1 Приложение № 1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ... - Dnevnik.bg

граматична норма. 4. Пунктуационна норма Познава пунктуационната норма. Прилага пунктуационната норма в писмената реч. Открива и редактира ...

1 Приложение № 1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ... - Dnevnik.bg - Свързани документи

1 Приложение № 1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ... - Dnevnik.bg

https://www.dnevnik.bg/file/3112854.pdf

граматична норма. 4. Пунктуационна норма Познава пунктуационната норма. Прилага пунктуационната норма в писмената реч. Открива и редактира ...

учебна програма по география и икономика за x клас - Dnevnik.bg

https://www.dnevnik.bg/file/3112857.pdf

Характеризира природните компоненти, природните области в България и оценява техните ресурси. Оценява демографската ситуация в България по ...

учебна програма по химия и опазване на околната ... - Dnevnik.bg

https://www.dnevnik.bg/file/3112862.pdf

Описва физични и химични свойства на някои метали с голямо практическо приложение (желязо, цинк, мед) и на техни съединения (оксиди, хидроксиди ...

1 Приложение № 1 към т. 1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ... - mon

https://www.mon.bg/upload/13877/4kl_BEL_f.pdf

речта (числително име, определителен член, прилагателно име, притежателно местоимение, вид на глагола, време на глагола – сегашно, минало и.

1 Приложение № 18 към т. 18 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ... - mon

https://www.mon.bg/upload/13840/Armenski_4.pdf

Да употребява въпросителни, възклицателни и подбудителни изречения, поставяйки на правилно място препинателните знаци;. • Да употребява и ...

1 ПРИЛОЖЕНИЕ № 77 към т. 77 УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ...

https://www.mon.bg/upload/18363/profil-Math.pdf

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО МАТЕМАТИКА ... избрана векторна база, всеки вектор в равнината ... център на хипербола.

1 Приложение № 2 към т. 2 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ... - mon

https://www.mon.bg/upload/13578/BEL_2kl_f.pdf

2. УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІI КЛАС ЗА ... (съществително име, прилагателно име, глагол, местоимение, предлог), ...

1 Приложение № 8 към т. 8 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ...

https://www.mon.bg/upload/12204/UP_Matematika_3kl_1.pdf

8. УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА III КЛАС. (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА). КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА.

1 Приложение № 108 към т. 108 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ...

https://www.mon.bg/upload/17197/pr_UP-PP_fizika_291018.pdf

Усвояване на знания от механика на материална точка, на система от материални точки, ... Описва движението на материална точка в една равнина с.

Приложение № 5 към т. 5 УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ...

https://www.mon.bg/upload/17184/pr_UP-PP_AE_291018.pdf

минало перфектно време (Past Perfect Tense);. • бъдеще ... сегашно перфектно продължително време (Present Perfect Progressive Tense) в съпоставка ...

1 Приложение № 15 към т. 15 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ...

http://xn--l1acc.xn--90ae/upload/13483/UP_V_Maths.pdf

3.17 Превръщане на десетични дроби в обикновени и на обикновени дроби в десетични. 3.18 Процент. Основни задачи. 3.19 Проста лихва. и частното ...

Приложение № 1 към т. 1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ... - mon

https://www.mon.bg/upload/17183/pr_UP_PP_BE-Lit-291018.pdf

литературни произведения, обусловен от различните схващания за литературата и връзката ѝ със социалната действителност, от историческия ...

Приложение № 7 към т. 7 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ... - mon

https://www.mon.bg/upload/13829/Turski_7.pdf

Образува и разграничава изреченията според вида на сказуемото - глаголни и именни. ... serbest ölçü аруз (вид стихотворна стъпка) aruz vezni ...

Приложение № 5 към т. 5 УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ... - mon

https://www.mon.bg/upload/17184/pr_UP-PP_AE_291018.pdf

Профилираното обучение по английски език във втори гимназиален етап на ... глаголни форми и допълване с формите за нововъведените времена ... aтрибутивна употреба на съществителни (noun noun: table manners).

1 Приложение №1 АДАПТИРАНА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ...

https://www.mon.bg/upload/7536/bel_1kl_ch.pdf

1 час седмично. ІІ. Цели на обучението по български език и литература в първи клас. 2.1. Цели на началното ограмотяване. Основна цел на началното ...

Приложение № 2 към т. 2 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ...

https://www.mon.bg/upload/2601/matematika_1kl.pdf

„Събиране и изваждане на числата до 20 с преминаване” и „Числата 10, 20, 30,… 100. ... на числата от 0 до 20, на десетиците до 100 и на принципа за изграждане на редицата ... Представя десетицата като сбор от 10 единици.

Приложение № 2 към т. 2 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ...

https://www.mon.bg/upload/14968/pr_UP_Lit_12kl_170418.pdf

тематичен, ценностен, проблемен и жанров избор текстове и с ... Тълкува „Ветрената мелница“ съобразно жанровите характеристики на творбата и.

Приложение № 1 към т. 1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ...

https://www.mon.bg/upload/12295/BEL_1kl.pdf

1. УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА І КЛАС ... лексикология, като се поставя акцент върху звуковете (гласни и съгласни) и ...

Приложение № 6 към т. 6 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН ...

https://www.mon.bg/upload/13828/Turski_6.pdf

многозначни думи, термини, фразеологизми и др. Художествените текстове, предназначени за възприемане и осмисляне, са жанрово разнообразни, ...

