Заповед № РС-18 от 25.04.2018 г. за допълване на ... - МРРБ

изготвен от „MMB Инженеринг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Проф. Георги Брадистилов“, № 6, представлявано от ...

Заповед № РС-18 от 25.04.2018 г. за допълване на ... - МРРБ - Свързани документи

Заповед № РС-18 от 25.04.2018 г. за допълване на ... - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/tiny/%D0%A0%D0%A1%202018/PC-18%20ot%202018.pdf

изготвен от „MMB Инженеринг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Проф. Георги Брадистилов“, № 6, представлявано от ...

Заповед № РД-02-14-862/16.10.2017 г. за утвърждаване ... - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/%D0%95%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%9D%D0%90%20%D0%A1%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%90%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%9D%D0

разработват индивидуални счетоводни/амортизационни политики, които са в ... натрупана амортизация, преоценка, годишна амортизационна норма,.

02 - 36 - 987 от 24.08.2018 г. - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/buyerprofile/attachments/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%94%20-%2002%20-%2036%20-%20987%20%D0%BE%D1%82%2024.08.2018%20%D0%B3.91c264c78fa092c58def06c6b31863b1.pd

23 авг. 2018 ... ИВАЛС-ЕЕ“, включващ в състава си „Проджект планинг енд Мениджмънт“ ООД и „Ивале. ЕООД“, че е бил изпълнител по договор No ...

амара Кулева. МРРБ, СЦР 1иколай Николов, МРРБ, ЮИР - ОПРР

http://www.bgregio.eu/media/Monitoring/4KN_OPRR_protokol_end.pdf

2 Дек 2015 ... Руска Бояджиева, община Бургас. Атанаска Николова, община Бургас. Янита Биразова, МРРБ. 1. Четвъртото заседание на Комитета ...

Заповед № РД-02-36-391/26.04.2018 г. - ОПРР

http://www.bgregio.eu/media/OPRD/Komitet%20za%20nabludenie/KN%202014-2020/2018/26042018-zapoved%2012%20KN.pdf

26 апр 2018 ... обществени поръчки”; заместник - Мирослава Стоянова ... Иван Марков - Ректор на УАСГ; заместник - Доц. д-р Павел ... Пехливанов, областен управител на област София - град; заместник – Илиан Тодоров, нас.

ЗАПОВЕД № РД-71 от 9 февруари 2018 г. На основание чл. 42 ...

http://eea.government.bg/zpo/docs/1-3-28-71-2018.pdf

9 февр. 2018 ... обезпечаване на ефективна защита на пещери: „Темната дупка“, „Проходна“ ... 1 в границите на пещера „Темната дупка“ се забранява:.

Заповед РД-04-256 от 13.06.2018 г. за ПУП ... - Община Костенец

http://kostenetz.com/sites/default/files/ProceduriZUT/Zapoved%20RD-04-256%20ot%2013.06.18g%20za%20PUP-IPRZ%20UPI%20X-1515;%20UPI%20XI-1421%20kv.%20136%20gr.%20Kostenetz%20.pdf

25, ал.3, т.2 от Наредба 1 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;. Начин на застрояване ...

Алтернативa или допълване на традиционното ... - bas - БАН

http://www.iit.bas.bg/esf40/conferences/N_Nikolov_733-744.pdf

Загражденска, достъпа до серията. 739 ... Загражденската екопътека на практика се съчета по много удачен начин със селския туризъм в това селище.

Заповед № РА50-227/13.03.2018 на гл ... - Район Лозенец

http://lozenets-sofia.org/wp-content/uploads/2018/03/Zapoved.pdf

2 от ЗУЗСО. По заявлението е изразено писмено становище № САГ18-ГР00-. 484/09.03.2018 г. от началника на отдел „Устройствено планиране“ на ...

Заповед №ЗК-1833 / 23.11.2018 г. - Община Силистра

http://silistra.bg/files/2018/11.12.2018-36e528b7ef81b22c84442e1c539be63f1.pdf

www.silistra.bg; E-mail: [email protected]. ЗА ПОВЕД ... община Силистра, местност „Сър Йолу“ е разгледан от ОЕСУТ и приет с Решение № 195 по.

