02 - 36 - 987 от 24.08.2018 г. - МРРБ

23 авг. 2018 ... ИВАЛС-ЕЕ“, включващ в състава си „Проджект планинг енд Мениджмънт“ ООД и „Ивале. ЕООД“, че е бил изпълнител по договор No ...

02 - 36 - 987 от 24.08.2018 г. - МРРБ - Свързани документи

02 - 36 - 987 от 24.08.2018 г. - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/buyerprofile/attachments/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%94%20-%2002%20-%2036%20-%20987%20%D0%BE%D1%82%2024.08.2018%20%D0%B3.91c264c78fa092c58def06c6b31863b1.pd

23 авг. 2018 ... ИВАЛС-ЕЕ“, включващ в състава си „Проджект планинг енд Мениджмънт“ ООД и „Ивале. ЕООД“, че е бил изпълнител по договор No ...

Заповед № РС-18 от 25.04.2018 г. за допълване на ... - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/tiny/%D0%A0%D0%A1%202018/PC-18%20ot%202018.pdf

изготвен от „MMB Инженеринг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Проф. Георги Брадистилов“, № 6, представлявано от ...

амара Кулева. МРРБ, СЦР 1иколай Николов, МРРБ, ЮИР - ОПРР

http://www.bgregio.eu/media/Monitoring/4KN_OPRR_protokol_end.pdf

2 Дек 2015 ... Руска Бояджиева, община Бургас. Атанаска Николова, община Бургас. Янита Биразова, МРРБ. 1. Четвъртото заседание на Комитета ...

Протокол 2 - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/buyerprofile/attachments/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%202661e6b214cee1b9e24eb8d5017cbe18b.pdf?v=0.57

22 ян. 2019 ... заведение: УАСГ, образователна степен: магистър, специалност: ... Ръководител на екипа е предложен Мирослав Тодоров, за който е ...

Протокол № 3 - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/buyerprofile/attachments/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%E2%84%96%203bb1b1909cbcd45be7b222acb673354de.pdf?v=0.57

17 авг. 2018 ... ... обекти под логото Office 1 Superstore в градовете София, Пловдив, ... на кооперацията е преместен в нова логистична база Office. 1 ...

Кайтех - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/buyerprofile/attachments/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%85bff9def5513e2ec7404dc62dea1e962e.pdf?v=0.57

(gis.mrrb.government.bg) следва да бъдат осигурени. Базата данни следва да бъде оптимизирана, за да се подобри производителността и.

Приморско - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/6d85f77d576f6f0e932bcd0be35ef764.pdf

район на почивни станции и хотели, на север - брегова линия на Черно море. ... НЕК-ЕАД. Местоположението на трансформаторните постове е ... Бази с данни, доклади и карти, касаещи състоянието на околната среда: 1).

Untitled - МРРБ

https://www.mrrb.bg/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%2811%29.pdf

„Еко СТРОЙ" оод,. БУЛ. „Искър" No 19Б,. ГР.СвогЕ, 2260. НАА. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007 - 2013 www.bgregio.eu.

Наредба № РД-02-20-2 от 8 юни 2016 г. на МРРБ

http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Aktualizacia_22_June_2016/Nar%20hidroizolacii-29-07-16.pdf

8 юни 2016 ... НАРЕДБА № РД-02-20-2 ОТ 8 ЮНИ 2016 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ,. ИЗПЪЛНЕНИЕ, КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ.

представяне на документите за и от извършено пнк - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%AF%D0%9D%D0%95%20%D0%9D%D0%90%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%95%20%D0%97%D0

Заповед за назначаване на служебно правоотношение;. - Изменения на заповедта (ако е приложимо);. - Длъжностна характеристика - следва да е ...

Правила и нормативи за прилагане на ОУП и ... - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/bf422870db71defe81b8078d539ecb78.pdf

... НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ. София, юли 2016 г. ... устройствени зони и самостоятелни терени съгласно Приложение № 1. ко. 30. НИ. Чл.2. Основната ...

Приложения 4 към договор РД-02-29-229 от 29.08.2019 г. - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/buyerprofile/attachments/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%204%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%A0%D0%94-02-29-229%20

сайта на дружеството на адрес www.vivacom.bg. Постъпилите жалби, молби, ... З 950. 5800. Включено облачно пространство pcloud. 128 GB. 128 GB.

за разработване на Национална стратегия за ... - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/7d3f7da880fa0e5a47bcdc92fbd7bbdc.pdf

... на териториална кохезия с ЕС и разширяване на. 6 Вж. за повече информация : www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=law&type=4&id=424.

Наредба № РД-02-20-19 от 29 декември 2011 г. на МРРБ за ...

http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Aktualizacia_Jan_2016/Nar%20RD-02-20-19-Jan%202015.pdf

29 Дек 2011 ... Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (ДВ, бр. 13 от 2012 г.); 3. нормативните ...

Заповед № РД-02-14-862/16.10.2017 г. за утвърждаване ... - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/%D0%95%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%9D%D0%90%20%D0%A1%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%90%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%9D%D0

разработват индивидуални счетоводни/амортизационни политики, които са в ... натрупана амортизация, преоценка, годишна амортизационна норма,.

Разрешение за строеж № РС-61 от 26.06.2019 г. - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/tiny/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%A3%D0%9F%202019/RS-61.pdf

03.12.2018 г. и № АУ22-64-(2)/ 17.06.2019 г от Ангел Забуртов – генерален директор на. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ ...

Доклад за ОСВ на план: „Изменение на ОУП на Община ... - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/951d9ef631d70ce3526a65be9fb8ecb4.pdf

предназначението на земята за фотоволтаична централа. 13. №041065. „Кадиеви ... работеща строителна и транспортна механизация. В следващата ...

