Прирачник за користење на софтверот e-кат Шалтер

Овој софтвер е изработен за потребите на геодетските фирми кои врз основа на законот за катастар на недвижности имаат обврска да купуваат ...

Прирачник за користење на софтверот e-кат Шалтер - Свързани документи

Прирачник за користење на софтверот e-кат Шалтер

http://www.katastar.gov.mk/wp-content/uploads/ekatShalter/eGeodetski_elaborat.pdf

Овој софтвер е изработен за потребите на геодетските фирми кои врз основа на законот за катастар на недвижности имаат обврска да купуваат ...

Прирачник за користење на софтверот e-кат Lite

http://www.katastar.gov.mk/wp-content/uploads/ekatShalter/webhelp_eKatLite.pdf

Прирачник за користење на софтверот e-кат Lite наменет за надворешни корисници на податоците на. Агенцијата за катастар на недвижности ...

Упатство за користење - Ohridska Banka

https://ohridskabanka.mk/content/mobilno%20bankarstvo/Upatstvo_Moja_Banka_Web-10.12.2019.pdf

Во секцијатаПродажни места за плаќања на рати корисникот има прегледна информации поврзани со продажното место. (адреса, работно време ...

Прирачник за воведување на агроеколошки мерки во ...

http://www.lakeprespa.mk/content/Publications/Priracnik%20agroekoloshki%20merki-Prespa.pdf

овозможуваат подигнување на густи насади, овошките се пониски и ... оправдано единствено во случаи кога се прекратува продолжницата на ... ваквата форма на круната потребно е повисоките скелетни гранки да се режат.

прирачник за тарим - Царинска управа

http://www.customs.gov.mk/images/documents/e-carina/ITO/Tarim2019.pdf

30 дек. 2019 ... Ветрогонова габа (Pleurotus eryngii (D.C:FR). QuOl.) –друго. W. 045. Моликово волчјо лепче (Suilus sibiricus (Sing.) Sing.)-свеж. W. 046.

Прирачник и монографија за собирање печурки и лишаи

http://www.mkdsumi.com.mk/upload/files/Priracnik_i_monografija_za_sobiranje_pecurki_i_lisai.pdf

самоникнати растенија, габи и лишаи, како и ... од торбести или столпчести клетки кои носат спори на ... структури изградени од хифи на габи и клетки.

РАН-ПРИРАЧНИК Одговори за повратници - European Commission

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/ran_br_a4_m10_mk.pdf

4 јули 2017 ... стички борци (СТБ) што се враќаат и нивните семејства. Препораки на ... Над 42.000 странски терористи-борци од повеќе од. 120 земји ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.