Изграждането на преносими компетентности в обучението по ...

компетентности в обучението по математика в 1.- 4. клас. АВТОРЕФЕРАТ ... За входяща диагностика на знанията и уменията на учащите, свързани с I ...

Изграждането на преносими компетентности в обучението по ... - Свързани документи

Изграждането на преносими компетентности в обучението по ...

http://uni-sz.bg/wp-content/uploads/truni/file/avtoreferat%285%29.pdf

компетентности в обучението по математика в 1.- 4. клас. АВТОРЕФЕРАТ ... За входяща диагностика на знанията и уменията на учащите, свързани с I ...

методика на обучението - Физика - методология на обучението

http://physika-bg.org/download.php?id=881

мервания за напреженията върху отделните лампи при последователно свързване и за токовете при успоредното свързване. С цел икономия на.

КОМПЕТЕНТНОСТИ И ОБРАЗОВАНИЕ

https://www.mon.bg/upload/21560/I-book.pdf

Рамката описва осем (групи от) ключови компетентности, сред които са общуване на роден, съответно на чужд език, основни умения в областта на.

ключови компетентности

http://cabinet.bg/content/bg/pages/file/makros/13_Stefanova_6pp.pdf

Ключови думи: изследователски подход, триъгълник на Паскал, ... ни стаи, кабинети, библиотеки и Заседателната зала на ИМИ-БАН (Фигура 8).

ключови компетентности - ИМИ-БАН

http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/content/bg/pages/file/web_book.pdf

Добри практики в образованието по математика и ИТ за развиване на ключови компетентности. Тони Чехларова, Евгения Сендова. (редактори) ...

Национално външно оценяване на дигитални компетентности в ...

https://www.pgthas.com/docs/test-06-08-2015.pdf

Компресирането със загуба на данни може да се използва при: А) файлове с текстова информация. Б) файлове с изпълним код. В) файлове с графична ...

Ключови компетентности и умения за успех - Образование ...

http://edu2030.bg/wp-content/uploads/2019/06/key_competences_monitoring_report_2019.pdf

литиките, свързани с приложението на Закона за пре- ... 77 от Закона за предучилищно ... в системата на предучилищното и училищното об-.

проучване „ключови компетентности и умения за успех – от ...

http://edu2030.bg/wp-content/uploads/2019/06/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A3%D0%A7%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%95_%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8

3. учебните предмети математика, човекът и природата, физика и астрономия, биология и здравно ... компетентности за клас или етап от обучението; ... самостоятелна работа - „предварителна подготовка и консултиране” (пак там). За ... На междинно ниво, където можем да поставим директорите,.

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО

http://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=1899&type=.pdf

текст.” (Учебни програми за III клас 2003, с. 13). Търсеният образова- телен ефект ... може да разграничава различните видове редактиране; може да ...

възможностите за интегриране на икт в обучението по ...

http://uni-sz.bg/truni4/wp-content/uploads/pf/file/PEDAGOGICHESKI_FAKULTET/STUDENT_ALM_2016/2_ElenaGirginova.pdf

ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА ВЪВ ВТОРИ КЛАС. POSSIBILITIES OF ... Интегрирането на обучаващите мултимедийни презентации ... Ето защо се търсят пътища чрез новите информационни технологии да се оптимизира.

Методика на обучението по биология

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/99832/765306/version/1/file/AVTOREFERAT.pdf

18 Дек 2012 ... път, молекулен механизъм. Биосинтеза на макроергични връзки при окисление на субстратно равнище. Пентозофосфатен цикъл.

МУЛТИМЕДИЯТА В ОБУЧЕНИЕТО – ИЗКУСТВО И ...

http://oaji.net/pdf.html?n=2016%2F3363-1467912797.pdf

... на уменията за изработване на мултимедийни презентации и използването им в обучението като акцент в ... медийните технологии в обучението.

Методика на обучението по информатика

http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp/9/9-45.pdf

Program Language C in the Secondary School : The treatment is an ... част на конкретна учебна тема от ДОИ и решаване на примерни задачи на езика.

Диктовките в обучението по пунктуация

http://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=3543&type=.pdf

диктовка по памет, диктовка в съчетание със синтактична задача и други техни разновидности. При писане под диктовка ученикът възприема текста ...

реализация на междупредметни връзки в обучението по ...

http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/bitstream/10525/1501/1/adis-october-2006-089p-094p.pdf

междупредметни връзки в обучението по ИТ в началното училище, още ... пунктуация, формиране на комуникативно- речеви умения, литература.

КОМПЮТЪРНИТЕ МОДЕЛИ В ОБУЧЕНИЕТО НА ... - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/62660012.pdf

модели при преподаване развивка на пирамида, конус и паралелепипед, както и при намиране на повърхнина и обем на тези тела. Учениците ...

1 НАРЕДБА № 1 от 23.01.2009 г. за обучението на деца и ... - МОН

https://www.mon.bg/upload/11843/nrdb_1_23.01.2009_sop.pdf

23 ян. 2009 ... със специални образователни потребности са децата и учениците с ... Раздел III. Индивидуална образователна програма. Чл. 31. (1) ... съответствие с примерна рамка на индивидуална образователна програма ...

ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В 1. – 4. КЛАС ...

http://oaji.net/pdf.html?n=2019%2F7141-1554191111.pdf

Обучението по български език в началното училище –. „работилница” за ... •Методи на обучение по писмено преразказване в начал- ните класове.

