И Н С Т Р У К Ц И Я - Министерство на финансите

б) копие на пътния лист или пътната книжка на превозното средство, заверено от ... Заповедта следва да бъде изготвена на официална бланка на ...

И Н С Т Р У К Ц И Я - Министерство на финансите - Свързани документи

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

https://www.minfin.bg/document/18700:1

нето на амортизациите от бюджетните организации ще се основава като ... стойност се изчислява като разлика между отчетната стойност на актива и не- ... подход на бруто-стойности – в амортизационния план се въвежда.

И Н С Т Р У К Ц И Я - Министерство на финансите

https://www.minfin.bg/upload/5090/Instruction-NC-10.09.2007.pdf

б) копие на пътния лист или пътната книжка на превозното средство, заверено от ... Заповедта следва да бъде изготвена на официална бланка на ...

Р Е Ш Е Н И Е № 768 - Министерство на финансите

http://www.minfin.bg/upload/38927/RMS proekt budget 2019.pdf

28 Окт 2018 ... Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Земеделие“ ... периода 2018-2022 година и Националната пътна карта за ... отстраняване на минали екологични щети на „Лукойл Нефтохим ...

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я - Министерство на финансите

https://www.minfin.bg/document/18851:1

31 Окт 2016 ... Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд ... научните изследвания и на Националната пътна карта за научна ... на сключените договори между общините и превозвачите и ... програмите за отстраняване на минали екологични щети на „Лукойл Нефтохим Бургас”.

Р Е Ш Е Н И Е - Министерство на финансите

https://www.minfin.bg/upload/20783/RMS 2018_.pdf

4 за неспециализираните училища без професионалните гимназии и детските градини ... Помощно училище – интернат/център за специална ...

No Title - Министерство на финансите

https://www.minfin.bg/upload/9539/NAREDBA_za_oznacavaneto_i_tyrgovskoto_predstavqne_na_vinata_spirtnite_napitki_i_produktite_ot_grozde.pdf

вино и спиртни напитки и стимулирането на производството на качествени ... произведени от дестилати, съзрявали в дъбови бъчви, като средната.

Untitled - Министерство на финансите

https://www.minfin.bg/document/17459:2

29 Дек 2015 ... Тези указания се издават на основание чл. ... между централния бюджет и бюджетите на общините за 2016 г. под ... 1 от ЗПФ в срок до 15 работни дни от внасянето ... електронно подаване на декларации по ЗМДТ с ПИК на НАП и ... ЗЗБУТ, за медикаменти и други разходи за издръжка, ...

Протокол 1 [pdf] - Министерство на финансите

https://www.minfin.bg/upload/41282/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_1_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf

14 юни 2019 ... „Джей Би Електроникс“ ЕООД ... „Парафлоу Комуникейшънс“ ООД . ... „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“. ЕООД. 1, 2. 13. | „ЦАПК ПРОГРЕС ...

Амортизации - Министерство на финансите

https://www.minfin.bg/upload/19321/DDS-05-2016-SS4-Amortizacii.pdf

и) амортизационна норма - частта от амортизируемата стойност, опре- ... ЗКПО данъчни амортизационни норми, по принцип не следва да се вземат ...

БДС № 10 / 15.07.2002 г. - Министерство на финансите

https://www.minfin.bg/upload/23/BDS-10-2002-SEBRA-municipalities.pdf

”Бюджетно платежно нареждане” (формуляр – образец 1092 Р) за целева субси- дия за капиталови разходи срещу БАЕ кода на МФ 990 3 444-8 са:.

Приложение 4 [pdf] - Министерство на финансите

https://www.minfin.bg/upload/35912/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%204.pdf

b) Времето за реакция се отчита от момента на съобщаване до момента на потвърждаване регистрирането на заявката от Изпълнителят през ...

