ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената ...

15 септ. 2006 ... 8 от 2016 г. , в сила от 29.01.2016 г.) За доставка на ... 2 от закона, съответно идентификационен номер по смисъла на § 1 ППЗДДС или.

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената ... - Свързани документи

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената ...

https://www.minfin.bg/upload/15617/PRAVILNIK_za_prilagane_na_Zakona_za_danyk_vyrhu_dobavenata_stojnost.pdf

15 септ. 2006 ... 8 от 2016 г. , в сила от 29.01.2016 г.) За доставка на ... 2 от закона, съответно идентификационен номер по смисъла на § 1 ППЗДДС или.

Промени в Закона за данък върху добавената стойност

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/bg/pdf/bg-Tax-News-BG-VATA_2.pdf

1 ян. 2019 ... начисляване на ДДС при внос. Обезпечение при доставки на течни горива. Местен таван при предоставяне на електронни услуги.

(ДДС) Данък върху добавената стойност

http://www.hbcbg.com/files/custom/HORIZONS/3_VAT.pdf

С данък върху добавената стойност (ДДС) се облага потреблението на стоки и услу- ги. Българското законодателството, регламентиращо облагането ...

ЗАКОН за данък върху добавената стойност Обн., ДВ, бр. 153 от ...

https://www.minfin.bg/upload/382/ZDDS _2_2006.pdf

23 Дек 1998 ... ОБХВАТ НА ЗАКОНА. Предметен обхват. Чл. 1. Данък върху добавената стойност, наричан по-нататък "данък", се дължи за.

Законът за данък върху добавената стойност

http://www.forcom-bg.com/dds/5/pdf/5.1.pdf

Цел на закона. Чл. Този закон урежда облагането с данък върху добавената стойност. (ДДС). обект на облагане. Чл. 2. С данък върху добавената ...

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

https://www.damtn.government.bg/wp-content/uploads/2019/06/zakon-za-danak-varhu-dobavenata-stoinost.pdf

1 ян. 2017 ... ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 6 Декември ... 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Не са данъчно задължени.

Указание относно прилагането на Закона за данък върху ...

https://www.minfin.bg/upload/10961/Ukazania.pdf

туристическият данък по Закона за месните данъци и такси (ЗМДТ) се включва в данъчната основа на настаняването (чл.26, ал.3, т.1 от ЗДДС);.

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за народната ... - МОН

https://www.mon.bg/upload/4271/pravilnik_zkn_narodnata_prosveta.pdf

30 юли 1999 ... лична карта на ученика; протокол от специализирана по профила на заболяването ... 1, 2 и 4 имат и следните права и задължения:.

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за опазване на ...

https://www.mzh.government.bg/odz-pernik/Libraries/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/PRAVILNIK_za_prilagane_na_Zakona_za_opazvane_na_zemedelskite_zemi.sflb.ashx

3 ЗСПЗЗ. Чл. 53. (1) Земеделската земя, върху която е извършено строителство преди влизането в сила на Закона за собствеността и ползването на ...

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ...

http://nma.bg/uploads/files/pravilnik-zrasrb-07.2018.pdf

ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.) С правилника се урежда прилагането на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). (2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от ... 4. препоръки за по-нататъшното развитие на докторантурата, като при необходимост препоръчва ...

1 ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на ...

https://ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2014/09/prvl-ZRAS-060718.pdf

24 септ. 2010 ... България (ЗРАСРБ). (2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.) С този правилник се определят и минималните национални ...

Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу ...

https://www.minfin.bg/upload/553/Pravilnik_zzmsip.pdf

9 Окт 1998 ... 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП се подава пред лицето по чл. ... 3, ал. 2 и 3 ЗМИП изисква, а клиентът подава декларация по чл. 4, ал.

2019g. Правилник за прилагане на закона за развитието на ...

http://www.bio21.bas.bg/imb/files/Regulations%202019.pdf

правилниците си и допълнителни изисквания към кандидатите за заемане на академични длъжности при спазване на ЗРАСРБ и на този правилник.