Интерактивност в обучението. Интерактивни методи и ... - 44. СУ

http://staging.44sou.eu/wp-content/uploads/2014/01/Interaktivnost-v-obuchenieto.-Interaktivni-metodi-i-tehniki-Prof.-dpn-Neli-Ivanova.pdf

Интерактивни методи и техники. ▫ Различават се в зависимост от целите, за които се прилагат и времето, което отнемат. Една и съща дейност или ...

ОБВЪРЗВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2016/06/azbuki.bg_dmdocuments_Matematika_02_2016_Rumiyana-Mavrova_Penka-Rangelova.pdf

геометрична прогресия в геометрията. ... се изучават аритметична, геометрична и безкрайно малка геомет- ... ка геометрична прогресия, чиято сума е.

Когнитивни модели в обучението по математика на ... - ФМИ

https://www.fmi.uni-sofia.bg/sites/default/files/dissertation_work_of_phd/disertaciya_tanja.pdf

психология и връзката й с обучението по математика. Проблемът „Съвременно образование”. 8. І. Обзор на съвременното състояние на когнитивната.

компютърът в обучението - Други списания

http://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=989&type=.pdf

като средство за обучение и за съвременни образователни технологии са мултимедийни технологии, информационни и комуникационни технологии ...

диагностика на резултатите от обучението по техническо ...

http://www.oocities.org/usb_dobrich/002.pdf

7, http://geocities.com/usb_dobrich/002.pdf. В настоящата разработка ... по техническо чертане, които най-много затрудняват учениците. Ключови думи: ...

диагностика на резултатите от обучението по ... - OoCities

http://www.oocities.org/usb_dobrich/002.pdf

човек или на група хора по отношението на състоянието им във връзка с нещо, установяват се причи-. 1 Бижков, Г. [1988] Педагогическа диагностика, ...

„св. св. кирил и методий“ за осигуреност на обучението на ...

http://www.uni-vt.bg/bul/getnbdoc.aspx?d=218&f=218.pdf

чуждестранните студенти, както и на студентите с увреждания ... 8. регистър на научните списания, периодичните издания и научните сборници;.

софтуерът за плагиатство в обучението - Core

https://core.ac.uk/download/pdf/62660578.pdf

софтуерни средства за проверка на плагиатството и тяхното използване в ... грешките, които се допускат при копиране на чужд текст е, че не се ...

1.6. опитите в обучението при запознаване с природата ...

http://shu.bg/tadmin/upload/storage/2096.pdf

В уроците по учените предмети, даващи знания за природата, често се използват ... бъдат извършени в клас или в домашни условия. ... присъстват постоянно в обучението по роден край, околен свят, човекът и природата. ... 3. Организацията на опитната работа. Тя може да бъде организирана по няколко.

УСПЕШНА СТРАТЕГИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА В ...

http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/348_352_YANNA_RUSKOVA_SUCCESSFUL_STRATEGY_FOR_MUSIC_EDUCATION_IN_SCHOOL.pdf

УСПЕШНА СТРАТЕГИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА В УЧИЛИЩЕ ... страна, емоционално-образното развитие на учениците в началното училище,.

Устните упражнения в обучението по пунктуация

http://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=3623&type=.pdf

сложно съчинено и на сложно съставно изречение. 2. Развива се умението на учениците да четат и да говорят изразително. 3. Изяснява се и се ...

ролята на педагогическата диагностика в обучението по

https://www.e-acadjournal.org/pdf/article-19-1-4.pdf

1 Бижков, Г. (1988) Педагогическа диагностика. София ... С целите на обучението по „Технологии и предприемачество“ в I-IV клас се акцентира.

ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ

http://itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2017-1/resources/e-reklami_2017.pdf

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ. ТЕХНОЛОГИИ ЗА УЧЕНИЦИ. 1. – 8. КЛАС. ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ http://itznayko.bg [email protected].

ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ... - edutech journal

http://www.edutechjournal.org/wp-content/uploads/2018/08/2_2018_370-376.pdf

... of New Zealand and international literature. http://www.nzcer.org.nz/system/files/ictinecefinal.pdf . 5. IT Знайко, http://itznayko.bg/. 6. учебни програми 2. клас, ...

лингводидактични проблеми на обучението при ранен ...

http://folk.uio.no/kjetilrh/bulg/Kjuchukov/Kucuk.PDF

Р. Бел (1980:157-158) определя следните правила на билингвалното кодово превключване: ... език на деца-билингви, трябва да има предвид тези особености, ... курсистите получават нови имена и съответни биографии на езика ... когато консонантите се намират в съседство с твърдите вокали - а, о, u, а ...

приложение на координатния метод в обучението по ...

http://info.fmi.shu-bg.net/skin/pfiles/31.pdf

6 Задача: Дадена е правилна четириъгълна призма ABCDA1 B1 C1 D1 с основен ръб. AB = а и околен ръб AA1 = в. Да се намери разстоянието между ...

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ПРОЕКТ ...

http://www.vdmaistora.com/proekti/%D0%9E%D0%91%D0%A9%20%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%9A%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BF

17 юни 2019 ... 18 Събиране и изваждане на числата до 20 с премин. 13.06.2019г. 10:30. Класна стая. 1. 19 Самостоятелна работа. 14.06.2019г. 09:30.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.