клинични симптоми на токсокароза при изследвани пациенти за ...

неспецифични клинични симптоми), очна форма, “ скрита” (субклинична ... спазми, пневмония, и респираторна недостатъчност е описана връзка от ...

клинични симптоми на токсокароза при изследвани пациенти за ... - Свързани документи

клинични симптоми на токсокароза при изследвани пациенти за ...

http://www.sustz.com/journal/VolumeIV/Number1/Papers/EKaneva1.pdf

неспецифични клинични симптоми), очна форма, “ скрита” (субклинична ... спазми, пневмония, и респираторна недостатъчност е описана връзка от ...

Клинични препоръки за лечението при възрастни пациенти с ...

http://www.european-renal-best-practice.org/sites/default/files/u33/Bulgarian%20-%20Elderly%20summary%20OK%20print.pdf

10 биохимични индикатора: възраст, пол, етнос, изчислена ГФ, съотношение албумин:креатинин в прясна урина, наличие на захарен диабет,.

ТОКСОКАРОЗА (TOXOCAROSIS) - СИНДРОМ LARVA MIGRANS ...

https://srzi.bg/uploads/pages/Promociq_i_profilaktika/7.Bolesti/Toksokaroza.pdf

измиване на нискостеблените плодове и зеленчуци, паспортизация и дехелминтизация на кучетата и котките. Диспансерното наблюдение на болните ...

18 сиМптОМи, признаци и ОтклОнения От нОрМата, Открити при ...

http://www.ncphp.government.bg/files/nczi/MKB/Med_standart_o.pdf

ходящ код за външни причини, защото нито пневмония, нито язва на ... се кодират различно, в зависимост от това дали пациентът е изписан вкъщи или ... Изследванията изключват други възможни диагнози и лечение не е ...

Клинични пътеки 2017

http://www.mbalmontana.com/userfiles/files/klinichni-pateki-2017.pdf

Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение (само процедури с кодове: 04.03; 04.07; 04.2; 04.3; 04.43; 04.44; ...

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ - Каспела

https://kaspela.com/wp-content/uploads/2020/02/%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%90-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-2020-%D0%9A%D0%9F-24.01.20.pdf

Код УМБАЛ „КАСПЕЛА“ЕООД. ЦЕНОРАЗПИС –ВТОРА ЧАСТ –КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ - в сила от. 24.01.2020 г. Цена по. Здравна каса. Цена за.

приложение № 17б „клинични пътеки № 51, 120 и 206” - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=812225AAE2275FFEE05400144FFB42AE

Включва: оклузия и стеноза на церебрални и прецеребрални артерии, предизвикващи мозъчен инфаркт ... вертебрална артерия. Друга ангиография.

клинични и имунологични проучвания на ... - НЦЗПБ

https://www.ncipd.org/images/UserFiles/File/Nikolov/Avtoreferat.pdf

АКЛА антикардиолипинови антитела. ЦИК циркулиращи имунни комплекси. АФЛА антифосфолипидния антитела. АФЛС антифосфолипиден синдром.

Приложение № 9 към чл. 1 КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ Клинична ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=12221

по МКБ-10: O10.0, O10.1, O10.2, O10.3, O10.4, O10.9, O11, O14.0 O14.1, O15.0, ... 1.4.2.3. необходимост от активно лечение на ХОББ при наличие на поне ...

приложение № 17 клинични пътеки - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=9D1BEE60DD022ABBE05400144FFB42AE

денонощието (къпане, тоалет на пъпа и очите). Ваксиниране на ... M99.33 ВАКСИНАЦИЯ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗА прилагане на ... Изключва: комбинирано прилагане на дифтерия-тетанус-коклюш - 99.39 ... M99.55 ПРОФИЛАКТИЧНО ПРИЛАГАНЕ НА ВАКСИНА СРЕЩУ ДРУГИ БОЛЕСТИ ваксинация срещу:.

Клинични случаи - Медицински Университет

http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/bitstream/10861/905/1/Stoyanova_et-al_OM-4-2013.pdf

Ключови думи: афективно разстройство, захарен диабет тип 1, ... ЗД се дели на четири типа [2]: ... ЗД тип. 2 има и при пациенти с биполярно афективно.