2015 г. - Министерство на финансите

https://www.minfin.bg/document/17983:2

15 апр 2016 ... Април 2016 г., Министерство на финансите, Група за ... чен и технически надзор ... ЗДДС – Закон за данък върху добавената стойност ... ставлява 54,9 % изпълнение на актуализирания годишен план. ... на лица без сключени пис- ... платен акциз, като отпадна и ... Извършен е преглед и усъ-.

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ... - Конституционен съд

http://www.constcourt.bg/bg/Acts/Download/c01116ed-924c-4661-947c-4c65ed177c02

изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 98 ... 10, ал. 1, изр. второ от Закона за митниците /ЗМ/.

инвестиционно злато - Министерство на финансите

https://www.minfin.bg/upload/19168/zmf_inv_zlato.pdf

Година на емисия в периода ... „Лунен календар",. Австралия ... долара. 916.7. 2018. „Св. Св. Константин и. Елена”, България. 8.4. 100 лева. 999. 2013.

Констативен протокол.pdf - Министерство на финансите

https://www.minfin.bg/upload/30508/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf

7 мар 2016 ... „Юзит Калърс България“ од 6 март 2016, 16:59:13. "Аргус травел Интернешънъл" 7 март 2016, 12:00:52. ЕООД. Обединение "МТБ" ...

Фондове на ЕС в България - Министерство на финансите

https://www.minfin.bg/upload/18779/Fondove.pdf

ЕС. Европейски съюз. ЕСИФ. Европейски структурни и инвестиционни фондове. ЕФРР. Европейски фонд за регионално развитие. ЕФР. Европейски ...

СПОР-12-05-06.2017 [pdf] - Министерство на финансите

https://www.minfin.bg/upload/30781/%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0-12-05-06.2017.pdf

[email protected], тел. 032/628820 и 0894/343254. Чл. 1. Всички уведомления, направени между страните по рамковото споразумение ...

указание 03-2006 - Министерство на финансите

https://www.minfin.bg/upload/142/Ukazanie_03_2006.pdf

Съставяне на преводно нареждане за кредитен превод . ... (5) Преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета œ Приложение № 9 ...

средносрочна бюджетна прогноза - Министерство на финансите

http://www.minfin.bg/upload/40604/3-DRAFT_MTBF%202020-2022.pdf

Настоящата средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. съдържа ... голям мащаб, реализируеми поетапно във времето с ангажиране на ... дългосрочна макроикономическа прогноза и съответните оценки за ...

Допълнителни пояснения относно ... - Министерство на финансите

https://www.minfin.bg/upload/15042/DDS-08-2014-COA-Additional-Guidelines.pdf

Отчитане на операциите, свързани с отпускането на аванси ... А) за начисляване на задължението към доставчици на база на представените от.

годишен доклад за 2000 г. - Министерство на финансите

https://www.minfin.bg/upload/2716/rr_2000.pdf

рамките на договора за лизинг или наемане. Беше постигнат добър прогрес в ... Тази категория може да включва също и пикапи. Източници. Обща площ ...

България 2020 в периода 2019-2020 - Министерство на финансите

https://www.minfin.bg/upload/40979/Bulgaria_2020-2019-2020.pdf

3 Окт 2018 ... 15.03.2018 г. бе сключен договор с избрания изпълнител ДЗЗД „АФ-ЕМГ Консулт“. Във връзка със закъснението в изпълнението на ...

Заповед на министъра на финансите №863/04.08.2014 - eufunds

https://www.eufunds.bg/sites/default/files/2018-11/1424454835.pdf

Република България за програмния период 2014-2020 г., списък с ... Ивет Тумбева – главен експерт в отдел „Програмиране, търгуване и договаряне“,.

Указание на министъра на финансите относно прилагането на ...

https://www.minfin.bg/upload/9235/PDF040.PDF

1 ян. 2011 ... В чл. 44 от ЗДДФЛ са допълнени разпоредби, в сила от 01.01.2011 г., предвиждащи авансовият данък за доходи от наем да се удържа и ...

