приложение №1 - Софийски университет

Пенева, Л. /в съавт/ Скрининг тест за тригодишни деца. Ръководство. С., Булвест 2000, 2014, с. 13-21; 91-134. Разработването на Скрининг теста за ...

приложение №1 - Софийски университет - Свързани документи

Приложение № 1 - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/212318/1433597/version/1/file/avtoreferat_last.pdf

Дисертационният труд е с обем от 201 страници и съдържа увод, теоретична част, състояща се от пет глави, емпирична част, състояща се от три глави ...

приложение №1 - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/146962/1065382/version/1/file/Resume_Publikacii.pdf

Пенева, Л. /в съавт/ Скрининг тест за тригодишни деца. Ръководство. С., Булвест 2000, 2014, с. 13-21; 91-134. Разработването на Скрининг теста за ...

Г О Д И Ш Н И К - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/85250/661980/version/1/file/SOC.DEIN.t.103.pdf

Коя ви беше любимата приказка през детството? 2. Кой ви я разказваше, ... „Съботната вечер“ толкова напомня на Магарешката кожа на братя Грим.

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/153733/1104464/version/1/file/Bilyana Ovcharova avtoreferat.pdf

език с неексплицитно изразен подлог в личните изречения и език, при ... Методологията на изследването е на базата на теоретичен модел и корпусно ... На дървовидната структура е показан синтактичен елемент, който не е на.

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/93465/715460/version/1/file/publichna pokana-smr-dokumentacia.pdf

заверено копие/. Предлагана цена (по образец) Ценовата оферта (за всяка ... 70 фаянсова облицовка с лепило по стени на фуга 2 мм при ремонти м².

Д И С Е Р Т А Ц И Я - Софийски университет

https://www.fmi.uni-sofia.bg/sites/default/files/dissertation_work_of_phd/05disertacia_vutova.pdf

По времето на Ренесанса Декарт прави опит да разработи правила за ... Да разгледаме твърдението: „В правоъгълния триъгълник квадратът на най-.

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ

https://diuu.bg/wp-content/uploads/2014/06/Pravilnik_SU_Acad_Sastav_2012.pdf

12. Три комплекта от научните трудове, представени за участие в конкурса. 13. Копие от обявата в Държавен вестник в 3 екземпляра. София, …

“СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ

http://fnoi.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2019/01/Konspekt_pismen_darjaven_izpit_NUP4E.pdf

Процес и съдържание на работата с художествен текст. 3. Методика на езиковото обучение в началните класове. ... ІІІ клас. Борисова, Т. Български език и литература. Книга за учителя. ... Книга за учителя ІІ Просвета, 2003.

ПРОСТРАНСТВО - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/216386/1455316/version/1/file/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE - %D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE - %D0%98%D

344. Снимка 1. Поглед през западната част на индианския резерват Гила ривър (Gila River In- dian Reservation) в Аризона ...

изследователска дей - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/146960/1065374/version/1/file/stanovichte - prof. Koleva -doz. Dr. L. Peneva - FNPP..pdf

28 септ. 2015 ... Педагогика (предучилищна педагогика – педагогика на ранното детство), обявен в ДВ, бр. 38 от 26.05.2015. Рецензент: Ирина Колева ...

ПРОГРАМА НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/220558/1479481/version/1/file/ERN_SU_PROGRAMA_2019.pdf

27 септ. 2019 ... документални филми: Египет – люлка на ... да мислят за климатичните промени и космоса, ... Български Университет, България.

Св. Екатерина - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/189288/1304111/version/1/file/statementProfYuliyaBorisovaMakedonskaDzhorgova.pdf

16 февр. 2018 ... електрофизиология при “Аджибадем Сити Клиник“ Кардиологичен център – УМБАЛ, София. Настоящето становище е изготвено в ...

абагар - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/146704/1064019/version/1/file/Avtoreferat.pdf

природа налага изчерпателният анализ да включва паралели от всички ... на Абагар на Филип Станиславов – единственият молитвеник- амулет, ... списъка с имена, последвани от набор от лечебни молитви и запрещения, които ...

География. Том 103 - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/89516/689879/version/1/file/GSU-GGF-kn2-t103.pdf

ние курсове е, че те са напълно комплектовани с всички необходими ... водство на мебели от дърво и ламинатни плочи, рамки за картини, гоблени,.

МАЙ 2015 г. - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/143030/1043614/version/2/file/info buletin 05.2015.pdf

24 май 2015 ... УНИВЕРСИТЕТСКАТА БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА В БАЛЧИК. ОТБЕЛЯЗВА 60-ТА ... дентка получава безплатна учебна такса за една година и ... през централния вход на Университета и подобно на своите ...

География. Том 107 - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/154189/1107044/version/1/file/Ann_SU_107_Geography_colour.pdf

Типизация на отточния режим в България. – Год. СУ, ГГФ, 2, 96, 129–153. Христова ... Прасковите и черешите са невзис- кателни и ... Колкото по-голяма е височината, толкова по-дълъг е ски сезонът, но „да си над дърветата“ чес-.

Микроикономика - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/211115/1427078/version/1/file/4. %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82 %D0%B7%D0%B0 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0

Предлагане. Пазарно равновесие. Специфични случаи. • Промени в пазарното равновесие при данъчно облагане. Чиста загуба на благосъстояние. 7.

Софийски университет - Dnevnik.bg

https://www.dnevnik.bg/file/3141464.pdf

изпит. Специалност, при която оценката от ДЗИ заменя оценката от конкурсен ... Кандидатите могат да се явят и на изпит по математика в УАСГ, като в.