Заповед №РЛН18-РА50-21/20.11.2018 г. на ... - Район „Люлин

http://www.lyulin.bg/uploads/zapoved_20.11.8.pdf

17 ноем. 2018 ... 197/09.11.2018 г. от „КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с искане за ... по т.21 от Приложението към чл.3, ал.2 от ЗУЗСО и Протокол №.

Заповед №РД 11-1241 от 09.07.2018 г. Стомп нов плюс - БАБХ

http://www.babh.government.bg/userfiles/files/RZ/Zap/2018/%20%E2%84%96%D0%A0%D0%94%2011-1241%20%D0%BE%D1%82%2009.07.2018%20%D0%B3.%20%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BF%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%20%20-%2

пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита Стомп Нов 330 ЕК и. Предложение с вх. № ВД – 2231/08.06.2018 г. на Съвета по ...

Протокол № 3 - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/buyerprofile/attachments/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%E2%84%96%203bb1b1909cbcd45be7b222acb673354de.pdf?v=0.57

17 авг. 2018 ... ... обекти под логото Office 1 Superstore в градовете София, Пловдив, ... на кооперацията е преместен в нова логистична база Office. 1 ...

Untitled - МРРБ

https://www.mrrb.bg/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%2811%29.pdf

„Еко СТРОЙ" оод,. БУЛ. „Искър" No 19Б,. ГР.СвогЕ, 2260. НАА. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007 - 2013 www.bgregio.eu.

Приморско - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/6d85f77d576f6f0e932bcd0be35ef764.pdf

район на почивни станции и хотели, на север - брегова линия на Черно море. ... НЕК-ЕАД. Местоположението на трансформаторните постове е ... Бази с данни, доклади и карти, касаещи състоянието на околната среда: 1).

Протокол 2 - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/buyerprofile/attachments/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%202661e6b214cee1b9e24eb8d5017cbe18b.pdf?v=0.57

22 ян. 2019 ... заведение: УАСГ, образователна степен: магистър, специалност: ... Ръководител на екипа е предложен Мирослав Тодоров, за който е ...

Кайтех - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/buyerprofile/attachments/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%85bff9def5513e2ec7404dc62dea1e962e.pdf?v=0.57

(gis.mrrb.government.bg) следва да бъдат осигурени. Базата данни следва да бъде оптимизирана, за да се подобри производителността и.

Наредба № РД-02-20-2 от 8 юни 2016 г. на МРРБ

http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Aktualizacia_22_June_2016/Nar%20hidroizolacii-29-07-16.pdf

8 юни 2016 ... НАРЕДБА № РД-02-20-2 ОТ 8 ЮНИ 2016 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ,. ИЗПЪЛНЕНИЕ, КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ.

представяне на документите за и от извършено пнк - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%AF%D0%9D%D0%95%20%D0%9D%D0%90%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%95%20%D0%97%D0

Заповед за назначаване на служебно правоотношение;. - Изменения на заповедта (ако е приложимо);. - Длъжностна характеристика - следва да е ...

Приложения 4 към договор РД-02-29-229 от 29.08.2019 г. - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/buyerprofile/attachments/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%204%20%D0%BA%D1%8A%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%A0%D0%94-02-29-229%20

сайта на дружеството на адрес www.vivacom.bg. Постъпилите жалби, молби, ... З 950. 5800. Включено облачно пространство pcloud. 128 GB. 128 GB.

Правила и нормативи за прилагане на ОУП и ... - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/bf422870db71defe81b8078d539ecb78.pdf

... НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ. София, юли 2016 г. ... устройствени зони и самостоятелни терени съгласно Приложение № 1. ко. 30. НИ. Чл.2. Основната ...

Разрешение за строеж № РС-61 от 26.06.2019 г. - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/tiny/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%A3%D0%9F%202019/RS-61.pdf

03.12.2018 г. и № АУ22-64-(2)/ 17.06.2019 г от Ангел Забуртов – генерален директор на. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ ...

