...

http://www.uni-vt.bg/bul/getnbdoc.aspx?d=307&f=307.pdf

27 септ. 2018 ... командировани и не им е се полагат командировъчни пари. ... декларира писмено в контролния лист за извършване на предварителен ...

Правилник за приемане на студенти в ТУ - София

http://tu-sliven.com/ksk2008/Pages_Pravilnik.pdf

19 апр 2008 ... Технически университет – София. ПРАВИЛНИК ... лостни изпити (матура) по математика или физика и/или кон- курсен изпит с ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.