НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование ...

3 юни 2016 ... 1. организацията на дейностите в предучилищното образование; ... обучение и отглеждане на децата до постъпването им в I клас.

НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование ... - Свързани документи

НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование ...

https://www.mon.bg/upload/2340/naredba_5_2016_preduchilishtno_obr.pdf

3 юни 2016 ... 1. организацията на дейностите в предучилищното образование; ... обучение и отглеждане на децата до постъпването им в I клас.

Наредба за организация на предучилищното образование в ...

https://priem.starazagora.bg:5443/documents/Naredba_obrazovanie_SZ.pdf

предлагани в детските градини на Община Стара Загора и организиране на ... предучилищно образование - и от общинските училища, които могат да ... Неучебното време без основни форми на педагогическо взаимодействие е ...

1 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование Обн ...

https://www.mon.bg/upload/18448/zkn_PedUchObrazovanie_291218.pdf

1 авг. 2016 ... 108 от 29.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г. Глава първа ... 3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат ... 1 земеделска земя, имоти и вещи продължават да се ползват за.

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование Обн., ДВ ...

https://www.mon.bg/upload/12190/zkn_PUObr_180717.pdf

1 авг. 2016 ... отменения Закон за народната просвета в училища по чл. 38, ал. 1, т. 1 от този закон могат да се внасят целогодишно не по-късно от ...

Закон за предучилищното и училищното образование

https://www.navet.government.bg/bg/media/ZAKON-ZA-PREDUCHILISHTNOTO-I-UCHILISHTNOTO-OBRAZOVANIE.pdf

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. В сила от 01.08.2016 г. Обн. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г. Глава първа.

проследяване на резултатите от предучилищното образование ...

https://izkustva.bg/pdf/DG2/ResultTracking.pdf

портфолио, което е своеобразен „запис“ на детското развитие от постъпването в първа възрасто- ... информация към детския учител от родителя.

Наредба за приобщаващото образование - Синдикат на ...

http://www.sbubg.info/files/naredba_priobshavasho.pdf

децата и учениците по чл. ал. от Закона за предучилищното и училищното образование. (ЗПУО) и предоставянето й; условията и реда за участие на ...

Сборник с процедури по Наредба за приобщаващо образование ...

https://priobshti.se/sites/default/files/uploads/pictures/sbornik-proceduri-po-priobshtavashto.pdf

Обща подкрепа за личностно развитие, получават ВСИЧКИ деца и ... За резултатите от напредъка на детето учителите изготвят доклад до директора.

2(22)2016 - Профессиональное образование в России и за ...

http://www.prof-obr42.ru/Archives/2%2822%292016.pdf

Hofstede G., Hofstede G. J., Minkov M. Cultures and organizations: software of the mind: intercultural ... Gubanova Margarita. DSc, Professor, Kemerovo State ...

математика и математическо образование, 2016 mathematics ...

http://www.math.bas.bg/smb/2016_PK/tom_2016/pdf/095-100.pdf

6 апр 2016 ... зователна система задължителен учебен предмет информатика. ... 3. Учебната програма за 7.клас по ИТ описва последния етап от ...

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на ... - МОН

https://www.mon.bg/upload/2335/nrdb_10_010916_organizacia_dejnosti_obr_260917.pdf

1 септ. 2016 ... 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр. 46 от 09.06.2017 г., ... „Изобразително изкуство", „Музика" и „Физическо възпитание и спорт" ... за обучение по вида спорт за учениците от V до XII клас при условия и ... (4) Продължителността на учебния час е четиридесет минути за.

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на ... - МОН

https://www.mon.bg/upload/2334/nrdb11_ocenjavane_041017.pdf

1 септ. 2016 ... (4) Изпитите при завършване на клас, етап и/или степен на образование са: 1. изпити за установяване на постигнатите резултати от.

НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и ... - МОН

https://www.mon.bg/upload/2339/nrdb_8_150917_dokumenti.pdf

11 авг. 2016 ... директора) на книга: извършени проверки; констативни протоколи: констатации от направените проверки, подписани от директора и.

1 НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и ...

https://www.navet.government.bg/bg/media/nrdb_8_23.082016_dokumenti.pdf

11 авг. 2016 ... представя в МОН екземпляр, предназначен за него, а приемащата - в. РУО. (4) Със заповед на директора на съответната институция, ...

Наредба № РД-02-20-2 от 8 юни 2016 г. на МРРБ

http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Aktualizacia_22_June_2016/Nar%20hidroizolacii-29-07-16.pdf

8 юни 2016 ... НАРЕДБА № РД-02-20-2 ОТ 8 ЮНИ 2016 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ,. ИЗПЪЛНЕНИЕ, КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ.

НАРЕДБА № РД-02-20-2 ОТ 8 ЮНИ 2016 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ ...

http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Aktualizacia_22_June_2016/Nar%20hidroizolacii-29-07-16.pdf

8 юни 2016 ... 1. за огъваеми армирани битумни хидроизолационни мушами са дадени в таблица 7: Таблица 7 ... (глинени покривни керемиди, керемиди от бетон, ... г) дебелината на слоя лепило (ако основата се залепва);.

НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло ...

https://www.mon.bg/upload/4167/nrdb14_161116_obleklo.pdf

16 ноем. 2016 ... главният счетоводител, които са получили безплатно работно облекло по реда на Наредбата за безплатното работно и униформено ...

Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на ...

http://www.sbubg.info/files/naredba_10_2016.pdf

16 септ. 2016 ... провеждат съответно след обяд или преди обяд. ... Учебните часове по училищния учебен план се провеждат сутрин и следобед;.

Наредба No 8 от 11.08.2016-г. за информацията и документите ...

http://76ou.eu/wp-content/uploads/2017/03/%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%91%D0%90-No-8-%D0%BE%D1%82-11.08.2016-%D0%B3.-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B

11 авг. 2016 ... 4. условияτа и реда за πриемане, оτчиτане и унищожаване на докуменτи с фабрична номерация;. 5. докуменτиτе, коиτо се създаваτ, ...

НАРЕДБА № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 ...

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/02/21/naredba-12-25072016-m72.pdf

25 юли 2016 ... представен съгласно режима на двустранния договор. Чл. 33. ... Житен. 29444 с. Зограф. 31303 с. Изворово. 32467 с. Йовково. 34045 с. Калина ... Лимец. 43726 с. Луличка. 44344 с. Малко Каменяне. 46601 с. Гривка.

наредба № 14 от 16 ноември 2016 г. за представителното ...

http://www.sbubg.info/files/Naredba_14_2016_predstavitelno_obleklo.pdf

29 ноем. 2016 ... ОБЛЕКЛО НА ЛИЦАТА ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ... са получили безплатно работно облекло по реда на Наредбата за безплатното работно и униформено облекло и срокът на износването му към.

НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното ...

https://www.mon.bg/upload/2333/naredba_12_01.09.2016_prof_razvitie_uchiteli.pdf

1 септ. 2016 ... 6. цели, функции и съдържание на професионалното портфолио;. 7. условията и реда за ... квалификация „педагог" и/или „детски учител" с допълнителна квалификация ... 2018/2019 година включително.

Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на ...

http://www.sbubg.info/files/naredba_11_2016.pdf

1 септ. 2016 ... 2.условиятаиредътзавалидираненакомпетентностипочл.167,ал.1 ... учебнияпредметчуждезик- английски,френски,немски,италиански ... (10) При изпита по чужд език от националното външно оценяване в Х клас.

Наредба № 13 от 16.12.2016 г. за осигуряване на радиационна ...

http://www.ncrrp.org/new/document-1782

27 Дек 2016 ... (2) Броят и видът на съблекалните за всеки рентгенов кабинет се ... от фокуса на рентгенова тръба при големина на анодния ток 1 mА ...

Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните ...

https://www.nsoplb.com/uploads/docs/_8__03112016_________23112016_.pdf

3 ноем. 2016 ... Хроничен вирусен хепатит В без делта-агент. В18.8. Друг хроничен ... Подостър остеомиелит. М86.3 ... Атрофичен вагинит. N95.3.

НАРЕДБА № 15 от 31.10.2016 г. за условията и реда за ...

https://dfz.bg/assets/11288/NAREDBA_15_ot_31102016.pdf

31 Окт 2016 ... Националната програма по пчеларство за периода 2017 – 2019 г. ... и/или оборудване е заприходено в инвентарната книга на ЗС (за ...

Наредба № Н-7 от 19.09.2016 г. за определяне на ред, начин и ...

https://www.minfin.bg/upload/18695/NAREDBA_103a_ZADS.pdf

... мястото на монтаж на средството за измерване и контрол, конвертор ... мерна единица - литър ... 2.1.2 Натрупано количество нето кг за изходящи.

НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите ...

https://www.mon.bg/upload/2339/nrdb_8_150917_dokumenti.pdf

11 авг. 2016 ... Чл. 4. (1) Информацията и документите в системата на ... народната просвета, получават диплома за средно образование.

1 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите ...

https://www.mon.bg/upload/2335/nrdb_10_010916_organizacia_dejnosti_obr_260917.pdf

1 септ. 2016 ... (1) Училищното образование се организира в учебни години, които ... учениците от I до VII клас са включени в целодневна организация на учебния ден ... работи, както и за реализиране на дейностите по чл. 15;.

НАРЕДБА № 8 ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ИНФОРМАЦИЯТА И ...

https://www.navet.government.bg/bg/media/naredba_8.pdf

11 авг. 2016 ... Свидетелство за основно образование с номенклатурен № 3-20 получават лицата, които: 1. завършват успешно VII клас през учебната ...

НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ...

http://mc.government.bg/images/NAREDBA_2_ot_12082016g.pdf

12 авг. 2016 ... изкуствата и неограничен брой видове специализирана ... групите и паралелките съобразно изискванията за определяне броя ... Чл. 7. (1) Ученици от училище по изкуствата могат да бъдат премествани в друго.

НАРЕДБА № 54 от 30.12.2016 г. за регистрите на Гаранционния ...

https://www.fsc.bg/d.php?id=19595

30 Дек 2016 ... Издаване и отчитане на задължителната застраховка ... 2. идентификационен номер на превозно средство - номер на рама (VIN);.

Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за ... - БАБХ

http://www.babh.government.bg/userfiles/files/Zakoni/Naredba%2013-2016-PCHELI.pdf

26 авг. 2016 ... когато въздушното пръскане e с продукти за растителна защита; ... време на цъфтеж на земеделските култури, БАБХ препоръчва за ...

Наредба № Н-5 от 16 февруари 2016 г. за условията и реда за ...

https://www.mod.bg/bg/doc/podzakonovi_aktove/20161007_Naredba_N5_Priem_kursanti_VUZ.pdf

16 февр. 2016 ... конкурсни изпити, класиране, приемане и зачисляване за ... е допуснат, резултатите му от конкурсните изпити се анулират. ... Военноморските сили, Многопрофилна болница за активно лечение към ВМА - Варна, ...

наредба № н-18 от 8 август 2016 г. за определяне ... - Targove.INFO

https://www.targove.info/source/M_18_23082016.pdf

23 авг. 2016 ... за целия му експлоатационен период се изчисляват въз основа на следната методика: 1. разходът на гориво на километър за пътно ...

предучилищното възпитание в Русия

http://oaji.net/pdf.html?n=2019%2F7141-1554186469.pdf

“Ñâ. ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé”. ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÒÎ ÏÎ ÑÂÅÒÀ. ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В РУСИЯ. Олга Зверева. PRESCHOOL EDUCATION IN RUSSIA.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.