МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ Критерии за диагноза Диагностични ...

изготви национален консенсус за поведение при МС, който предлага ... Лабораторни показатели: СУЕ, ПКК, кръвна захар на гладно, ОГТТ с изследване на ... в най-голяма степен намаляват нивото на LDL- холестерол в кръвта.

МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ Критерии за диагноза Диагностични ... - Свързани документи

МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ Критерии за диагноза Диагностични ...

http://www.endo-bg.com/kak2012/15-Metabolic-syndrome.pdf

изготви национален консенсус за поведение при МС, който предлага ... Лабораторни показатели: СУЕ, ПКК, кръвна захар на гладно, ОГТТ с изследване на ... в най-голяма степен намаляват нивото на LDL- холестерол в кръвта.

Консенсус на Българския институт „Метаболитен синдром” за ...

https://publishing.arbilis.com/wp-content/uploads/2013/09/NE_2010_2_2.pdf

някои случаи и със стойности, ко- ... Табл. 3. Текущи препоръчителни прагови стойности за обиколката на талията от ... ИРИ – Имунореактивен инсулин.

Диагноза и диференциална диагноза на белодробната ...

https://publishing.arbilis.com/wp-content/uploads/2013/09/NP_2009_1_3.pdf

те дробове, при което диагностичните греш- ки достигат 30%. ... единица, пневмония, кръвни заболявания и др., утвърждават ... ща, които по рентгенова характеристика на- подобяват ... на десния бял дроб на фасова снимка сянката е с клиновидна ... Сянката на лобита в долния дял на десния бял дроб във ...

Синдром на резистентност към тиреоидните хормони (синдром ...

https://publishing.arbilis.com/wp-content/uploads/2013/09/NE_2011_1_5.pdf

ша и обнормно високи стойности на тиреоидните ... хормони (FT3 и FT4) и несупреси- ран TSH, при ... нормални стойности на серумния. TSH или ...

ОБРАЗНИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОЗА НА БТЕ

http://brsnet.bg/wp-content/uploads/2014/12/TM20146-3_22-30.pdf

(ДВТ) или контраиндицирани за КТПА. Ключови думи: белодробен тромбоемболизъм, венозна тромбоза, вентилационно-перфузи- онна сцинтиграфия ...

електрокардиографска диагноза и ... - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Tchavdar_Shalganov/publication/321253069_ELECTROCARDIOGRAPHIC_DIAGNOSIS_AND_DIFFERENTIAL_DIAGNOSIS_OF_WIDE_QRS_COMPLEX_TACHYCARDIAS/links/5a16fbd9aca272df0808a050/ELECTROCARDIOGRAPHIC

тахикардия се приема за камерна до доказване на обратното. Смисълът ... камерна тахикардия (КТ) неправилният избор на антиаритмичен препарат е ...

Препоръки за диагноза и лечение на еректилната дисфункция

https://publishing.arbilis.com/wp-content/uploads/2013/09/NK_2011_4_2.pdf

причини за ЕД. Идентифициране на ... Основното заболяване или причина за ЕД може да остане не- ... ерекция (невъзможност за прегъване на члена), която се появява ... (100–200 μg) на всеки 5–10 минути до трайно спадане на.

диагноза, лечение и проследяване на усложненията ... - Hapche.bg

http://www.hapche.bg/sites/default/files/konsensusi/Portalna_hipertoniya.pdf

Лабораторни данни -упоменатите no- rope повишени АСАТ, АЛАТ, ГГТП и АФ, макроцитна анемия, тромбоцитопения, левкопения, креатинин, урея, ...

консенсус за диагноза и лечение на артрозната болест

http://rheumatologybg.org/download/consensus_4.pdf

вътреставни структури, дискова херния и др. Ставна сонография ... случаи се налага трудоустрояване на болния, а понякога и смяна на професията.

кп № 241 диагностични процедури за стадиране и оценка на ...

https://pirogov.eu/bg/download/993

Компютърна томография на мозък. Компютърна томография на глава БДУ. Не включва: компютърна томография: • при спирална ангиография (57350 ...