Министерство на вътрешните работи, Министерство на ... - ILO

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/97283/115367/F1855306845/BGR-97283.pdf

10 ноем. 2014 ... съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. на Министерството на ... 1 се издава нова заповед съобразно настъпилите изменения. Чл. 68.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ МИНИСТЕРСТВО ...

http://unipos-bg.com/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=4241

на горящата и на съседните й колони, разположени на разстояние, ... разстояния от вертикалната равнина, преминаваща през оста на крайния.

З А П О В Е Д У Т В Ъ Р Ж Д А В А М - Министерство на ...

https://xn--l1acc.xn--90ae/upload/3451/5210105_IIIst.pdf

Изпитна тема № 4: ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ПРИ ПРОГРАМИРАНЕ НА. МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ С ЦПУ. План-тезис: Кодиране на информацията.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я - Министерство на ...

http://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/06/12/doklad_emnkp_2015.pdf

19 Окт 2015 ... местата за почивка на животни по време на транспортиране; ... http://babh.government.bg/bg/actualno-department-health&article_id=107.html ... „Фантастико“, „Хит“, „Кауфланд“ и „Лидл“, за установяване спазването ...

1 | Page - Министерство

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/09/12/procurment_maintenance_final_11092015_za_saita.pdf

12 септ. 2015 ... Министерството на здравеопазването“, включваща 10 ... претоварва съществуващата мрежа и да не предизвиква спиране на работата или дупки в сигурността. 3. Поддръжката следва да е за Windows/Linux операционни ... Възможност за конфигуриране на ъпдейтите през интернет или ...

С П И С Ъ К - Министерство на отбраната

https://www.mod.bg/bg/doc/obiavi/2018/20180711_Spisuk_dop_nedop_DOA.pdf

11 юли 2018 ... „Отбранителна аквизиция“. Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия реши:.

Тверь - Министерство

https://minpromit.tver.ru/deyatelnost-iogv/napravleniya/promyshlennost/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202018.pdf

поставляется в США, Англию, Италию,. Финляндию и ... пица «Каскад» обладает одновременно продольной и ... «Вино-Гранде» сертифицирована и со-.

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4° 40° 80 - Министерство на образованието и ...

https://xn--l1acc.xn--90ae/upload/2515/09_ChP_5kl.pdf

Тест по ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА за V клас. 1. Най-голямото тяло ... вярната комбинация. 6. В трите съда има вода с различни температури. В кой от тях.

А Г Р О С Т А Т И С Т И К А - Министерство на земеделието ...

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/07/05/ra344_milkproducts2017-bg.pdf

5 юли 2018 ... на кашкавал, представляващо 37% от цялото производство. Най-много бяло саламурено сирене (графика 7) е произведено в Северния ...

тук. - Министерство на културата

http://mc.government.bg/images/kalendar%20EDN2017.pdf

6 септ. 2017 ... 10.30 ч. – Дунавски парк - Детско утро „Аз опознавам моя роден ... Събитие: Втори фолклорен събор "На мегдана, край чешмата в село.

Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д - Министерство на транспорта

https://www.mtitc.government.bg/upload/docs/Annual_Report_2008_final_za_zasedanie_r.pdf

Цени на фиксираната гласова телефонна услуга на „БТК” АД………...... 38. 2. Мобилни ... Телефонен указател за номерата на абонатите на фиксираните мрежи и предоставяне на ... Globul National Contact. • Globul Mobile Meeting.

сборник - Министерство

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/04/29/sbornik-protokoli-klinichno-povedenie-speshnata-meditsina-kniga.pdf

29 апр 2015 ... гледна точка на спешната медицина е унифициран, главно по отношение на началните ... в) застойна сърдечна недостатъчност-фурантрил i.v., нитрат i.v., кислрод, при показания ... Физиологично най-вредна е ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.