1 Приложение № 1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ...

граматична норма. 4. Пунктуационна норма Познава пунктуационната норма. Прилага пунктуационната норма в писмената реч. Открива и редактира ...

1 Приложение № 1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ... - Свързани документи

1 Приложение № 1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ...

https://www.mon.bg/upload/13863/pril1_UP_10kl_BE.pdf

граматична норма. 4. Пунктуационна норма Познава пунктуационната норма. Прилага пунктуационната норма в писмената реч. Открива и редактира ...

Приложение № 1 към т. 1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ...

https://www.mon.bg/upload/12295/BEL_1kl.pdf

1. УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА І КЛАС ... лексикология, като се поставя акцент върху звуковете (гласни и съгласни) и ...

Приложение № 4 към т. 4 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ...

https://www.mon.bg/upload/13580/BEL_6kl_f.pdf

Свързва безсъюзно прости изречения в сложно съчинено ... Свързва примери за проблеми и конфликти от изучавани литературни текстове с лични ...

Приложение № 2 към т. 2 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ...

https://www.mon.bg/upload/14968/pr_UP_Lit_12kl_170418.pdf

тематичен, ценностен, проблемен и жанров избор текстове и с ... Тълкува „Ветрената мелница“ съобразно жанровите характеристики на творбата и.

1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ...

https://www.mon.bg/upload/13541/UP_10kl_Lit_PROEKT.pdf

резюме) както откъм смисловата й, така и откъм действената й страна, а също и ... Разпознава литературни похвати в „Бай Ганьо се върна от Европа“ и ...

Учебна програма по български език за VІ клас

https://www.mon.bg/upload/2692/be_6kl.pdf

Учебна програма по български език за VІ клас. 3. Колона 1. Колона 2. Колона 3 ... време на глагола. • минало предварително време. • бъдеще време в.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за ІІІ ...

https://www.mon.bg/upload/2625/bl_3kl.pdf

сродни думи в речта си. Ядро 2: Езикови компетент- ности. Стандарт 1: Ученикът открива ... художествените образни определения – епитетите в ...

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за ...

https://www.mon.bg/upload/2644/bl_4kl.pdf

2. І. Общо представяне на учебната програма. Обучението по български език и ... трети клас умения за общуване, за конструиране и създаване на собствен текст. ... произведения; за самостоятелно четене на художествени и ... Възприемане и осмисляне на художествен текст в урока по литература.

ПРИМЕРНА УЧЕБНА ПРОГРАМА по Български език и ...

http://izdatelstvo-slovo.com/docs/books/389-2.pdf

Учебната програма по БЕЛ за избираеми учебни часове в 3. клас е в пряка ... Учебното съдържание е отразено в годишно разпределение. II. Очаквани ...

1 Учебна програма по български език за V клас за обучение ...

https://www.mon.bg/upload/7545/be_5kl_ch.pdf

Колона 4. Колона 5. Колона 6. Ядра на учебното съдържа- ние. Очаквани ... текстове. • ситуация на общуване – цел, предмет, участници, условия ... езика. • Владеят синтактични средства на езика – различни видове изречения по.

1 Учебна програма по български език за VІІ клас за обучение ...

https://www.mon.bg/upload/7547/be_7kl_ch.pdf

Колона 4 Колона 5. Колона 6 ... текстове, създадени в различни сфери на общуване. Учениците трябва да усвоят: ... видове текстове. Редактират с ...

Учебна програма по български език за V клас Ядро 1:

https://www.mon.bg/upload/2663/be_5kl.pdf

изречение, еднородни части. Използват в речта си синонимни варианти. Стандарт 5: При редактиране на собствен текст умеят да правят съответните.

1 Учебна програма по български език за VІ клас за обучение ...

https://www.mon.bg/upload/7546/be_6kl_ch.pdf

особености на научния текст и умеят да извличат съществената информация от урочни статии. научна сфера. • научен текст. • отговор на научен.

Учебна програма по български език за Х клас – първо равнище

https://www.mon.bg/upload/2826/be_10kl.pdf

Езикова задължителността и езикови средства в научен текст. Знанията и ... индоевропейското езиково семейство: индоевропейско езиково семейство.

учебна програма по български език и литература за пети клас ...

http://obukirilimetodii.com/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%91%D0%95%D0%9B-5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D0%A0%D0%9F.pdf

Основни учебници Български език за 5. клас“ , издателство „Булвест 2000“ ... годишно. Цели на обучението в избираеми учебни часове по български език и ... РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА ... 3. Учебна програма по БЕЛ за 6.клас. Изготвил. /Пенка Димитрова/.

1 Приложение № 108 към т. 108 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ...

https://www.mon.bg/upload/17197/pr_UP-PP_fizika_291018.pdf

Усвояване на знания от механика на материална точка, на система от материални точки, ... Описва движението на материална точка в една равнина с.

1 Приложение № 8 към т. 8 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ...

https://www.mon.bg/upload/12204/UP_Matematika_3kl_1.pdf

8. УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА III КЛАС. (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА). КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА.

Приложение № 1 към т. 1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ... - mon

https://www.mon.bg/upload/17183/pr_UP_PP_BE-Lit-291018.pdf

литературни произведения, обусловен от различните схващания за литературата и връзката ѝ със социалната действителност, от историческия ...