ветеринарна медицина клинични поведенчески реакции на ...

https://animalscience-bg.org/page/download.php?articleID=334

Породата българска Мурра е създадена чрез поглъщателно кръстосване на български среди- земноморски бивол с индийската порода Мурра.

МОРАЛНО-ЕТИЧНИ И КЛИНИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА АБОРТА

http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/bitstream/10861/83/1/Petrov-P-et-al_obshta-3-08.pdf

биохимична фаза до 5-а-6-а гестационна седмица, когато зародишът все ... phase up to 5th-6th gestational week), when the embryo is still a complex of ...

Инструментариум за вземане на клинични решения - Index of

http://host.bglot.com/cardiobgdl/EUGuidelines/ACC_Toolkit_Body.pdf

кардиоверзио или ендомиокардна биопсия. • Аортна дисекация, аортна клапна болест или хипертрофич- на кардиомиопатия. • Белодробен емболизъм ...

клинични случаи case reports - Медицински университет

http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/bitstream/10861/669/1/Grozeva-V_%20and_%20M_Boyanov_BMJ_1-13.pdf

ХИПОПИТУИТАРИЗЪМ В РEЗУЛТАТ НА АГЕНЕЗИЯ НА ХИПОФИЗНАТА. ДРЪЖКА – ЛИТЕРАТУРНИ ДАННИ И ОПИСАНИЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ.

Заплатени средства за болнична медицинска помощ (клинични ...

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=4436c7e8-2993-4a6f-b71b-96725f71d959

МБАЛ "Сити клиник - Св.Георги" ЕООД гр.Монтана. 1 488 570. 105 617 ... УМБАЛ Св. Георги ЕАД Пловдив. 79 063 401 ... СХБАЛ - Папуров ООД. 1 008 652.

проучвания върху някои клинични и психологични аспекти на ...

http://www.mu-varna.bg/BG/AboutUs/Documents/biblioteka/2015/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D1%8A%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%20%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf

6. Използвани съкращения. БАР – биполярно афективно разстройство ... когато е очертано и отграничено биполярното разстройство тип II. Следващ.

Клинични пътеки, за които УМБАЛ „Св. Екатерина“ има сключен ...

http://svetaekaterina.eu/wp-content/uploads/Klinichni_pateki.pdf

КП №33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения. КП №34 Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст.

ветеринарна медицина клинични поведенчески реакции на биволи

https://animalscience-bg.org/page/download.php?articleID=334

популация от биволи (българска Мурра). Износът и използването на българска Мурра в чужди страни започва от 1971 г. като до 1995 г са експортирани ...

Наръчник за пациенти с миелофиброза

http://healthedu.eu/sites/healthedu.eu/files/1530265730_broshura_mielofibroza_pacienta.pdf

ване на костния мозък, като например есенциална тромбоцитемия (ЕТ) или полицитемия вера (ПВ) – в този случай състоянието Ви е известно като ...

Ръководство за пациенти с хронична ИТП

https://hematology.bg/wp-content/uploads/2018/02/A5_08.2016-4.pdf

поради намаления брой тромбоцити в тялото. Какво представляват тромбоцитите? Тромбоцитите са малки съставни частици на кръвта, които и` ...

особености на рехабилитацията при пациенти с белодробен ...

http://journals.mu-varna.bg/index.php/hl/article/download/5051/4484

При пациентите с белодробен тромбоемболизъм са подходящи аеробни натоварвания съобразно клиничната картина и рехабилитационния потен-.

15. Необходимост от указания при пациенти на антикоагулантна ...

http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp12/8.3/8.3-15.pdf

Оралните антикоагуланти с непряко действие (кумаринови производни) имат широко клинично приложение в медицината. Те са лекарства, които се.

приложение на ренохелп м при пациенти c рецидивиращи ...

http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/bitstream/10861/928/1/Zlatkov-B_et-al_med-2-2014.pdf

чие на сигнификантна бактериурия в съчетание с дизурия и/или фебрилитет, и/или уростаза при рутинни прегледи на бъбречнотрансплантирани-.

„РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ФРАКТУРИ НА КОЛКОТ КАЈ ПАЦИЕНТИ ...

http://eprints.ugd.edu.mk/12903/1/%D0%8F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%20%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8-%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D

... (статички и динамички респираторни вежби, дијафрагмално дишење, перкуторна масажа и дренажа, инхалација со бронхолитици и муколитици;.

17. Възстановяване на кожната сетивност при пациенти с ...

http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp15/8.1/8.1-17.pdf

(хипестезия) при началното тестуване. По–малка част от тях – 6 лица бяха с повишена от нормалната степен на сетивност (хиперестезия), като 4 ...

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЕТРАЛЕКС ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНА ...

http://bnsavs.org/uploaded_files/files/articles/Angiology%20Magazine-5.pdf

Проф. Васил Анастасов (Пловдив). Проф. Тодор ... 2012 г.) в амбулаторни условия към кабинета по ... съдов хирург бих желал да споделя по-детайлно.

„Индивидуализирани лечебни стратегии при пациенти с ...

http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/bitstream/10861/1616/1/Svetlana_Shumarova-dis.PDF

адренални тумори, включващи феохромоцитом и кортикален аденом. Средното ... Контралатералната надбъбречна жлеза се засяга от метастази от ...

наръчник в помощ на пациенти с онкологични заболявания и ...

http://oncobg.info/uploads/publications/files/publications_34f5c5f6a9994edd13a73f01a47e0023.pdf

Пет дни по-късно разбрах какво е да си умрял. Няма описване това ... ген, мамограф, скенер, ядрено-магнитен резонанс, PET/CT и SPECT/CT.

Подход при хирургично лечение на пациенти с първичен ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/159985/1140047/version/1/file/Autoreferat_Phd_Thesis_Philipov.pdf

28 юли 2016 ... Експерименталните изследвания върху трансформирани хепатоцити в клетъчни култури и тяхното приложение като модел за ...

Ръководство за пациенти с хронична имунна тромбоцитопения

http://healthedu.eu/sites/healthedu.eu/files/1530265315_brochure_itp.pdf

по-големи синини (екхимози), малки червени точици по кожата или лигавиците (петехии), необичайно силно кървене от носа, венците, менструално ...

кардиоренален синдром при пациенти с хбз и костно - Varna

http://journals.mu-varna.bg/index.php/hl/article/download/5190/4546

ПАЦИЕНТИ С ХБЗ И КОСТНО-. МИНЕРАЛНИ ... едем/ застой); 2) белодробен оток; 3) хипертен- ... натриуретичен пептид; BNP – мозъчен натри-.

оценка на разходите при пациенти с хобб показани за ...

http://brsnet.bg/wp-content/uploads/2016/05/TM20157-4_50-56.pdf

Цел: Да се проучат разходите при пациенти с ХОББ и тежка хипоксемия в покой показани за лечение с продължителна домашна кислородотерапия ...

Препоръки за добра клинична практика при пациенти със ...

http://www.european-renal-best-practice.org/sites/default/files/Diabetes%20-%20Bulgarian%20140416%20FINAL.pdf

контролни изследвания) предимство пред по-либерален режим при тази група болни ... перитонеална диализа, различните видове трансплантация, е от важно ... рентгеново изследване, при рискови ситуации за остро бъбречно.

„ Хомеостаза на желязото при здрави хора и пациенти с ...

http://mu-varna.bg/BG/Research/Documents/bilyana%20ilkovska/Stanovishte-Kanazirev-Ilkovska.pdf

20 Дек 2016 ... функционален железен дефицит. По този начин хепсидина е участвува в процесите на оксидативен стрес и се явява като междинно ...

остеохондроза професионални пациенти - allatra-bolgaria

http://allatra-bolgaria.info/wp-content/uploads/2018/03/osteochondroza-book-ctp.pdf

... НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ. Какво е това остеохондроза на гръбначния стълб? ... та показва, че няма и не може да има лекарство, което лекува остеохондрозата ... срещу олимпийските богове и по заповед на Зевс трябвало да крепи небесния ... страх от развитие на шизофрения и всякакви други странно-.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.