Правилник за прилагане на закона развитието на академичния ...

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider61/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0/pravilnik-za-prilagane-na-zakona-za-razvitieto-na-_6.pdf?sfvrsn=971cb26_0

г С правилника се урежда прилагането на Закона за развитието на академичния състав в Република България ЗРАСРБ. Нова ДВ бр от г в сила от.

Правилник за прилагане на Закона за акцизите - Министерство ...

https://www.minfin.bg/upload/551/pravilnik_za_prilagane_na_zakona_za_akcizite.pdf

23 февр. 1999 ... Акцизът за вина и ракии, произведени от физически лица от плодове и ... на началното екстрактно съдържание в градуси Плато на видовете пива ... следва да имат таблица за определяне на вместимостите им,.

правилник за прилагане на закона за движението по пътищата

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider8/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/02f8d75f-prprzdvppdf.pdf

действие или бездействие оказва влияние на движението по пътя. ... в) повреден е карданният вал или полуваловете; ... движение, когато отстраняването на неизправността на място е ... а) "Преминаването е разрешено" за водачите на пътни превозни ... 8. тегленето с гъвкава връзка по хлъзгав път.

Правилник за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените ...

https://www.mod.bg/bg/doc/podzakonovi_aktove/20090612_pravilnik_prilagane_ZOVS.pdf

12 юни 2009 ... 3. писмено уведомява кандидатите за резултатите от класирането и връща ... дисциплинарно наказание "понижаване на военното звание с ... събиране на доказателства за извършеното нарушение, ... (2) Към протокола се прилагат всички събрани доказателства и писмени обяснения.

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за лова и ... - Biodiversity.bg

http://www.biodiversity.bg/files/File/prav_bg_zakonzalova.pdf

пъдпъдък. - до 15 броя, а по линия на организирания ловен туризъм. - до 30 броя;. 2. (нова - ДВ, бр. ... 2. необходимостта от създаване и попълване на учебни колекции;. 3. графикът, програмата и ... Клетки за кучета. 9. Рецепция ...

Правилник за прилагане на закона за държавните помощи

http://minimis.minfin.bg/Files/PPZDP.pdf

съхранява и предоставя за справки информация за предоставените и получени минимални помощи съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 от 2014 г. и ...

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за експортния контрол на ...

http://www.exportcontrol.bg/docs/Pravilnik_za_prilagane_na_Zakona_za_eksportniq_kontrol_na_produkti_svyrzani_s_otbranata_i_na_izdeliq.pdf

6. копия на документи, удостоверяващи произхода, придобиването, техническите характеристики и ... стоката, условия на доставка, стойност, срок за изпълнение; ... 6. писмена декларация по образец от крайния потребител, че:.

Правилник за прилагане на закона за народната просвета

https://www.navet.government.bg/bg/media/PPZNP_05_09_14.pdf

1. не заплащат такси за училищно обучение в рамките на държавните образователни ... Завършването на II и III клас се удостоверява с ученическа книжка. ... ползват есенна, коледна, зимна, пролетна и/или великденска и лятна.

правилник за прилагане на закона за обществените поръчки - aop

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/Normativna%20baza/PPZOP_16_12_2014_1.pdf

определяне на цените по договори, сключвани по реда на чл. 12, ал. 1, т. ... Чл. 2. (1) Лицата по чл. 7, т. 5 и 6 ЗОП имат качеството на възложители само ... 12а и 14 се изготвя съгласно образци, утвърдени от изпълнителния ... списък в приложение № 2, договорът за обществена поръчка се сключва на ...

Правилник на БАН за прилагане на ЗРАСРБ приет 20181029 ...

http://ipn-bg.org/media/dokumenti/zakoni_dokturanturi/v2018/Pravilnik_BAN_2018.pdf

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Чл. 1. (1) (Изм. – 29.10.2018 г.) Този Правилник урежда условията, реда и изискванията по прилагането на Закона за ...

