Проект за изменение и допълнение - Община Трявна

пътно превозно средство, което по конструктивни причини не може да се движи със скорост, по- висока от 30 km/h. Към бавнодвижещите се пътни ...

Проект за изменение и допълнение - Община Трявна - Свързани документи

Проект за изменение и допълнение - Община Трявна

http://tryavna.acstre.com/inc/service/service.download.file.php?fid=6400

пътно превозно средство, което по конструктивни причини не може да се движи със скорост, по- висока от 30 km/h. Към бавнодвижещите се пътни ...

проект ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника ...

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2017/10/20/pravilnik_car_-_proekt.pdf

20 Окт 2017 ... В буква „д“ в края се добавя „или на яйцеклетки (в случаите по чл. ... 4 фоликулни пункции под ехографски контрол, оплождане, замразяване и ... (в лв.) №. Вид. К-во. Ед. цена. Стойност. 1. Ехографски прегледи. 2.

1 ПРОЕКТ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ...

http://parliament.bg/bills/39/254-01-62.pdf

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА. НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА. / обн., ДВ, бр. 89, 22.10. 1996 г., изм. бр. 95 от 25.10.1997 г., бр. 90 от.

Проект Закон за изменение и допълнение на Закона за ...

https://parliament.bg/bills/41/054-01-22.pdf

В чл. 10б се правят следните изменения и допълнения: 1.В ал. 1 след думите „равностойни земи” се добавя „от държавния или”, а изречение второ и ...

Коментари по Проект на Наредба за изменение и допълнение ...

http://www.strategy.bg/CommentsFileHandler.ashx?publicConsultationId=2824

21 авг. 2017 ... Окачената фасада следва да се разглежда като всяка друга фасада и ... проектна документация не се включва заверен проект за окачена фасада. ... 2. детайли за монтаж на фасади и на закладни части към ...

Проект! ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ...

https://www.minfin.bg/upload/20529/%D0%97%D0%98%D0%94%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%97%D0%9A%D0%9F%D0%9E%20-%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%

В чл. 171 се създава ал. 3: „(3) Алинея 2 не се прилага за данъчно облекчение ... 7. В чл. 185 се създава ал. 3: „(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за данъчно облекчение, представляващо държавна ... 83 от 1998 г.; изм. и доп., бр.

Проект! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=10178

(1) Дубликат на удостоверение, свидетелство или диплома се издава от ... свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на ... Свидетелство за основно образование с номенклатурен № 3-20 ...

Проект на Наредба за изменение и ... - Община Раднево

https://radnevo.bg/inc/service/service.download.file.php?fid=1731

възможност за 2017 г. вече подадени декларации за вид и брой съдове за изхвърляне на битови ... организирани панаири, събори и празници за ...

Договор за изменение и допълнение на НРД за ... - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?uuid=7CC3744C1F4F0878E05400144FFB42AE

20 апр 2018 ... (1) На основание чл. 59а, ал. 6 от ЗЗО лечебните заведения, които ... изпълнителите, които отговарят на условията по чл. 55, ал. 2, т. 1 ЗЗО и ... рецептурна бланка (образец МЗ-НЗОК №5А по приложение №7 ... подпис“, а думите „както и декларация, че не са с отнети права да ... 12а от ЗЗО.

Законопроекти за изменение и допълнение в ... - PwC България

https://www.pwc.bg/bg/publications/assets/tla-2018/PwCBulgaria_Tax%20newsletter_Amendments_Tax&AccountingLegislation_October2018_BG.pdf

декларация по чл. 55 от. ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО, подавана на всяко тримесечие, като внесат данъка в съответната териториална дирекция. Въпреки ...

Мотиви към Закон за изменение и допълнение на Закона за

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=14319

ЗИД на ЗКПО са насочени към всички данъчно задължени лица, които подлежат на облагане с ... Така например, съгласно разпоредбата на чл. 10а, ал. 7, т. 3 от Закона за ... 3, параграф 1 от Директива 92/83/ЕИО на Съвета от.

Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на ...

https://www.minfin.bg/upload/8301/MOTIVI_ZDDS.pdf

освобождаване на някои сделки от ДДС, ползвано от международните ... освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои ...

Коментари по Закон за изменение и допълнение на Семейния ...

http://www.strategy.bg/CommentsFileHandler.ashx?publicConsultationId=2246

11 септ. 2016 ... информация на децата си за БР няма да се юрна да търся! ... Защо от родителите надеца заченати чрез донорство не се изисква същото - разрешение на донора за ... НЯМА КАМЪНИ ОТ БЪБРЕЦИТЕ ДА.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ ... - Vivacom

https://www.vivacom.bg/bg/files/4546-izmenenie-i-dopylnenie-na-ob-sht-i-uslovi-ja-ou-za-predostav-ja-ne-na-uslugata-vivacom-wi-fast-v-sila-ot-01-08-2016-g.pdf

1 авг. 2016 ... ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА VIVACOM WiFast ... Славейков № 4А, интернет страница www.kzp.bg, e-mail: [email protected].

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на ... - ILO

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/90745/104783/F2138750539/BGR-90745.pdf

9 авг. 2011 ... за изменение и допълнение на Закона за висшето образование ... степен „бакалавър“ по съответното професионално направление ...

Изтегли - Община Трявна

https://www.tryavna.bg/wp-content/uploads/2019/08/tehn.spetsifikatsiya.pdf

Предвижда се още доставка и монтаж на нова PVC дограма, петкамерна, бял цвят ... Демонтаж на челна дъска. Челната дъска и летвената скара да се.

Протокол №6 - Община Трявна

http://www.tryavna.bg/wp-content/uploads/2017/06/Protokol-6-1.pdf

Трявна. No Наименование на участник. Точки за СП | Точки за Ко. | „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ | 23.33. 7.00. ООД. 2 БАРИН АЛП“ ЕООД.

Untitled - Община Трявна

http://www.tryavna.bg/wp-content/uploads/2017/06/Obqvl.prikl_.dog_.OP3_.pdf

1000 София, ул. Леге 4 ... Пощенски код: Държава: Трявна ... Енчовци. Обособена позиция 2 Основен ремонт на улици с КСС - Основен ремонт ул.

ЗА ПУБЛИКУВАНЕ - Община Трявна

http://tryavna.acstre.com/inc/service/service.download.file.php?fid=2827

КРАСИМИРА ПЕТРОВА ТОДОРОВА. КРЕМЕНА ДИМЧЕВА ... КРЪСТИНКА МИХАЙЛОВА МИНЕВА. КУЗМАН ... КРАСИМИР МИНЕВ МИНЕВ. КРАСИМИР ...

Община Трявна съвместно с „Елтехресурс” АД и ,,Екобатери“ АД ...

http://www.tryavna.bg/wp-content/uploads/2017/04/2019-sabirane-na-elektouredi-saobshtenie-1.pdf

подарък за магазин Технополис. Картите са в размер от 2 до 10 лв. според ... като електрически печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, ...

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2007 ...

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2019/05/22/naredba__14_ot_2007_g.pdf

22 май 2019 ... може да бъде приложено копие от съответния документ за самоличност.“ 2. ... Конфедерация Швейцария, НЗОК/РЗОК издава преносим ...

Наредба № 8121з-761 за изменение и допълнение на Наредба ...

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider63/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8A%D1%82/4382e91a-8121z761pdf.pdf

МВР, квалифицирани специалисти в областта на физическата култура и ... Вал. 4, изречение второ думите само за целите на конкретния конкурс“ и.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г ...

https://www.mon.bg/upload/21754/izm_24012020_nrdb4_2017_zaplahstane-truda.pdf

24 ян. 2020 ... Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г.; изм. и.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОН ЗА ЛОВА И ...

http://parliament.bg/bills/40/954-01-7.pdf

ловна площ от 70 хектара за един ловец..." се заличават. В останалата си част алинеята остава непроменена. Изменената редакция на алинея 2 ...

