Учебна 2016/2017г. 8 клас

10 а-з. Етика и право. А. Ангелова Колев;Анубис,2001. Етика и право. Задължителен. 10 е. ТИИ. ТСИР. Горов. Горов. Техника, 2010. Техника. Техника и ...

Учебна 2016/2017г. 8 клас - Свързани документи

Учебна 2016/2017г. 8 клас

http://www.spge-bg.com/_data/pages/home/books.pdf

10 а-з. Етика и право. А. Ангелова Колев;Анубис,2001. Етика и право. Задължителен. 10 е. ТИИ. ТСИР. Горов. Горов. Техника, 2010. Техника. Техника и ...

Изменения в ОПОП 2017г. от 29.11.2017г. - Бийский техникум ...

http://blt.su/wp-content/uploads/2019/12/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9F-2017%D0%B3.-%D0%BE%D1%82-29.11.2017%D0%B3..pdf

Ку рсы. Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам. Учебна ... Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа. ... Использование координат и векторов при решении математических и прикладных ...

ПРОТОКОЛ 01.11.2017Г Днес 01.11.2017г се ... - ДГ 22 Звънче

http://dg22zvanche.com/download-79/

1 ноем. 2017 ... Всички групи/ сценарии ПГ /. М.03.2018 ... сгради при тържества, организирани изяви и открити моменти. В тази точка се ... В тази точка се разгледа и обсъди Организацията на Коледното тържество . КОЛЕДА в.

Учебна програма по литература за VІ клас 1 Учебна програма по ...

https://www.mon.bg/upload/2693/l_6kl.pdf

останали учебни предмети. Стандарт 4: Владее структурата на следните учебни жанрове: сбит преразказ, подборен преразказ. Очаквани резултати:.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА VII КЛАС ...

https://www.mon.bg/upload/12220/UP_Math_7kl.pdf

показател) с цели изрази, извършва тъждествени преобразувания с тях и пресмята стойност на цял израз;. • решава линейни уравнения без ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА VI КЛАС

https://www.mon.bg/upload/2694/mathematics_6kl.pdf

Усвояване на действието степенуване и на операциите с рационални числа, техни основни свойства и приложения. 2. Разширяване на знанията за ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА за IV клас

https://www.mon.bg/upload/2645/matematika_4kl.pdf

резултатите, които учениците трябва да постигнат след завършване на трети клас; ... числата над 1000 с едноцифрено число; умножение и деление на ... числата над 1000. • хиляди. • десетохиляда. • стохиляда. • милион.

Учебна програма по хореография за II клас

https://www.mon.bg/upload/12968/UP_horeografia_2klas.pdf

Групира детските хора на песните “Мари момиченце, мъничко“,. „Изгубила Веселинка“ и „Кулско хоро“ и ги танцува вярно и с познаване. • Разпознава по ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА VII КЛАС

https://www.xn--l1acc.xn--90ae/upload/2722/mathematics_7kl_expanded.pdf

Учебната програма по математика за VII клас се реализира в рамките на 136 ... 3. Изучаване на уравнения и неравенства на базата на свойствата на ...

Учебна програма математика 3 клас-ИУЧ

http://obukirilimetodii.com/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-3-%D0%BA%D0%BB%D0%

свойство на умножението относ но събирането. разпределително свойство на ум ножението относ но събирането. Умножение на числа от вида 20.3 ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА V КЛАС

https://www.mon.bg/upload/2665/mathematics_5kl.pdf

Тази програма регламентира учебното съдържание по математика за задължителна ... 5. Създаване и развиване на волеви качества като самостоятелност, упоритост, спо ... Учениците трябва да усвоят: Тема 1. Дробни числа. Десетични дроби ... верявани с устно изпитване, с писмени работи или тестове.

1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНФОРМАТИКА ЗА ІХ КЛАС ...

https://www.mon.bg/upload/2800/informatics_9kl.pdf

Стандарт: Класифицира различните видове компютърни системи по определени ... Стандарт: Познава правилата за защита от компютърни вируси с ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ФИЛОСОФИЯ за X клас ...

https://www.mon.bg/upload/13869/pril6_UP_10kl_Philosophy.pdf

компетентности. Учебното съдържание е структурирано около пет основни теми. ... Създаване на аналитичен текст (философско есе):. Ученикът умее ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА за III клас

https://www.mon.bg/upload/2626/matematika_3kl.pdf

Учебната програма по математика за трети клас е разработена в съответствие с ДОИ за учебно съдържание (Наредба №2 от 18.05.2000г.) и учебния ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА IX КЛАС

https://www.mon.bg/upload/12237/UP_GEO_9kl_36.pdf

Идентифицира и локализира географски и икономически обекти по карта. Интерпретира географска и икономическа информация от различни източници. Генерира и представя ... света, Европа и Балканите. Групира страни по ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ за ХI клас

https://www.mon.bg/upload/14983/pr_UP_GO_11kl_170418.pdf

Учебната програма по гражданско образование за ХІ клас се основава на ... на детето, Европейската конвенция за защита на правата на човека и ... 4. 1.3. Гражданско общество и гражданско участие. 1.4. Ученикът и училището в ... Препоръчва се оценяване на входно ниво с тест или друг вид контролна ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СТАРОГРЪЦКИ ЕЗИК ЗА XI КЛАС (II ...

http://mc.government.bg/files/4229_UP_StgrE_11kl.pdf

За реализирането на поставените по-горе глобални задачи обучението по старогръцки език и цивилизация ползва следния инструментариум и.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ІІІ КЛАС

https://www.mon.bg/upload/2633/eng1_3kl.pdf

(дните на седмицата). СВЕТЪТ ОКОЛО МЕН. • Родно място. (държава, град/ село). • Училище (лични. Учениците трябва да усвоят следните езикови ...