последни промени в закона за данъците върху доходите на ...

https://www.afa.bg/news/index/download/lang/bg/file/ZmlsZXMvbmV3cy9maWxlLzUwMDQwNjYwOC04NjAtMi01MTcucGRm

5 Дек 2017 ... Крайният срок за подаване на годишните данъчни декларации ... доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. Предвижда се декларациите по чл.

Правилник Общ правилник В апартаментите, общите ... - Jakobstad

https://www.jakobstad.fi/assets/1/Uploads/ordningsregler-bulgariska.pdf

Килимите и завивките трябва да се тупат на определеното за целта място. 9. Домашните любимци трябва да се водят на каишка извън жилището и не ...

Окончателен данък при източника по чл. 37, ал. 1, т. 7 от ЗДДФЛ ...

http://www.vkslawyersbg.com/wp-content/uploads/2015/07/Okonchatelen-danak-pri-iztocnika.pdf

облагат „възнагражденията за технически услуги“ от източник в България, ... 1. възнаграждението да е начислено/изплатено на чуждестранно физическо лице. ... да сключат договор не представлява „техническа услуга“4.

особености при начисляване на данък добавена стойност в ...

https://vsim-journal.info/index.php?journal=vsim&page=article&op=view&path%5B%5D=115&path%5B%5D=Atanasov-2016-1

Резюме: В статията се разглеждат особеностите при начисляване на данък добавена стойност (ДДС) в процеса на ценообразуване в туризма от ...

Патентният данък вече се определя от общините Стари ...

http://www.edksoft.com/docs/PatentenDanukOtObshtinite.pdf

15 юни 2008 ... Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни ...

Данък уикенд и свързаното с него данъчно третиране на ...

https://www.legaldl.com/the-weekend-tax/?pdf=361

Целта и логиката на данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Директива 2006/112/ЕО относно общата система ...

Методологическо ръководство по прилагане на СБП

https://www.minfin.bg/upload/181/COA-TRANSITIONAL-MANUAL.pdf

сметки с оглед отграничаване на незавършеното строителство от ... не и основен ремонт на инфраструктурни обекти по стопански начин – сметки.

практическо ръководство за прилагане на ... - aop

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/novini/Handbook_22-03-2017_last.pdf

22 мар 2017 ... изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни ... възложителят трябва да докаже на кои дати са били изпратени чрез потвърждение за ... Отказът се съобщава на възложителя в срок 3 работни дни, считано ... търговци, в размер от 1000 лв. до 50 000лв.

Административно споразумение за прилагане на Спогодбата ...

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=5f7523b5-cd04-4d69-b6a2-89d6029ef1ef

1, ал. 1, т. 5 от Спогодбата са: В Черна гора: 1. За болест. - Фонд за здравно осигуряване на Черна гора, Подгорица. 2. За старост, смърт и инвалидност.

Хармонизирано прилагане на Регламент (ЕС) № 225 ... - БАБХ

http://babh.government.bg/uploads/File/Actuality/KF/13-0192-5-KF-Reglament_225_2012.pdf

или дестилирани, мастен алкохол, естери или на глицерин, или на глицерол. Ако ... процес, което изключва използването на глицерина за фураж.

НАРЕДБА № 14 от 28.05.2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 ...

https://www.dfz.bg/assets/8467/NAREDBA_14_ot_28.05.2015_g_podmqrka_6.1.pdf

28 май 2015 ... Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ... 3. за увеличение на СПО на стопанството, изцяло свързано с отглеждане на животни и/ или култури от сектор ... Пъдпъдъци и други птици.

наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в ...

http://mobility.government.bg/root/f/documents/0/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D0

отменения Единен класификатор на длъжностите в администрацията, които не са предвидени за съответната администрация в Класификатора на ...

Всеобхватна оценка на потенциала за прилагане на ...

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/bul_chp.pdf

Добрич. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 534. 48. 119. 701. Кърджали. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 453. 28. 99. 581 ... Добрич. 3,5. Кърджали. 2,7. Кюстендил. 2,3. Ловеч. 1,9. Монтана. 2,0.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.