НАРЕДБА 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на ...

27 февр. 2009 ... 4. ползватели на земеделски земи по чл. 37в, ал. 4 или 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

НАРЕДБА 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на ... - Свързани документи

НАРЕДБА 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на ...

https://www.dfz.bg/assets/6184/nar5_8.pdf

27 февр. 2009 ... 4. ползватели на земеделски земи по чл. 37в, ал. 4 или 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за ...

https://bultex99.com/wp-content/uploads/2018/05/Naredba-RD.pdf

16 Дек 2009 ... 3. програма за провеждане на обучението и/или инструктажа; ... (1) Начален инструктаж се провежда на лицата, които постъпват на работа, ... работа, издава служебна бележка съгласно приложение № 2, която ...

НАРЕДБА № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за ...

https://www.minfin.bg/upload/7635/NAREDBA_2_ot_31032006_2010.pdf

31 мар 2006 ... 3. по вътрешноградския транспорт, включително метрополитена, ... в страната с издадена карта за безплатно пътуване по образец, ... петдесет на сто от редовната цена на месечна абонаментна карта за.

НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за ...

https://www.sofiyskavoda.bg/SVDocuments/Naredba4_2013.pdf

на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, · предназначена за ... за откриване, промяна или закриване на партида, включително и служебно от ... 4 разлики и тяхната цена се записват на отделен ред и ...

НАРЕДБА 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за ...

https://www.dfz.bg/assets/15465/NAREDBA_6_ot_26102018_g_za_usloviqta_i_reda_za_predostavqne_na_finansova_pomos_po_Nacionalna_program.pdf

26 Окт 2018 ... С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне ... (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ) и за сортови вина без ЗНП/ЗГУ. ... характеристики, цена в левове, срок, количество и начин на доставка заедно с ... аа) бъчви за ферментация, съхранение и стареене на виното, ...

НАРЕДБА № 2 от 4.04.2014 г. за условията и реда за ...

https://www.dfz.bg/assets/7092/NAREDBA_2_ot_4042014_g_za_usloviqta_i_reda_za_predostavqne_na_finansova_pomos_po_Nacionalna_programa.pdf

4 апр 2014 ... изкоренената площ и умножено по определена със заповед на министъра на земеделието и храните цена за килограм грозде ...

НАРЕДБА № 22 от 29 .07.2005 г. за условията и реда за ...

https://www.fsc.bg/d.php?id=25146

29 юли 2005 ... вписване в търговския регистър на неговото учредяване, съответно на увеличението на неговия капитал;. 2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) ...

НАРЕДБА № 15 от 31.10.2016 г. за условията и реда за ...

https://dfz.bg/assets/11288/NAREDBA_15_ot_31102016.pdf

31 Окт 2016 ... Националната програма по пчеларство за периода 2017 – 2019 г. ... и/или оборудване е заприходено в инвентарната книга на ЗС (за ...

НАРЕДБА № 4 от 15.02.2012 г. за условията и реда за ...

http://www.iag.bg/data/docs/naredba4.pdf

15 февр. 2012 ... (6) За поддържане на влажностния режим на почвата, пълноценното ... обеззаразяване или постигане на бързо и едновременно поникване. ... обеззаразяват за 2 ч. в 0,5 % разтвор на калиев перманганат; след ...

НАРЕДБА № 9 на МЗ за условията и реда за блокиране и ... - ИАЛ

https://www.bda.bg/images/stories/documents/regulations/naredbi/naredba9_blok.pdf

23 апр 2008 ... лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ);. 3. лекарствени продукти, които се предлагат в опаковки и/или с листовки, ...

НАРЕДБА № 29 ОТ 19 ЮЛИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ...

https://www.bda.bg/images/stories/documents/kravni/nar_29_register.pdf

19 юли 2004 ... 36 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането ... (1) Лечебните заведения за болнична помощ и диспансерите със ...

Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за ...

https://cpcp.mrrb.government.bg/cms/assets/Laws/notification_final_2014_278_BG_BG_1.PDF

5 февр. 2015 ... НАРЕДБА РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за ... 14 от 20.02.2015 г., в сила от ... Чл. 2. (1) Строежите се проектират така, че да са годни за.

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни ...

https://gabrovo.bg/files/OBS/np/nar%20nast%20naem%20091117.pdf

9 ноем. 2017 ... не се прилага при липса на такова общинско жилище. ... адрес през последните 10 години без прекъсване, а при кандидатстване за.

Наредба №17 за условията и реда за ... - Община Разград

https://razgrad.bg/images/images/Obs_docs/NAREDBI/Naredba_17.pdf

подадени от гражданите при кандидатстване за настаняване под наем в общинско жилище, се съхраняват 5 години. Чл.12. Поредността по групи и ...

НАРЕДБА за условията и реда за ... - Община Габрово

https://gabrovo.bg/files/OBS/np/n-prava-tyrgovski-drujestva.pdf

Търговския закон еднолични дружества с ограничена отговорност или еднолични ... (4) Не са общинска собственост по смисъла на Закона за общинска.

Наредба за реда и условията при отглеждане на ... - Община Лом

https://adm.lom.bg/pdf/obs/nar-animals-2014.pdf

отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на ... пауни и фазани, отглеждане в затворени помещения и в кафези, с търговска или.

НАРЕДБА № 1 от 7.11.2006 г. за условията и реда за издаване и ...

https://www.mtitc.government.bg/upload/docs/2016-05/NAREDBA_1_izmenena_17_05_2016.pdf

7 ноем. 2006 ... пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки ... номиналната стойност, тиражът, видът на изданието и срокът за.

Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане ...

https://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/naredba%20RD_07-5_17.pdf

17 юли 2017 ... подпомагане (ППЗСП). (Изм. ДВ, бр. от г., изм. ДВ, бр. от г., в сила от. Г., ИЗМ. ДВ, бр. от г., в сила от г., изм. ДВ, бр. от г., в сила от изм.

НАРЕДБА № 2 от 4.04.2014 г. за условията и реда за ... - МЗХГ

http://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/03/06/naredba__2.pdf

4 апр 2014 ... Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) предоставя ... 1. разходи по закупуване на оборудване и съоръжения втора употреба; ... (поставяне на съответния продукт в съдове с търговска цел за своя ...

НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за ...

https://rta.government.bg/images/Image/n_uredba/n-kompensacii.pdf

следва: 1. определя се средна за страната цена на абонаментна карта за ... транспорт, включително метрополитена, в цялата страна се компенсира на ... колона 9 се посочва месечна цена, изчислена за периода на използване.

1 НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/189938/1307712/version/1/file/naredba.pdf

Чл. 4. В срок до 31 юли на текущата година ректорът или определен от него заместник-ректор на държавното висше училище представя на министъра ...

наредба за условията и реда за регистриране на експертите за ...

http://www.dker.bg/uploads/2017/06/13-1/ordinance_vik1.pdf

17 мар 2006 ... 1. решение за съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние на лицето, регистрирано по Търговския закон (за ...

наредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за ...

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/bul180846.pdf

17 февр. 2015 ... Тогенбургска коза;. 10. Саанска коза;. 11. Алпийска коза. Списък на породите овце и кози, ползвани за месо, под селекционен контрол.

НАРЕДБА 9 от 22.06.2005 г. за условията и реда за одобряване ...

http://www.babh.government.bg/userfiles/files/KH/Doc/NAREDBA_9_ot_22062005_g_za_usloviqta_i_reda_za_odobrqvane_i_registraciq_na_predpriqtiqta_za_prerabot.pdf

22 юни 2005 ... приложение 1. Чл. 5. (В сила от 31.12.2006 г.) При добиването и първичната преработка на восък, цветен пчелен прашец, пчелен клей и ...

НАРЕДБА 12 от 5.05.2015 г. за условията и реда за признаване ...