Тема №2 - Софийски университет

https://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/file/951/download?token=haUAW04N

10 апр 2011 ... Задача 1. ... Решение. Понеже |x − 8| ≥ 0 и −7 < 0, уравнението няма ... за аритметична прогресия, a c = 2b, откъдето b = 6 . Полагаме t ...

Roliata_pm7 01 - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/60347/488290/version/1/file/Roliata_na_darjavata.pdf

Възникване и развитие на държавността у траките. Първите възникнали държавни ... същото време) исляма като официална религия и унищожена при монголското ... история – приемането на християнството в Дунавска България при ... то на Китай и превръщането му от полуколония във велика държава.

хипербелетристика - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/229311/1529919/version/1/file/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%98%D0%B2%D0%B0 %D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2

Един от водещите изследователи на похвата, Марк Каваца, определя ... войната във Виетнам, убийствата на Чарлз Менсън и рок-енд-рол идолите ...

резюмета - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/167806/1184021/version/1/file/rezyumeta_K.Petrova.pdf

научния ръководител [Петрова, Цветкова 2005]: „Ой, пойду на кухня манджа посмотрю, ... съставители Димитър Камбуров, Юлияна Стоянова, Офелия Николова, Дарин ... М. Виденов. При превода на виц на друг език може да.

4publishing-bg.com 1 - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/78582/621033/version/1/file/4ppm_krai02.pdf

Пръв сборник, посветен на панаира на книгата. БЪЛГАРИЯ. 20. 22. 24. 26. 30 ... зиране и провеждане на панаир на книгата, из- градена на базата на ...

годишник - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/86870/673538/version/1/file/GSU GGF_Geograf. kniga2 tom102.pdf

Засаждане на дървета и храсти на места за осигуряване на декоративен ефект, ... Да се изгради ограда от жив плет, която да спира разнасянето на ...

конспект - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/59763/483244/version/2/file/conspect DI.pdf

ерозионни форми на релефа, образувани от постоянно течащи води. 7. Карстова морфогенеза и карстов геоморфологичен комплекс. Същност.

извлечение - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/197824/1350954/version/1/file/AS-2018-07-11.pdf

2 юли 2018 ... на ДИУУ, доц. д-р Александър Григоров – директор на УЦИКТ, проф. дфн Вася. Велинова – директор на ЦСВП, проф. д-р Румяна ...

210 Геология - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/214545/1445248/version/1/file/210.pdf

Мезозойска ера. Стратиграфия. Еволюция на организмовия свят и земната кора. 2 ч. 20. Неозойска ера. Стратиграфия. Еволюция на организмовия.

Р Е Ц Е Н З И Я Ангелов - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/191350/1316253/version/1/file/%D0%A0 %D0%95 %D0%A6 %D0%95 %D0%9D %D0%97 %D0%98 %D0%AF %D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2.pdf

21 мар 2018 ... у учениците от ІV клас в обучението по физическо възпитание“. През 2009 ... 1.Джамбазова, Е. (2017): Щафетни игри в началното училище, София, ... детето от 3 до 7 годишна възраст, В: Учителят и ... клас. София, издателство Булвест 2000, 126с. 8. Джамбазова, Е. (2004): Скок-подскок. 1.

Софийски университет “Св - Moodle.org

https://moodle.org/pluginfile.php/364810/mod_resource/content/0/MinEduForum/Bulgarian_Universities_Ordered_by_Towns.pdf

Колеж по Мениджмънт “Адам Смит”. Адрес: София 1619, бул. Цар Борис III 224, ет. 3. Телефони: 02 8572001, 8572003. Общи запитвания: ...

Утвърдил - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/154063/1106346/version/1/file/I009-OsnoviStatistika-2-angl-GChobanov.pdf

Методологията на статистиката. • Статистическите техники. Преминавайки курса студентите трябва да могат: • Да определят основните понятия, ...

География. Том 105 - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/docs/ggf/AnnSU_105_2_Geography_2013.pdf

Искър. Целта на изследването е анализирането и изобразяването на простран- ... река, която извира близо до връх Бисерница, и река Клисурска ... откъде идват туристите и къде отиват; какво правят в района, къде ходят; ...

Протокол 4 - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/layout/set/print/content/download/198532/1354512/version/1/file/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB %E2%84%964 %D0%94%D0%94%D0%94 %D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D

краткото им описание поредността на първоначално подадените оферти, а именно: 1. „Булкарго“ ООД. 2. “ДДД Експерт контрол” ЕООД. 3. “ПЕСТ” ЕООД.

304 Геология - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/214051/1442811/version/1/file/304.pdf

Палеозойска ера. Стратиграфия. Еволюция на организмовия свят и земната кора. 2 ч. 19. Мезозойска ера. Стратиграфия. Еволюция на организмовия ...

автореферат - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/175884/1229334/version/1/file/AVTOR_VIARA.pdf

в най-важната функция на съвременното семейство – възпитателната – от която зависи ... Ситуация № 2 - ТЕМА: МОЕТО РОДОСЛОВНО ДЪРВО.

Том 104/2011 - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/89023/686791/version/1/file/GSU.SD.104.pdf

104 (85%) са избрали верен отговор а); а 18 (15%) са избрали дистракто- рите. Верният ... притихнал, мълчалив; б) щастлив, безмълвен, нещастен; в) красив, радос- ... Включва: мостове, пътеки, зебра и пресичане. Важно за ...

6/2007 г. - Софийски университет

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/57844/471123/version/1/file/buletin6.pdf

на украса, изработена от наши най-видни творци. ... тия за Първите възпитаници на СУ “Св. Кли- ... С нейния избор Харвард става четвър- тият от ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.