1 Приложение № 11 към т. 11 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧОВЕКЪТ ...

https://www.mon.bg/upload/12207/UP_ChPrirodata_3kl.pdf

Илюстрира с примери приспособления на растенията и животните към тяхната среда на живот. •. Илюстрира с примери разнообразието от растения и ...

Приложение № 3 към т. 3 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ОКОЛЕН ...

https://www.mon.bg/upload/12297/OKOLEN_SVJAT_1kl.pdf

Учебният предмет околен свят в I клас е насочен към обогатяване на ... Човекът и неговата среда ... За диагностика на изходно ниво. 3%. СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА ... споделяне на лични преживявания, свързани с поведение в обществото и сред природа;.

Приложение № 4 към т. 4 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ...

https://www.mon.bg/upload/13580/BEL_6kl_f.pdf

Свързва безсъюзно прости изречения в сложно съчинено ... Свързва примери за проблеми и конфликти от изучавани литературни текстове с лични ...

1 Приложение №3 АДАПТИРАНА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ...

https://www.mon.bg/upload/7538/bel_3kl_ch.pdf

В трети клас обучението по български език и литература в чужбина се съобразява с ... различни по вид и комуникативна цел текстове ( преразкази и съчинения);. • усъвършенстване на ... преживяване и въображение; може да.

1 Приложение № 4 към т. 4 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН ...

https://www.mon.bg/upload/13826/Turski_4.pdf

време, минало свършено и минало неопределено време на глагола), главни части на простото изречение (подлог и сказуемо), пряка и непряка реч ...

1 Приложение №2 АДАПТИРАНА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ...

https://www.mon.bg/upload/7537/bel_2kl_ch.pdf

Цели на обучението по български език и литература във втори клас. Обучението по български език и ... самодиктовка) думи, словосъчетания, изречения, кратки текстове;. -обясняват ... писмен текст. (преразказ и съчинение), като.

Учебна програма по литература за ХІ клас Приложение № 18 ...

https://www.mon.bg/upload/7559/l_11kl_ch.pdf

1. Учебни програми по литература за обучение на деца на български граждани в чужбина – ХІ клас. Учебна програма по литература за ХІ клас.

Учебна програма по литература за V клас Приложение № 6 ...

https://www.mon.bg/upload/7553/l_5kl_ch.pdf

типове словесност. (мит, легенда, приказка, фолклорна песен) модели за сътворението на света и ... Котаракът в чизми, или Котаракът наставник” (Ш.

Учебна програма по литература за Х клас Приложение № 16 ...

https://mon.bg/upload/7558/l_10kl_ch.pdf

социокултурн ия контекст на нашето време. Ядро. 2. Лите ратур ни комп етент ности. Стандарт 1: ... „Елате ни вижте!”, ... Прави анализ на изучавана.

1 Приложение № 1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ...

https://www.mon.bg/upload/13863/pril1_UP_10kl_BE.pdf

граматична норма. 4. Пунктуационна норма Познава пунктуационната норма. Прилага пунктуационната норма в писмената реч. Открива и редактира ...

Учебна програма по литература за VІ клас 1 Учебна програма по ...

https://www.mon.bg/upload/2693/l_6kl.pdf

останали учебни предмети. Стандарт 4: Владее структурата на следните учебни жанрове: сбит преразказ, подборен преразказ. Очаквани резултати:.

учебна програма - МОН

https://mon.bg/upload/2719/turski_6kl.pdf

твърдения, подбира доказателства, оформя отговор на научен въпрос. Ученикът: – може да идентифицира вида на текста, да формулира темата и да.

УЧЕБНА ПРОГРАМА

http://4pu.tssop-knyazhevo.eu/wp-content/uploads/2014/07/PRIRODNI-NAUKI-EKOLO.pdf

и астрономия”. Обучението в І – VІІІ клас е до 2 часа седмично. ... Живата и нежива природа; основни характеристики на тела и вещества; елементарни.

учебна програма - mon

https://www.mon.bg/upload/2627/obshtestvo_3kl.pdf

Колона 1. Колона 2. Колона 3. Колона 4. Колона 5. Колона 6. І.Роден край. ІІ. ... среда и трудовата дейност на ... хората, свързани с особеностите на.

РАМКОВА УЧЕБНА ПРОГРАМА

http://4pu.tssop-knyazhevo.eu/wp-content/uploads/2014/07/matematika-5-8.pdf

Цели на обучението по математика в V – VІІІ клас ... Очаквани резултати на равнище учебна програма. Елементарни знания ... Числата от 6 до 10 -.

Текстообработка Учебна програма PDF 48 уч.ч.

https://www.euro-alliance.net/application/site/_assets/e7d37e43c093bf451b7cac40239e1d1b.pdf

4000 Пловдив, ул. “Самара” №13, тел./факс 032/ 95 33 15, 95 33 25, 95 33 05. Е-mail: [email protected]; [email protected]. Център за езиково и.

Учебна програма математика 3 клас-ИУЧ

http://obukirilimetodii.com/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-3-%D0%BA%D0%BB%D0%

свойство на умножението относ но събирането. разпределително свойство на ум ножението относ но събирането. Умножение на числа от вида 20.3 ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.