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2019/05/28/naredba_12_ot_2015_izm_2019.pdf

5 май 2015 ... 38 от 10.05.2019 г. Глава първа ... от 2019 г. ) правила при напускане на член, върху чиято земя е извършена инвестиция; ... от 2019 г. ) I. Образец на заявление за признаване на организация на производители на.

наредба № 37 от 2 август 2002 г. за условията и реда за ...

https://rta.government.bg/images/Image/rtaoldsite/n_uredba/n37.pdf

правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС) от ... 1. копие на документ за собственост или договор за наем или лизинг за ...

НАРЕДБА за условията и реда за събиране на таксите за ...

http://www.api.bg/index.php/download_file/11621/203/

1 ян. 2018 ... Приета с ПМС № 291 от 07.11.2016 г. Глава първа ... 3. месечна винетка с валидност един календарен месец считано от датата на.

Наредба № Н-5 от 16 февруари 2016 г. за условията и реда за ...

https://www.mod.bg/bg/doc/podzakonovi_aktove/20161007_Naredba_N5_Priem_kursanti_VUZ.pdf

16 февр. 2016 ... конкурсни изпити, класиране, приемане и зачисляване за ... е допуснат, резултатите му от конкурсните изпити се анулират. ... Военноморските сили, Многопрофилна болница за активно лечение към ВМА - Варна, ...

НАРЕДБА № 10 от 13.12.2019 г. за условията и реда за прилага ...

https://www.dfz.bg/assets/17472/%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%91%D0%90_%E2%84%96_10_%D0%BE%D1%82_13.12.2019_%D0%B3._%D0%B7%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_

13 Дек 2019 ... 2. по мярка Б "Борба срещу агресорите и болестите в кошера, ... анализ на пчелен мед, като всеки от изследваните показатели по ал.

Мотиви към проект на Наредба за условията, реда и начина за ...

https://www.minfin.bg/upload/20850/Proekt_Motivi.pdf

да са придобили сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от ... С промените в Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ, бр. ... да се провежда чрез решаване на тест в електронен вариант чрез ...

наредба за реда и условията за учредяване на ... - Община Сопот

http://www.sopot-municipality.com/joomla/images/stories/naredbi/naredbatyrgdrujestvastara.pdf

(1) Общинският съвет приема решение за учредяване на търговско дружество с общинско участие в капитала като определя: 1. предмет на дейност на ...

наредба за реда и условията за отглеждане ... - Община Златица

http://www.zlatitsa.bg/wp-content/uploads/2017/07/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%

Кокошки носачки от 1000 до 3000 бр. ... Кокошки носачки от 500 до 1000 бр. ... земеделска продукция по актуални пазарни цени. 10.За констатирани ...

Приемане на Наредба за реда и условията за ... - Община Ситово

http://sitovo.bg/wp-content/uploads/2017/01/20160614-08-09-63-dokl.-zapiska-s-motivi-i-proekto-naredba-za-otgl.-na-zhivotni.pdf

Наредба № 10/01.04.2015 г. за условията за регистрация и реда за ... регистрацията на пчелина в кметството или кметското наместничество;.

1 наредба за условията и реда за записване ... - Община Кричим

https://www.krichim.bg/images/documents/naredbi/2017/naredba_premestvane_deca.pdf

Попълване на незаетите места след първи етап на класиране – до 20 юни на ... удостоверява с Удостоверение за завършена подготвителна група.

Наредба за условията и реда за отглеждане ... - Община Раковски

http://rakovski.bg/docs/naredbi/naredba_SSJ_190917.pdf

Реда за придвижване на селскостопанските животни на територията на община ... Овце – до 3 броя. 2. ... здравния статус (документ за проведени ваксинации и обезпаразитяване), ... миризми/ с препарати, разрешени от закона.

Жалба против Наредба за реда и условията ... - Община Пловдив

http://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2012/06/%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf

Така определената глоба обаче е в пряко противоречие с чл.101 от Закона за автомобилните превози, чийто текст гласи: „Пътник в моторно превозно ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.