диагностични възможности на оптичната кохерентна ...

http://www.su-varna.org/izdanij/medicina-2-013/pages_21_25.pdf

СБОБАЛ-Варна. Увод. Оптичната кохерентна томография, още със своето въвеждане, се наложи като бърз, неинвазивен и високо инфор- мативен ...

диагностични процедури и грижи при ... - treat-nmd

http://www.treat-nmd.eu/downloads/file/standardsofcare/sma/bulgarian/sma_soc_bg.pdf

с тежка слабост и може да доведе до аспирационна пневмония, която е честа причина за смърт ... Основни симптоми на проблемите при хранене и гълтане са: ... възможен индикатор за аспирация, която може да е скрита, т.е. без.

Китайски препоръки за диагноза и лечение СOVID-19 пневмония

http://cml.mu-sofia.bg/CML/assets/files/infect-detski-1-2020.pdf

4 мар 2020 ... светлина и при нагряване до 56°С за 30 мин. ... ки и няма промени на рентгеновата снимка на бял дроб и сърце. ... на бял дроб с данни за пневмония. С) тежък ... влошаване на предходната рентгенова находка на ...

широко мащабни оценъчно-диагностични педагогически ...

https://www.fmi.uni-sofia.bg/sites/default/files/habilitation_work_of_professor/habil_trud_k_bankov.pdf

Дванадесета глава: Определяне на скали, норми и нива на постижения . 193. Четвърта част: ... 3. Кой провежда (администрира) теста с учениците? Известни са раз- ... делният ученик, е самостоятелна единица за извадката. ... „Човекът и природата”, IV клас (по разработка на Людмила Зафирова от Факул-.

Таблица за оценяване на диагностични реактиви и консумативи ...

http://www.4mbal.bg/wp-content/uploads/2018/08/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B51.pdf

Форма на продукта Количество. Ед.цена без ДДС. Бр. оп. Предлагана опаковка ... Тест ленти за урина с 10 ... Сухи тестове за урина - лентички 10.

ДИАгНоСТИчНИ ПАКеТИ оТ ЛАБоРАТоРНИ АНАЛИЗИ ... - Лина

https://www.lina-bg.com/sites/default/files/lina-3-5.pdf

Талонът е валиден в периода 01.09.2015г. - 31.12.2015г. (Продължава на стр. 2) lina-bg.com. Д-р Костадинов: Предлагаме стипендия и работа на.

Пакети медико - диагностични изследвания и списък ... - НЗОК

https://www.nhif.bg/get_file?section=document&pageId=14854&uuid=dd3f4606-6913-461b-bcf5-dc3a7d99c466

Кръв. Левкоцити. Нитрити. 72.4 Ранен-тест за бременност – бета ЧХГ. 89.29 Седимент – ориентировъчно изследване. Изследвания на изпражнения.

диагностични грешки при окръглените сенки, причинени ... - Varna

http://journals.mu-varna.bg/index.php/ssm/article/download/4918/4196

Окръглените сенки при белодробен застой са последица от ннкапсулн- ран иптерлобален плевралеп излив — траисудат, който често е съчетай.

Вертижен синдром

http://balance-clinic.bg/files/vertigo.pdf

Вертижният синдром включва симптоми на световъртеж и нарушено ... главата. Световъртежът и равновесните нарушения от централен произход са с.

HELLP синдром

https://events.puls.bg/archive/october-2019/march-2018/wp-content/uploads/2016/05/presentation-HELLP-doc.-Kostov.pdf

HELLP се характеризира с: - Хемолиза (hemolysis);. - Увеличени чернодробни ензими (elevated liver enzymes);. - Ниски тромбоцити. (thrombocytopenia);.

Генный синдром

https://www.kommersant.ru/doc/3486041

4 дек 2017 ... комендуют сделать профилактическую дик- томию, потому что риск развития рака щито- видной железы, как ни парадоксально, чрез-.

Синдром Гуда

https://thoraxsurgery.ru/media/pdf/Good.pdf

2. Arend S.M., Dik H., van Dissel J.T. Good's syndrome: the association of thymoma and hypogammaglobulinemia //. Clin. Infect. Dis.