1 Приложение № 2 към т. 2 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ... - mon

https://www.mon.bg/upload/13578/BEL_2kl_f.pdf

2. УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІI КЛАС ЗА ... (съществително име, прилагателно име, глагол, местоимение, предлог), ...

Приложение № 5 към т. 5 УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ...

https://www.mon.bg/upload/17184/pr_UP-PP_AE_291018.pdf

минало перфектно време (Past Perfect Tense);. • бъдеще ... сегашно перфектно продължително време (Present Perfect Progressive Tense) в съпоставка ...

1 Приложение № 18 към т. 18 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ... - mon

https://www.mon.bg/upload/13840/Armenski_4.pdf

Да употребява въпросителни, възклицателни и подбудителни изречения, поставяйки на правилно място препинателните знаци;. • Да употребява и ...

Приложение № 7 към т. 7 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ... - mon

https://www.mon.bg/upload/13829/Turski_7.pdf

Образува и разграничава изреченията според вида на сказуемото - глаголни и именни. ... serbest ölçü аруз (вид стихотворна стъпка) aruz vezni ...

Приложение № 5 към т. 5 УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ... - mon

https://www.mon.bg/upload/17184/pr_UP-PP_AE_291018.pdf

Профилираното обучение по английски език във втори гимназиален етап на ... глаголни форми и допълване с формите за нововъведените времена ... aтрибутивна употреба на съществителни (noun noun: table manners).

1 Приложение № 1 към т. 1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ... - mon

https://www.mon.bg/upload/13877/4kl_BEL_f.pdf

речта (числително име, определителен член, прилагателно име, притежателно местоимение, вид на глагола, време на глагола – сегашно, минало и.

1 Приложение № 15 към т. 15 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ...

http://xn--l1acc.xn--90ae/upload/13483/UP_V_Maths.pdf

3.17 Превръщане на десетични дроби в обикновени и на обикновени дроби в десетични. 3.18 Процент. Основни задачи. 3.19 Проста лихва. и частното ...

1 ПРИЛОЖЕНИЕ № 77 към т. 77 УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ...

https://www.mon.bg/upload/18363/profil-Math.pdf

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО МАТЕМАТИКА ... избрана векторна база, всеки вектор в равнината ... център на хипербола.

Английски език - учебна програма

http://www.ac-arcus.com/sys/download.php?f=VVBfSVhfRUwucGRm

текстове по изучаваните тематични сегашно перфектно продължително време (Present Perfect области и по актуални събития,. Progressive Tense);.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК

https://www.mon.bg/upload/12251/UP_AE_B1_9kl.pdf

английски език и е предназначена за обучение на ученици в IX и X клас за постигане в края на Х клас на ниво В1 по Общата европейска езикова рамка.

1 Приложение № 11 към т. 11 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧОВЕКЪТ ...

https://www.mon.bg/upload/12207/UP_ChPrirodata_3kl.pdf

Илюстрира с примери приспособления на растенията и животните към тяхната среда на живот. •. Илюстрира с примери разнообразието от растения и ...

Приложение № 2 към т. 2 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ...

https://www.mon.bg/upload/2601/matematika_1kl.pdf

„Събиране и изваждане на числата до 20 с преминаване” и „Числата 10, 20, 30,… 100. ... на числата от 0 до 20, на десетиците до 100 и на принципа за изграждане на редицата ... Представя десетицата като сбор от 10 единици.

1 Приложение №2 АДАПТИРАНА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ...

https://www.mon.bg/upload/7537/bel_2kl_ch.pdf

Цели на обучението по български език и литература във втори клас. Обучението по български език и ... самодиктовка) думи, словосъчетания, изречения, кратки текстове;. -обясняват ... писмен текст. (преразказ и съчинение), като.

Приложение № 3 към т. 3 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ОКОЛЕН ...

https://www.mon.bg/upload/12297/OKOLEN_SVJAT_1kl.pdf

Учебният предмет околен свят в I клас е насочен към обогатяване на ... Човекът и неговата среда ... За диагностика на изходно ниво. 3%. СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА ... споделяне на лични преживявания, свързани с поведение в обществото и сред природа;.

1 Приложение №3 АДАПТИРАНА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ...

https://www.mon.bg/upload/7538/bel_3kl_ch.pdf

В трети клас обучението по български език и литература в чужбина се съобразява с ... различни по вид и комуникативна цел текстове ( преразкази и съчинения);. • усъвършенстване на ... преживяване и въображение; може да.

1 Приложение № 1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ... - Dnevnik.bg

https://www.dnevnik.bg/file/3112854.pdf

граматична норма. 4. Пунктуационна норма Познава пунктуационната норма. Прилага пунктуационната норма в писмената реч. Открива и редактира ...

Приложение № 6 към т. 6 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН ...

https://www.mon.bg/upload/13828/Turski_6.pdf

многозначни думи, термини, фразеологизми и др. Художествените текстове, предназначени за възприемане и осмисляне, са жанрово разнообразни, ...

1 Приложение №1 АДАПТИРАНА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ...

https://www.mon.bg/upload/7536/bel_1kl_ch.pdf

1 час седмично. ІІ. Цели на обучението по български език и литература в първи клас. 2.1. Цели на началното ограмотяване. Основна цел на началното ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.