Наредба № РД-02-20-19 от 29 декември 2011 г. на МРРБ за ...

http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Aktualizacia_Jan_2016/Nar%20RD-02-20-19-Jan%202015.pdf

29 Дек 2011 ... Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (ДВ, бр. 13 от 2012 г.); 3. нормативните ...

за разработване на Национална стратегия за ... - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/7d3f7da880fa0e5a47bcdc92fbd7bbdc.pdf

... на териториална кохезия с ЕС и разширяване на. 6 Вж. за повече информация : www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=law&type=4&id=424.

Частична предварителна оценка на въздействие - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA

тримесечіEltra BHнегкі н валидността на годишната винетка. Предложението е във ... месечна винетки. Това прави ... съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. ... 10-, 1ъЈые тернодЬТ. толкова 1о-малка да е заплащаната цена. Получената.

Доклад от работата на комисията част 2 - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/buyerprofile/attachments/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D

на Теленор България ЕАД, извън предложените безплатни минути ... лева без ДДС – 19.9000 (деветнадесет цяло девет нула нула нула) лв. 2. Цена за ...

методически указания за изготвяне на регионалните ... - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/1c01b549a75645a6c03afdf9ccb46af1.pdf

Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици. ЕО. Екологична оценка. ЕС. Европейски съюз. ЕТК.

Доклад за ОСВ на план: „Изменение на ОУП на Община ... - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/951d9ef631d70ce3526a65be9fb8ecb4.pdf

предназначението на земята за фотоволтаична централа. 13. №041065. „Кадиеви ... работеща строителна и транспортна механизация. В следващата ...

доклад за първоначална оценка на състоянието на ... - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8286cdb96e5f04230defa0cca202

Златни пясъци и Св.Св. Константин и. Елена е ... (къмпинг „Свети Георги“ и Бялата лагуна) ... Варна – плаж Почивка, нудистки плаж (местност Свети.

Европейски опит и практики за междуобщинско ... - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/eb8aae16664e1663e153c9706bafdb0d.pdf

8 Презентация „Регионалните системи за управление на отпадъците и междуобщинско сътрудничество”,. Гинка Чавдарова ... за събиране на боклук и мобилно извозване на опасен боклук. Първоначалните ... Пътят на млякото;.

разработване на методика за анализ, оценка и ... - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/Methodology_seismic_risk_20180131feadfb261d8a6648d4443a5063d98bd0.pdf

31 ян. 2018 ... живот, нараняване или други въздействия върху здравето на човека, ... Поради движението на Евроазиатската континентална плоча координатите на ... последователно изливане на местостроежа на плочите на пакета, междуетажни гладки ... (дървен гредоред или стоманени греди без.

І Етап – Анализ и оценка на геоложкия риск - МРРБ

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/8b07943b0a02951571a09726a14d9eed.pdf

30 мар 2016 ... геолози, обобщен в Картата на геоложката опасност в България (Илиев ... Инженерно-геоложка карта на района в северната част от ...

Заповед

http://it-partner.bg/school_time/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-I-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf

3 апр 2017 ... Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в ... 2 от Наредба № 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на ... No. Вид дейност. Срок. 1. Подаване на заявления за прием.

Заповед № РД-02-15-71/19.07.2016 г.

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/0cd324203995042edc1cfa058dce9362.pdf

Пиперково и с. Долна Студена, община Ценово; гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19 тел. 94 05900, факс 987 25 17 www.mrrb.government.bg ...

П Р И Л О Ж Е Н И Е към ЗАПОВЕД № А-12-0142/16.02 ... - ИАЛ

https://www.bda.bg/images/stories/documents/za_IAL/spisak_eksperti.pdf

ИСУЛ". 90 Доц. д-р Цоло Цолов. Детски УНГ. МБАЛ "Царица Йоанна -. ИСУЛ". 91 Д-р Юри Рангачев. УНГ болести. УМБАЛ "Царица. Йоанна" ...

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.