методически указания за изготвяне на регионалните ... - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/1c01b549a75645a6c03afdf9ccb46af1.pdf

Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици. ЕО. Екологична оценка. ЕС. Европейски съюз. ЕТК.

Доклад от работата на комисията част 2 - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/buyerprofile/attachments/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D

на Теленор България ЕАД, извън предложените безплатни минути ... лева без ДДС – 19.9000 (деветнадесет цяло девет нула нула нула) лв. 2. Цена за ...

доклад за първоначална оценка на състоянието на ... - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8286cdb96e5f04230defa0cca202

Златни пясъци и Св.Св. Константин и. Елена е ... (къмпинг „Свети Георги“ и Бялата лагуна) ... Варна – плаж Почивка, нудистки плаж (местност Свети.

разработване на методика за анализ, оценка и ... - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/Methodology_seismic_risk_20180131feadfb261d8a6648d4443a5063d98bd0.pdf

31 ян. 2018 ... живот, нараняване или други въздействия върху здравето на човека, ... Поради движението на Евроазиатската континентална плоча координатите на ... последователно изливане на местостроежа на плочите на пакета, междуетажни гладки ... (дървен гредоред или стоманени греди без.

Европейски опит и практики за междуобщинско ... - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/eb8aae16664e1663e153c9706bafdb0d.pdf

8 Презентация „Регионалните системи за управление на отпадъците и междуобщинско сътрудничество”,. Гинка Чавдарова ... за събиране на боклук и мобилно извозване на опасен боклук. Първоначалните ... Пътят на млякото;.

Частична предварителна оценка на въздействие - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA

тримесечіEltra BHнегкі н валидността на годишната винетка. Предложението е във ... месечна винетки. Това прави ... съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. ... 10-, 1ъЈые тернодЬТ. толкова 1о-малка да е заплащаната цена. Получената.

І Етап – Анализ и оценка на геоложкия риск - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/8b07943b0a02951571a09726a14d9eed.pdf

30 мар 2016 ... геолози, обобщен в Картата на геоложката опасност в България (Илиев ... Инженерно-геоложка карта на района в северната част от ...

SG14: Low Latency Meeting Minutes 2018/04/11- 2018 ... - open-std

http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/docs/papers/2018/p1071r0.pdf

2 May 2018 ... Jan williams: we use exception widely translte into a COM result, is that always a specifici eror code. A: have cstomization to enable that to write ...

Дисциплинарный регламент КХЛ. Сезоны 2017/2018, 2018/2019 ...

https://www.khl.ru/documents/KHL_disciplinary_regulations_2019.pdf

27 авг 2019 ... Запрет на регистрацию Контрактов и заявку Хоккеистов на сезон или ... 2. Положения Дисциплинарного регламента КХЛ, усиливающие ... 3. В исключительных случаях Дисциплинарный комитет при ... и уважения к символам государства во время звучания перед Матчем Чемпионата Госу-.

official catalogue 2018 официальный каталог 2018 - Энергетика и ...

http://energetika-restec.ru/netcat_files/userfiles/EE2018/Catalogue%20small.pdf

25 апр 2018 ... host a conference on human resources and social policies in the companies engaged ... являются ABB, Mennekes, HPM Australia, BG England, ... E-mail: [email protected] ... E-mail: [email protected]

education in the republic of bulgaria 2018 2018 - Национален ...

http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/publications/education2018.pdf

5. Еducation in the Republic of Bulgaria 2018. Methodological basics of educational statistics. • Начален и прогимназиален етап на ос- новното образование ...

IGF 2018: Internet of Trust - Day 1 - Monday 12 November 2018 ...

https://www.intgovforum.org/multilingual/index.php?q=filedepot_download%2F6785%2F1342

13.30-15.00. WS 376. Innovative Approaches to Connecting. Underserved Areas. WS 191. Truth or dare: how to reconcile internet and journalism? 8.30-9.00.

EUROPEAN COMMISSION Brussels, 7.5.2018 SWD(2018) 160 final ...

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2018/EN/SWD-2018-160-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF

7 May 2018 ... Source: Technopolis, extracted and collated from 'An introduction to ... Manufacture of non-domestic cooling and ventilation equipment. 28.29.

Bylye Gody. 2018. Vol. 49. Is. 3 Copyright © 2018 by International ...

http://oaji.net/pdf.html?n=2019%2F7-1563551080.pdf

В составе товарищества значились поселяне-собственники Елизавета Бор, Иван Кобер и Иван Пестман. Крупным мукомольным производством ...

Annual Report 2018 - Financial Statements 2018 SIX SIS Ltd

https://www.six-group.com/securities-services/dam/downloads/annual-report/2018/annualreport-six-sis-2018-en.pdf

1 Jan 2018 ... Since the end of September 2017 SIX SIS Ltd has been licensed as a CSD under the Swiss Financial Market. Infrastructure Act (FMIA) and is ...

EUROPEAN COMMISSION Brussels, 18.1.2018 SWD(2018) 7 final ...

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2018/EN/SWD-2018-7-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF

18 Jan 2018 ... 5.2.1. Could derogations be maintained in a definitive system without granting ... Denmark, Slovakia, Estonia, Bulgaria and Romania, while at the other extreme it ... A possible sub-option would be to only grant Member States three redued ... 24/11/2016. EP. Resolution. (considering that 'a simple system for.

действуют с 16.08.2018 по 19.08.2018 включительно - банк Раунд

https://www.round.ru/individuals/mobile_payments/mobcom_15.08.2018.pdf

Туроператор Дельфин. 117001596. Отдых, туризм и проезд. 3,51. ООО «Турфирма «Дельфин» delfin-tour.ru. РФ/Мегафон ... ООО «Бел-Телетот» tennisi.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.