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г ...

https://www.mon.bg/upload/16722/izm_nrdb5_OPP.pdf

28 септ. 2018 ... 1. разпределение на темите в урочни единици по учебни ... влизането в сила на тази наредба годишни тематични разпределения. § 9.

Актуализиран общински план за развитие на Община Трявна ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=1128

Баланс на територията на община Трявна по вид. 51%. 42%. 7%. Гори. Земи ... Това, което може да се направи в плановия период до 2013 г., се съдържа в действия ... Предвижда се изграждане на заслон и поставяне на камина във ... от дребните бозайници –сив заек, таралеж(защитен за лов), обикновена.

Проект на изменение на Общи условия за уреждане ... - Vivacom

https://www.vivacom.bg/bg/files/8321-proekt-na-izmenenie-na-ou-mobilni.pdf

страницата на БТК – www.vivacom.bg и е налична в търговските обект на БТК. („Политика за поверителност“).“ 3. Член 11.1., 11.2., 11.3. и 11.а. се ...

НАРЕДБА ЗА изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от ...

https://www.minfin.bg/upload/39900/Naredba__H_8_2019__3_.pdf

наредба или негов представител, а за самоосигуряващите се лица ... Попълва се буква "З", когато се подава декларация за заличаване на подадена ... Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на ...

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29 ...

https://www.minfin.bg/upload/19259/Naredba__H_8_2017.pdf

задължение, самоосигуряващото се лице подава декларация образец № 6 с код за ... осигурителя/работодателя и за сметка на осигуреното лице, се закръгляват ... 2016г.).“ § 5. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се изменя така: ...

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 от ... - mon

https://www.mon.bg/upload/19156/prIzm_Naredba8_010419.pdf

Вид документ. Ном. номер. Институции. Предназначение на документа и права, които ... основно образование за ученици ... Диплома за средно.

1 НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 7 от ...

https://www.mon.bg/upload/4656/add_nrdb_7_00_broj_ucenici.pdf

29 Дек 2000 ... за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите ...

Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ VII - Община Септември

http://www.septemvri.org/pup/2019/PUP_PRZ_UPI_VII_374_kv_34_Boshulya.pdf

Предвижда се градоустройствената зона „ПП” – Предимно ... нормативи за устройството на отделните видове територии и ... 1. лв. е внесена с квитанция No [ ... да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и ... подробните устройствени планове на територията на Община ...

изменение на общ устройствен план на столична община

https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft%2Fplanove%2FOUP-2009_All_2009-08-10%2F54.pdf

Плана. Балша. Лозен. Житен. БАНКЯ. Вилите. БУХОВО. Владая. Герман. Волуяк. Кътина ... ОП "Софпроект - Общ градоустройствен план". ТЕРИТОРИИ ...

Доклад за ОСВ на план: „Изменение на ОУП на Община ... - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/951d9ef631d70ce3526a65be9fb8ecb4.pdf

предназначението на земята за фотоволтаична централа. 13. №041065. „Кадиеви ... работеща строителна и транспортна механизация. В следващата ...

изменение на общ устройствен план на град ... - Община Сливен

https://mun.sliven.bg/uploads/67448DBCE768EFE7A5AFF3C330FF3608

Изменение на Общ устройствен план на град Сливен, селищно образувание "Изгрев" и селищно образувание "Селището", землище на гр.Сливен –.

проект! - Община Провадия

http://www.provadia.bg/vid2/855.pdf

със Заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на министъра на околната среда и ... група чрез изискване за заплащане на продуктова екотакса за всяка ... конкретни практически мерки - напр. планиране на храненията и калкулатор на.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.