Учебна програма по литература за ХІ клас Приложение № 18 ...

https://www.mon.bg/upload/7559/l_11kl_ch.pdf

1. Учебни програми по литература за обучение на деца на български граждани в чужбина – ХІ клас. Учебна програма по литература за ХІ клас.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА X КЛАС ...

https://www.mon.bg/upload/13548/pr_UP_FIZIKA_10kl.pdf

Формулира условията за интерференчен максимум и минимум (без да се въвежда понятието кохерентност). Описва принципа на действие на ...

учебна програма по човекът и природата за vi клас - МОН

https://www.mon.bg/upload/2697/human_6kl.pdf

В учебния предмет Човекът и природата (VI клас) са включени знания за ... знания, умения и отношения, свързани с наблюдения в неживата и живата природа, ... Колона 6. Ядра на учебното съдържа- ние. Стандарти и очаквани.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА VIII КЛАС ...

https://www.mon.bg/upload/13462/UP_8kl_Maths_ZP.pdf

средна отсечка в триъгълник, медицентър на триъгълник, средна отсечка (основа) в трапец. 4. Квадратен корен. 4.1. Ирационални числа. Квадратен ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА V КЛАС

http://www.apgrbg.com/wp-content/uploads/2016/11/2015-12-03-%D0%90%D0%9F%D0%93%D0%A0-%D0%9C%D0%9E%D0%9D-%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9B.-%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%A6.-%D0%92-%D0%A3%D0%A7.%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D

географски карти и основни способи за картографиране. ... свят. Обяснява същността и особеностите на основните климатични пояси и планинската ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ за ХII клас

https://www.dnevnik.bg/file/3166525.pdf

Учебната програма по гражданско образование за ХІІ клас се основава на Всеобщата декларация за правата на човека, Конвенцията за правата на.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА VII КЛАС

https://www.mon.bg/upload/12225/UP_Fizika_7kl.pdf

Учебната програма по физика и астрономия в VII клас определя учебното съдържание и ... Свързва прости електрически вериги и прилага правила за безопасност ... Описва ядрения модел на атома и състава на атомното ядро. ... 6. Измерване на период и честота на трептене на махало. 1. В VІІ клас се ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА IX КЛАС

http://www.xn--l1acc.xn--90ae/upload/12240/UP_Fizika_9kl_36.pdf

Описва качествено и количествено хармоничното трептене на пружинно махало и на математично махало. •. Характеризира трептенията с кинетична ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 11 КЛАС ЗИП

https://www.mon.bg/upload/17198/pr_UP-PP_himia_291018.pdf

пептизация. • Тиндалов ефект. • степен на електролитна дисоциация. • дисоциационна константа. • произведение на разтворимост. • полипротонни ...

Учебна програма по литература за Х клас Приложение № 16 ...

https://mon.bg/upload/7558/l_10kl_ch.pdf

социокултурн ия контекст на нашето време. Ядро. 2. Лите ратур ни комп етент ности. Стандарт 1: ... „Елате ни вижте!”, ... Прави анализ на изучавана.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА III И IV КЛАС

https://www.mon.bg/upload/2653/german1_3_4kl.pdf

области, които да използват в учебна обстановка и при реално общуване. Аз и моят свят това съм аз; дневен режим /дните на седмицата, часовник.

Учебна програма по литература за ХІ клас – задължителна ...

https://www.mon.bg/upload/2861/l_11kl.pdf

... и развитието на нови тенденции в националната ни литература в ... природата“, „Елате ни вижте“. Проза: ... стилистика в поезията на Иван Вазов. 6.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 2 КЛАС - Обединено ...

http://obukirilimetodii.com/wp-content/uploads/2018/10/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B

Учебната програма за избираемите учебни часове по математика за втори клас е съставена ... начини, развива се умението за самостоятелна работа и за работа в екип. ... овладяване и прилагане на табличното умножение и деление; ... (9). Извършва действията събиране и изваждане на числата до 20.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА II КЛАС

https://www.mon.bg/upload/2616/german1_2kl.pdf

обосновки. * * *. Настоящата програма по немски език е предназначена за учениците от втори клас на основната образователна степен в българското ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА IV КЛАС ...

https://xn--l1acc.xn--90ae/upload/13653/pr_UP_AE_4kl.pdf

Обучението по английски език в начален етап е насочено към овладяване на основни знания, умения и отношения, свързани с общуването и с ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА VIIІ КЛАС

https://www.xn--l1acc.xn--90ae/upload/2752/mathematics_8kl.pdf

УЧЕБНА ПРОГРАМА. ПО МАТЕМАТИКА. ЗА VIIІ КЛАС. І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА. Осми клас е последният клас от ...

учебна програма по “it математика” за i клас - СУ „Димитър ...

https://sou4emi.info/wp-content/uploads/2019/04/UP_IT-Matematika-1klas.pdf

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО “IT МАТЕМАТИКА” ЗА I КЛАС ... Блок за математическо моделиране , среда за дигитална математика, прозорец, бутон. 3.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА V КЛАС ...

https://www.mon.bg/upload/13477/UP_V_AE.pdf

Обучението по английски език в прогимназиалния етап на основната образователна степен е ... Въвеждане на фонетичната транскрипция (знаци на гласни и ... Глаголни времена (Минало просто време– неправилни глаголи,.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.