синдром на карпален тунел (СКТ)

http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2015/08/Sindrom-na-karpalen-tunel.pdf

2 јули 2013 ... Начинот на медицинското згрижување при синдром на карпален тунел (СКТ) е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

4 Синдром Гийене-Барре.pdf

http://www.rcrz.kz/docs/clinic_protocol/2016/2%D0%BF%D0%B3/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/4%20%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%8

Синдром Гийена-Барре (Guillain-Barrésyndrome) (СГБ) – острое, быстро прогрессирующее аутоиммунное поражение периферической нервной ...

Синдром диабетической стопы

https://www.bsmu.by/downloads/kafedri/k_1xir_bol/uch4.pdf

гнойно-некротических процессов и гангрены конечности. ... (участки сухого некроза, гангрена одного или нескольких пальцев, ... Сухая гангрена стопы.

Синдром Корнелии де Ланге

https://www.bsmu.by/militarymedicine/20cb88dc0b372bd22fd4b22063cce67d/

Key words: Cornelia de Lange syndrome, multiple malformations. Синдром Корнелии де Ланге является редко встречающимся генетическим заболеванием. ( ...

Болевой синдром при остеоартрозе

https://nnp.ima-press.net/nnp/article/viewFile/27/30.pdf

структурах сустава [2, 3]. Симптоматика при ОА включает болевой синдром, ... ний в суставе, что сопоставимо с результатами лечения дик- лофенаком.

Синдром Вернике—Корсакова

https://www.mediasphera.ru/issues/zhurnal-nevrologii-i-psikhiatrii-im-s-s-korsakova/2016/7/downloads/ru/1199772982016071004

включая алиментарный фактор, синдром мальабсорбции витамина В1, снижение его ... 22.10.15 данных об объемном процессе и очаговом пора- жении вещества ... 1995;19(4):1073-1077. doi: 10.1111/j.1530-0277.1995.tb00991.x.

СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОЙ КИШКИ

http://www.elib.umsa.edu.ua/bitstream/umsa/4799/1/sind_razdr_kishki.pdf

лекса — ЭГЛОНИЛ, НО-ШПА форте, МАГНЕ-Вл — для лечения больных с синдромом раздраженной кишки с повышенным газообразованием и абдо.

НЕФРОТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ: ГИСТОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ...

https://journal.nephrolog.ru/jour/article/viewFile/1020/975

IgA l депозиты могут иногда наблю даться в стенках капилляров гломерул и их при сутствие ассоциируется с неблагоприятным про гнозом. В ...

Критерии за оценяване по ФВС

https://www.ekzarhantim1.com/wp-content/uploads/2018/12/krit_ocen_fvs_vi.pdf

Критерии за оценяване по ФВС. ВХОДНО НИВО И/ИЛИ ИЗХОДНО (лека атлетика: 50 м. гладко бягане,. 200/300/600м. гладко бягане, скок от място).

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ФВС

http://www.88cy.info/files/fvs.pdf

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ. ФВС. I.Измерване на физическата дееспособност. 1. Бягане на къси разстояния. 30м.-2-4 клас. 50м.-5-7 клас. 60м.

антифосфолипиден синдром - Медицински университет

http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/bitstream/10861/416/1/Stoilov-N_et-al_rev-4-2011.pdf

Год. XIХ, бр. 4/2011. АНТИФОСФОЛИПИДЕН СИНДРОМ –. ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ, ЕТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗА. Н. Стоилов, Р. Рашков и Р. Стоилов.

СИНДРОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО «ВЫГОРАНИЯ» У ВРАЧЕЙ ...

https://www.vair-journal.com/jour/article/viewFile/95/133.pdf

Фолькмана [5], мето- дику оценки психологической атмосферы в коллек- тиве А. Ф. Фидлера [24]. С помощью опросника «Отношение к работе и ...

Протокол респираторный дистресс-синдром.pdf

http://minzdravrd.ru/file/download/616

Sandri F, Plavka R, Ancora G, Simeoni U, Stranak Z, Martinelli. S, Mosca F, Nona J, Thomson M, Verder H, Fabbri L, Halliday HL,. CURPAP Study Group: ...

Синдром плеврального выпота: дифференциальная ...

http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/upj/04/pdf04-3/64.pdf

ляется постоянным симптомом; чаще всего она беспокоит в начале накопления ... Bloomberg A. E. Thoracoscopy in perspective // Surg. Gynec. Obstet.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.